Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään?

Mikä on se muutos, johon psykodynaamisessa nuorisopsykoterapiatyössä pyritään? Mitä psykoterapeutin ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuu kun psykoterapia sysää liikkeelle itseohjautuvan, mieltä uudella tavalla rakentavan prosessin? Sellaisen, joka jatkuu vielä onnistuneen psykoterapian päättymisen jälkeenkin asiakkaan mielessä.

Lähdin etsimään vastausta näihin kysymyksiin haastattelemalla seitsemää psykodynaamista nuorisopsykoterapeuttiopiskelijaa heidän koulutusasiakkaittensa mahdollisesta itsekokemuksen muutoksesta psykoterapian aikana.

Haastattelua varten rakentamani, itsekokemuksen muutosta kuvaavat kysymykset, edustavat seitsemän tunnetun psykoanalyytikon käsitystä itsekokemuksesta ja nuorisopsykoterapiassa tavoiteltavasta muutoksesta. Esimerkkejä kysymyksien sisällöistä: depressiivisen position saaavuttaminen, psykoseksuaalisen kehityksen eteneminen ja rohkeuden kasvaminen aitojen tunnekokemuksien ilmaisemisessa.

Tärkeä osa haastatttelua oli antaa psykoterapeuttiopiskelijoiden oman persoonallisen äänen tulla kuuluviin prosessin kuvauksessa jättämällä kysymykset avoimiksi.

Esitän haastatteluista nousevat vastaukset tutkimuskysymyksiin opinnäytetyössä kysymys-vastaus pareina. Lisäksi käytän vastauksien yhteydessä vinjettejä tuodakseni esille haastattelujen sisällöllistä rikkautta.

Haastattelut piirtävät kauniin kuvan psykodynaamisesta nuorisopsykoterapeuttisesta prosessista. Haastattelujen perusteella on nähtävissä, että itsekokemus todella muuttui jokaisessa seitsemästä koulutuspsykoterapiassa merkittävästi.

Vastaukset nostivat esiin monia kiinnostavia huomioita, joista muutama esimerkki: 

Kaikissa kaksi vuotta kestäneissä (5/7) koulutuspsykoterapioissa monet keskeiset itsekokemuksen vahvistumista tukevat aihe-alueet tulivat syvällisemmin käsiteltäväksi vasta toisen psykoterapiavuoden aikana.

Vastauksista nousi esille, että erityisesti surun tunne oli nuorille vaikea kohdata. Tämä herätti kysymyksen siitä, että onko surusta tunteena tullut jollakin tavoin aikamme tabu: jotakin nopeasti käsiteltävää josta halutaan päästä mahdollisimman helposti eroon? Jos kyky kypsään suremiseen ja surun tunteen hyväksymiseen on yksi hoidon tavoitteesta, mitä psykoterapian onnistumisesta voidaankaan silloin tavoittaa esimerkiksi mielialaoirekyselyjen avulla? 

 

Kirsi Peltoranta: Näe minut, jotta voin löytää itseni! – Itsekokemuksen muutoksesta nuoren psykoterapiasuhteessa

Psykodynaaminen nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2024