”En halua pelätä sua”: Traumatisoituneen asiakkaan muutosprosessi lyhytkestoisessa tunnekeskeisessä hoidossa

Äiti-lapsi suhde on yksi keskeisimmistä ja monimutkaisimmista suhteista ihmiselämän aikana. Kun trauma tapahtuu niin läheisessä kiintymyssuhteessa, jonka tarkoitus on tarjota hoivaa ja suojaa, se on erityisen vahingoittava. Tässä opinnäytetyössä käsitellään traumatisoituneen asiakkaan muutosprosessia lyhytkestoisessa tunnefokusoidussa terapiassa. Tunnefokusoidussa terapiassa traumamuistojen emotionaalista käsittelemistä pidetään terapeuttisen allianssin lisäksi keskeisenä muutosmekanismina. Noin seitsemän vuoden iässä asiakas oli tullut äidin fyysisen väkivallan kohteeksi ja oli todistanut muihin lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Terapian alkaessa asiakas ei ollut yhteydessä äitiinsä ja toivoi käsittelevänsä äitisuhdettaan loppuun.

Prosessiin sisältyi 14 istuntoa, joista tarkempaan tarkasteluun valittiin kahdeksan istuntoa. Hoidon analyysin keskeiseksi malliksi valikoitui tunnefokusoitunut terapia interpersoonalliseen traumaan (EFTT-malli, Paivio & Kunzle, 2007). Terapian alkuvaiheessa keskityttiin allianssin rakentumiseen ja siihen kuului keskustelu tunteista ja niiden yhdistäminen keholliseen kokemukseen. Tämä oli välttämätön osa terapiaprosessia ja mahdollisti kivuliaiden tunteiden käsittelyä seuraavassa vaiheessa. Äitisuhdetta käsiteltiin intensiivisimmin keskivaiheessa käyttäen tunnekeskeistä työstämistä, myötäelävää vastaanottoa ja tutkimista sekä lopulta myös kuvitteellisen vastuuttamisen -tekniikkaa. Loppuvaiheessa asiakas reflektoi omaa prosessiaan äidille kirjoitetun kirjeen ja terapeutin kanssa käydyn keskustelun avulla.

Terapiaprosessi osoitti, että lyhytkestoinen terapia voi tietyin edellytyksin olla riittävä interventio vakavasti traumatisoituneen asiakkaan kanssa. EFTT-malli osoittautui hyvin toimivaksi menetelmäksi kuvattuun terapiaprosessiin huomioiden kuitenkin, että muutos mahdollistui ennen kaikkea hyvän ja kannattelevan terapeuttisen allianssin kautta.

Stela Salminen: ”En halua pelätä sua”: Traumatisoituneen asiakkaan muutosprosessi lyhytkestoisessa tunnekeskeisessä hoidossa

Integratiivisen psykoterapian koulutusohjelma, 2020-2023