Keho kokemisen ja viestinnän väylänä rajatilaisen potilaan psykoterapiaprosessissa

Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus psykoterapiaprosessista, jossa rajatilaisesti organisoituneen potilaan keho oli voimakkaasti läsnä. Teoreettisesti aihetta lähestyttiin hakien integratiivista ymmärrystä kehollisuuteen, somatisaatioon, toiminnallisiin oireisiin ja psykosomatiikkaan eri psykoterapiaperinteistä. Analyysin fokukseen valittiin mentalisaatioteoria ja erityisesti kehollistetun mentalisoinnin käsite. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millaisia mielentiloja rajatilaisesti organisoituneen potilaan kehollisen oireilun taustalla oli, ja miten kehollistettu mentalisointi onnistui tai estyi, kun potilas ilmaisi kehollisia oireita ja sairauksia psykoterapiaprosessin alkuvaiheessa. Aineistona oli 41 käynnin mittaisen terapian ääninauhoitteet ja terapeutin muistiinpanot. Lopulliseen analyysiin valittiin neljän istunnon litteraatiot terapiaprosessin alkuvaiheesta. Analyysimenetelmänä oli laadullinen sisällön analyysi. Tuloksissa nousi esiin, kuinka potilas toi terapiaan kehon ja mielen yhteyksien tutkimisen heti terapiaprosessin alussa. Tämän jälkeen hänen kykynsä kehollistettuun mentalisointiin vaihteli. Keholliseen kokemiseen ja somaattisiin oireisiin liittyi usein pelon ja yksinäisyyden tunteet ja suhteessa olon vaikeudet. Nämä tekijät on myös aikaisemmissa tutkimuksissa linkitetty vahvasti yhteen toiminnallisen oireilun ja somatisaation kanssa.

Laura Nikkola: Keho kokemisen ja viestinnän väylänä rajatilaisen potilaan psykoterapiaprosessissa

Integratiivinen psykoterapeuttikoulutus 2018-2021

Psyykkisen kokemuksen ruumiillisuus – Freudin viettiteoria 2000-luvun psykosomatiikan ja aivotutkimuksen valossa

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten Freudin viettiteorian avulla voidaan ymmärtää psyykkisen kokemuksen ruumiillisuutta. Päälähteinä käytettiin Freudin kirjoituksia. Freudin käsitteitä arvioitiin 2000-luvun aivotutkimuksien valossa. Pariisin psykosomaattisen koulukunnan 2000-luvun julkaisujen avulla pyrittiin ymmärtämään, miten nykypäivänä psykosomaattiset oireet voidaan ymmärtää Freudin viettiteorian pohjalta.

Freudin viettiteoriassa psyykkisen kokemuksen ruumiillisuus ilmeni psyykkisenä energiana, psyykkistä työtä motivoivana voimana ja itsekokemuksen ytimenä. Freudin mukaan ruumiilliset oireet ilmensivät viettijännitteen voimistumista tai torjuntaa neurooseissa.

Freudin käsitys psyykkisen energian seksuaalisesta luonteesta ei saanut suoraa tukea modernista aivotutkimuksesta. Sen sijaan libidolle toimintaa motivoivana voimana löytyi vastaavuutta aivojen dopaminergisestä palkkiojärjestelmästä. Aivotutkimus antoi tuen Freudin käsitykselle itsekokemuksen ytimen ruumiillisuudesta.

Pariisin psykosomaattinen koulukunta näki vietit keskeisenä linkkinä ruumiillisten ja psyykkisten prosessien välillä. Vuorovaikutus psyykkisen ja ruumiillisen välillä tuli esiin mentalisaation rikkautena ja psyykkisenä elävyydentunteena, ja katkoksien tässä nähtiin olevan yhteydessä psykosomaattisiin oireisiin.

Sonja Pollari: Psyykkisen kokemuksen ruumiillisuus – Freudin viettiteoria 2000-luvun psykosomatiikan ja aivotutkimuksen valossa

Psykoanalyyttinen aikuviettiteoria, psykosomatiikka, aivotutkimusisten yksilöpsykoterapeuttikoulutus 2018-2022