”Pinteessä – yritän ja jarrutan samaan aikaan.” Suojautujan moodi terapiaprosessissa.

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia tapaustutkimuksen avulla suojautujan moodin ilmenemistä ja muuttumista terapiaprosessin aikana aikuisen pitkässä koulutuspsykoterapiassa. Tavoitteena oli tuoda litteroidun aineiston avulla esille, millä tavoin suojautujan moodi tuli ilmi asiakkaan kerronnassa ja miten suojautujan moodi muuttui terapiaprosessin aikana.

Suojautujan moodi perustuu käsitteenä Jeffrey Youngin vuonna 1990 perustamaan skeemapsykoterapiaan (Young, 1990, 1999). Suojautujan moodi kuuluu skeematerapian mukaan maladaptiivisiin selviytymismoodeihin, joilla tarkoitetaan henkilön keinoja yrittää suojella itseään vaikeilta kokemuksilta joko mukautuen, vältellen tai ylikompensoiden (Young, Klosko & Weishaar, 2012). Suojautujan selviytymiskeinona on psykologinen vetäytyminen ja tunteiden välttely.  Suojautujan moodissa henkilö pitää etäisyyttä muihin ihmisiin, tukahduttaa tunteitaan eikä halua näyttää niitä, jotta voisi suojautua haavoittuvuuden kivulta. Suojautujan moodin aktivoituminen terapiaprosessissa vaikeuttaa terapiasuhteen muodostumista ja voi haitata terapian etenemistä.

Suojautujan moodi ilmeni terapiaprosessissa etenkin asiakkaan taipumuksena välttää vaikeista asioista puhumista ja pyrkimyksenä pysyä etäällä omista tunnekokemuksistaan. Asiakkaan suojautujan moodi aktivoitui vaikeiden tunteiden herätessä terapiatapaamisilla ja tuolloin hän vetäytyi vuorovaikutuksessa, rajasi tunnekokemuksesta keskustelua tai siirsi keskustelun toisaalle. Suojautujan moodissa tapahtui muutosta terapian loppupuolella. Keskeisenä suojautujan moodin muuttumisen kannalta näyttäytyi sen tunnistaminen ja nimeäminen terapiaprosessissa. Suojautujan moodin muuttuminen ilmeni etenkin siinä, että asiakas alkoi tuoda terapiassa enemmän esiin haavoittuvampaa puoltaan kertomalla kipeistä tunnekokemuksistaan ja sanoittamalla tarpeitaan näiden taustalla.

Maria Lindfors: ”Pinteessä – yritän ja jarrutan samaan aikaan.” Suojautujan moodi terapiaprosessissa.

Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2019 – 2022.