“Mähän oon vaan säälittävä tyttö Oulussa” -itsemyötätunnon löytymisen havainnointi itsekriittisen potilaan puheilmaisussa

Itsemyötätunnolla tarkoitetaan kykyä huomata oma kärsimys ja kykyä sitoutua tämän lievittämiseen. Itsemyötätuntosuuntautunut terapia kuuluu kognitiiviskäyttäytymisterapian sateenvarjon alle ja on alun perin kehitetty erityisesti voimakkaasti itsekriittisten potilaiden hoidoksi. Tutkimusnäyttö itsemyötätunnosta on lisääntynyt eksponentiaalisesti viimeisellä vuosikymmenellä. Tutkimusnäyttö on edelleen suurilta osin kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta on tehty vähemmän. Opinnäytetyöni tarkoitus oli havainnoida, miten itsemyötätunnon löytyminen näkyy yhden itsekriittisen potilaan puheilmaisussa. Puheilmaisun pystyi jakamaan tarkastelun perusteella neljään kategoriaan: myötätunto ei näy, myötätunnon esteet ja ennakkoluulot, muutosvaihe sekä myötätunto näkyy. Opinnäytetyöni toi esille, kuinka itsemyötätunnon löytyminen ja kehittyminen ei ole suoraan lineaarista vain pikemminkin eteen-ja taaksepäin kulkevaa ja muutoksessa kaikki vaiheet esiintyvät samanaikaisesti.

Suvi Ylläsjärvi: “Mähän oon vaan säälittävä tyttö Oulussa” -itsemyötätunnon löytymisen havainnointi itsekriittisen potilaan puheilmaisussa
Kognitiivis-integratiivinen psykoterapia 2020-2023

Itsekriittisyyden käsittely kolmannen aallon kognitiivisissa terapiainterventioissa

Itsekriittisyyttä pidetään transdiagnostisena haavoittuvuustekijänä, joka on yhteydessä useisiin psyykkisiin oireisiin. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää, miten kolmannen aallon kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntauksissa käytetyt interventiot vaikuttavat itsekriittisyyden muutoksiin tuoreiden tutkimusten perusteella. Katsauksen vuosina 2012–2021 julkaistut tutkimukset (n=22) haettiin PsycInfo, Academic Search Premier ja PubMed -tietokannoista.

Katsauksen tärkeimmät johtopäätökset ovat seuraavat: 1) Myötätuntosuuntaiset terapiainterventiot ovat itsekriittisyyttä tehokkaasti vähentäviä hoitomuotoja. Myös lyhyet ja itsenäisesti internetissä toteutettavat strukturoidut myötätuntosuuntaiset ohjelmat tuottavat ainakin lyhyessä seurannassa säilyviä muutoksia. 2) Myötätuntosuuntaiset interventiot ovat vähintään yhtä vaikuttavia itsevihaa sisältävän itsekriittisyyden käsittelyssä kuin riittämättömyyden tunteeseen liittyvän itsekriittisyyden käsittelyssä. 3) Itsekriittisyyteen liittyy fysiologisten mittausten perusteella kehollisia stressireaktioita, ja mielikuvatekniikat voivat olla itsekriittisille ihmisille kuormittavampia kuin muille ihmisille. 4) Itsekriittisyyden hoitointerventioista on tehty vain vähän tutkimusta muiden kolmannen aallon kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntausten kuin myötätuntosuuntaisen terapian viitekehyksistä.

Elina Laitalainen: Itsekriittisyyden käsittely kolmannen aallon kognitiivisissa terapiainterventioissa

Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2018-2021

Myötätuntosuuntaisen psykoterapian vaikutus häpeän tunteen ja itsekriittisyyden lieventymiseen – Viiden kansainvälisen tutkimusyhteenvedon tarkastelu kirjallisuuskatsauksen muodossa

Tämä lopputyö käsittelee myötätuntosuuntaista psykoterapiaa erityisesti häpeä kokemusten ja itsekriittisyyden hoidossa. Tarkastelen myötätuntoa käsitteenä, sen liittymistä tunteidensäätelyjärjestelmään ja myötätuntosuuntaisen psykoterapian kehittymistä erityisesti Paul Gilbertin ajatusten ja kehittämistyön pohjalta. Tutkimusaineisto sisältää viisi eri myötätuntosuuntaisen hoitointervention kuvausta ja niihin liittyviä tutkimustuloksia. Tutkimusaineistosta nousee myötätunnon kehittymisen myönteinen vaikutus pitkäaikaisesti psyykkisesti oireilleiden potilaiden hoidossa, erityisesti häpeä kokemusten ja itsekriittisyyden hoidossa sekä masennus- ja ahdistusoireiden vähentymisenä. Itsemyötätunnon kasvu näkyy myös potilaiden elämänhallinnassa ja toimintakyvyn kasvussa. Tutkimusaineistot ovat olleet melko pieniä, joten tutkimustulosten yleistettävyyden vahvistamiseksi myötätuntosuuntaisen terapian tutkimusta tarvitaan edelleen jo löydettyjen tutkimustulosten laajentamiseksi.

Mari Rikala: Myötätuntosuuntaisen psykoterapian vaikutus häpeän tunteen ja itsekriittisyyden lieventymiseen  – Viiden kansainvälisen tutkimusyhteenvedon  tarkastelu kirjallisuuskatsauksen muodossa

Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2018-2021