”Jonkun ydinkokemuksen äärellä”-Avuttomuuden kokemuksen ja kehollisen suojautumisen muuntumisesta psykoterapiassa

Tämän KAT-psykoterapian opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella ja kuvata, miten asiakkaan avuttomuuden kokemus ja samanaikainen kehollinen suojautuminen suhteessa ”tietävien, vaativien” toisten kanssa alkaa muuttua 17 kerran lyhytpsykoterapiassa.  Muutosta tarkastellaan assimilaatiomallin (APES) mukaisesti ja Leimanin kuvaaman psykoterapiaprosessin metamallin kautta, joka kuvaa havainnoivan position kehittymistä asiakkaan ongelmalliseen kokemukseen.

Työssä syvennyttiin tarkemmin psykoterapian kymmenenteen kertaan, joka tuntui olevan psykoterapiaprosessin käännekohta. Tuolloin  asiakkaan avuttomuuden kokemus ja kehollinen suojautuminen samanaikaisesti tuli esiin suhteessa asiakkaan olennaiseen vastavuoroiseen asetelmaan ”vaatii-suorittaa”. Kun kehollinen suojautuminen tuli yhteistyössä havaituksi, hän alkoi löytää uutta kokemuksellista paikkaa ja näkökulmaa siihen. Suojautuminen alkoi helpottua, valmiustila ja valppaus rentoutua. Asiakas siirtyili objekti-, havaitsija- ja subjektipositioiden välillä.

Työn aineistona kymmenennen kerran lisäksi käytettiin vinjettejä psykoterapian eri vaiheista ja asiakkaan kokemia vastavuoroisia asetelmia. Asiakkaan avuttomuuden kokemus ja kehollinen suojautuminen alkoivat yhteistyöskentelyssä psykoterapiassa muuntua.  Asiakas alkoi tehdä kokeiluja läheistensä kanssa ja työssä. Hän alkoi saavuttaa subjektipositiota, omaa toimijuuttaan ja katsoa hyväntahtoisemmin eri puoliaan: avutonta ja liikkumatonta sekä vaativaa ja suorittavaa puolta  itsessään. Aiemmin vaikeiksi, torjutuiksi koetut puolet itsestä saattoivat alkaa alustavasti integroitua, kun asiakas alkoi tavoittaa ja ymmärtää niiden luonteen olla selviytymis- ja suojautumiskeino.

Asiakas koki tulleensa psykoterapiassa nähdyksi , kuulluksi ja ymmärretyksi. APES vaihteli 2-4.5 tasoilla psykoterapia-prosessin aikana. Työn valossa näyttäisi siltä, että kognitiivis-analyyttisella, lyhyellä psykoterapialla, jossa hyödynnetään sensomotorista psykoterapiaa, voidaan saavuttaa muutosta asiakkaan avuttomuuden ja liikkumattomuuden kokemuksessa.

Anne Karkkunen: ”Jonkun ydinkokemuksen äärellä”-Avuttomuuden kokemuksen ja kehollisen suojautumisen muuntumisesta psykoterapiassa

Kognitiivis-analyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2019–2022