Terapeuttinen muutos nuoren, viiltelevän masennuspotilaan terapiassa

Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin masentuneen, viiltelevän, nuoruusikäisen naispotilaan terapiassa esiin nousseita keskeisiä ongelmallisia kokemuksia ja niissä tapahtunutta terapeuttista muutosta. Aineistona oli 21 käynnin kognitiivisen, skeematerapeuttisesti orientoituneen psykoterapian nauhoitetut, litteroidut käynnit. Muutosta tarkasteltiin laadullisesti integratiivisella assimilaatioanalyysi-muutosmallilla, ja mittarina oli APVS-asteikko (Assimilation of Problematic Voices).

Assimilaatiomallin mukaan potilas etenee vaiheittain ja jatkumolla ongelmallisten kokemustensa käsittelyssä. Tavoitteena on ongelmallisten kokemusten assimilaatio, joka mallin ääniversiossa tarkoittaa ongelmallisten (ei-dominanttien) äänten liittymistä vallitsevaan, assimiloiduista (dominanteista) äänistä koostuvaan ääniyhteisöön.

Esiin nousi potilaan vaativuuden ja hyväksyvyyden välinen ristiriita ja yksin pärjäämisen ja tarvitsevuuden välinen ristiriita sekä niihin liittyvät dominantit ja ei-dominantit äänet. Assimilaatio eteni APVS-asteikon tasolta 1 tasolle 4 eli ei-toivottujen ajatusten tasolta ymmärryksen/näkemyksen tasolle. Terapian myötä potilas pystyi suhtautumaan hyväksyvämmin ja vähemmän vaativasti sisäisiin kokemuksiinsa ja suhtautumaan myös tarvitsevuuteensa hyväksyvämmin. Olennaista assimilaation etenemiselle vaikutti olevan se, että potilas pystyi kohtaamaan omaan elämänhistoriaansa liittyvät vaikeat kokemukset. Assimilaation edetessä potilaan kaksi ongelmallista teemaa myös linkittyivät toisiinsa.

Miia RaivioOngelmallisissa sisäisissä kokemuksissa tapahtuneen muutoksen tarkastelu nuoren, viiltelevän masennuspotilaan terapiassa

Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2019-2022

”Se mun fundamentti ristiriita on, et mut on niinku tulkittu pahaksi”– Terapeuttinen muutos korjaavassa mielikuvatyöskentelyssä

Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin korjaavan mielikuvatyöskentelyn myötä tapahtunutta terapeuttista muutosta. Terapeuttinen muutos hahmotettiin muutoksena potilaan tunnekokemuksissa ja uskomuksissa. Työssä tutkittiin, lähtevätkö asiakkaan tunnekokemukset korjaavan mielikuvatyöskentelyn myötä muuntumaan tunteiden vaiheittaisen muuntumisen prosessin mukaisesti. Lisäksi tutkittiin, johtaako muutos tunnekokemuksissa muutoksiin kognitiivisissa merkitysrakenteissa, kuten uskomuksissa.

Tutkimuksen kohteena oli yhden pitkän koulutuspsykoterapian aikana toteutettu korjaavan mielikuvatyöskentelyn prosessi. Tutkimusaineistona oli koulutusterapia-asiakkaan tapaamisten nauhoituksista tehdyt litteroinnit, terapeutin muistiinpanot ja terapian aikana tehdyt käsitteellistämiset. Mielikuvatyöskentelyn myötä tapahtunutta terapeuttista muutosta tarkasteltiin laadullisen sisältöanalyysin keinoin.

Asiakkaan tunnekokemuksissa tapahtui odotetun kaltainen muutos, missä tämän tunnekokemukset muuntuivat sekundaarisesta eriytymättömästä kärsimyksestä primaareiksi maladaptiivisiksi tunteiksi ja lopulta primaareiksi adaptiivisiksi tunteiksi. Myös asiakkaan uskomusjärjestelmissä tapahtui korjaavan mielikuvatyöskentelyn myötä muutosta, etenkin ydinuskomuksissa.

Tämä opinnäytetyö vahvistaa skeematerapian viitekehyksessä esitetyt olettamukset siitä, että korjaava mielikuvatyöskentely on tehokas keino tunnekokemusten ja ydinuskomusten muovaamiseen. Työ antaa myös osaltaan vastauksia siihen, miten ja miksi korjaava mielikuvatyöskentely toimii. Se auttaa ymmärtämään korjaavan mielikuvatyöskentelyn myötä tapahtunutta terapeuttista muutosta tunteiden muuntumisen vaiheittaisen prosessin kautta. Tämän opinnäytetyön tulokset todentavat tiettävästi ensimmäistä kertaa tunteiden muuntumisen prosessin tapahtuvan korjaavan mielikuvatyöskentelyn prosessissa. Tämä antaa lisätukea oletukselle siitä, että tunteiden muuntumisen prosessi voi olla universaali, eri terapeuttisten viitekehysten tuloksellisia terapioita yhdistävä, prosessi.

Saara Halme: ”Se mun fundamentti ristiriita on, et mut on niinku tulkittu pahaksi”– Terapeuttinen muutos korjaavassa mielikuvatyöskentelyssä
Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2019-2022