Terapian tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät koulutuspsykoterapian alkuvaiheessa.

Opinnäytetyön tavoitteena on tunnistaa ja kuvata terapian tuloksellisuuteen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä koulutuspsykoterapiassa sekä terapeutin että asiakkaan arvioimina. Aihetta lähestytään sekä tutkimuskirjallisuuden että neljän tapauksen pohjalta. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten terapeuttinen allianssi ja asiakkaan motivaatio lähtevät rakentumaan sekä asiakkaan että terapeutin arvioimana terapian 4. istunnolla.  Näiden lisäksi asiakkailta kartoitetaan terapian ulkopuolista sosiaalista tukea ja ajankohtaisia negatiivisia elämäntapahtumia, jotka ovat muutosprosessin kannalta keskeisiä terapiasuhteen ulkopuolisia tekijöitä. Kahta pidemmässä terapiassa olevaa asiakasta pyydetään arvioimaan muutosprosessille olennaisia tekijöitä vielä toistamiseen 12. istunnolla. Kaikissa arvioiduissa terapiasuhteissa allianssi on asiakkaan näkökulmasta riittävän hyvä terapiaprosessin etenemistä ajatellen mitattuina ajankohtina. Tutkimuksessa havaitaan asiakkaiden arvioiden allianssista ja motivaatiosta hoitoon olevan myönteisempiä kuin terapeutin arvioiden. Myöskään muilla mitatuilla osa-alueilla vastaukset asiakkaan antamina eivät nousseet hälyttävälle tasolle lukuun ottamatta motivaatiota yhden asiakkaan kohdalla ensimmäisessä mittauksessa. Tutkimus tuo esiin, että terapeutin ja asiakkaan arviot terapian sisäisistä tekijöistä poikkeisivat toisistaan, joka vahvistaa palautteen käytön tärkeyttä terapian aikana suotuisan etenemisen varmistamiseksi. 

Pauliina Sarviluoma: Terapian tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät koulutuspsykoterapian alkuvaiheessa. 

Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2020-2023