”Tuli sellanen turvallinen ja kevyempi olo koko kehoon” Unihäiriöiden hoito kognitiivis-behavioraalisin menetelmin hypnoosia hyödyntäen

Unihäiriö on yleinen ja elämää monin tavoin rajoittava häiriötyyppi. Kognitiivis-behavioraalisella psykoterapialla on tutkitusti saavutettu hyviä tuloksia unihäiriön hoidossa.

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan unihäiriön syntyä ja kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian (CBT) ja hypnoosin vaikutuksia häiriön hoidossa tapausesimerkin kautta. Aineisto koostuu psykoterapiatapaamisten litteroiduista sisällöistä. Asiakastapaamisia oli yhteensä kuusi. CBT:n mukaisesti työskentelyssä keskeistä on ollut kognitiivinen käsitteellistäminen, uneen liittyvien ajatusten ja uskomusten tarkastelu ja muokkaaminen sekä päiväaikaiset toiminnan muutokset. Hypnoosin avulla tätä samaa muutostyötä on pyritty vahvistamaan. Opinnäytetyössä tuodaan esille mitkä seikat ovat olleet vaikuttamassa häiriön syntyyn ja millaiset tekijät ovat olleet keskeisiä unihäiriön hoidossa asiakkaan näkökulmasta tarkasteltuina.

Opinnäytetyön tulokset ovat linjassa sen näkökulman kanssa, että CBT on toimiva hoitomuoto unihäiriöiden hoidossa ja että hypnoosi menetelmänä voi tarjota toimivan lisätyökalun hoitoprosessiin.

 

Nina Kontula: ”Tuli sellanen turvallinen ja kevyempi olo koko kehoon” Unihäiriöiden hoito kognitiivis-behavioraalisin menetelmin hypnoosia hyödyntäen

Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma sisältäen
hypnoterapiaa 2020-2023