”Se mun fundamentti ristiriita on, et mut on niinku tulkittu pahaksi”– Terapeuttinen muutos korjaavassa mielikuvatyöskentelyssä

Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin korjaavan mielikuvatyöskentelyn myötä tapahtunutta terapeuttista muutosta. Terapeuttinen muutos hahmotettiin muutoksena potilaan tunnekokemuksissa ja uskomuksissa. Työssä tutkittiin, lähtevätkö asiakkaan tunnekokemukset korjaavan mielikuvatyöskentelyn myötä muuntumaan tunteiden vaiheittaisen muuntumisen prosessin mukaisesti. Lisäksi tutkittiin, johtaako muutos tunnekokemuksissa muutoksiin kognitiivisissa merkitysrakenteissa, kuten uskomuksissa.

Tutkimuksen kohteena oli yhden pitkän koulutuspsykoterapian aikana toteutettu korjaavan mielikuvatyöskentelyn prosessi. Tutkimusaineistona oli koulutusterapia-asiakkaan tapaamisten nauhoituksista tehdyt litteroinnit, terapeutin muistiinpanot ja terapian aikana tehdyt käsitteellistämiset. Mielikuvatyöskentelyn myötä tapahtunutta terapeuttista muutosta tarkasteltiin laadullisen sisältöanalyysin keinoin.

Asiakkaan tunnekokemuksissa tapahtui odotetun kaltainen muutos, missä tämän tunnekokemukset muuntuivat sekundaarisesta eriytymättömästä kärsimyksestä primaareiksi maladaptiivisiksi tunteiksi ja lopulta primaareiksi adaptiivisiksi tunteiksi. Myös asiakkaan uskomusjärjestelmissä tapahtui korjaavan mielikuvatyöskentelyn myötä muutosta, etenkin ydinuskomuksissa.

Tämä opinnäytetyö vahvistaa skeematerapian viitekehyksessä esitetyt olettamukset siitä, että korjaava mielikuvatyöskentely on tehokas keino tunnekokemusten ja ydinuskomusten muovaamiseen. Työ antaa myös osaltaan vastauksia siihen, miten ja miksi korjaava mielikuvatyöskentely toimii. Se auttaa ymmärtämään korjaavan mielikuvatyöskentelyn myötä tapahtunutta terapeuttista muutosta tunteiden muuntumisen vaiheittaisen prosessin kautta. Tämän opinnäytetyön tulokset todentavat tiettävästi ensimmäistä kertaa tunteiden muuntumisen prosessin tapahtuvan korjaavan mielikuvatyöskentelyn prosessissa. Tämä antaa lisätukea oletukselle siitä, että tunteiden muuntumisen prosessi voi olla universaali, eri terapeuttisten viitekehysten tuloksellisia terapioita yhdistävä, prosessi.

Saara Halme: ”Se mun fundamentti ristiriita on, et mut on niinku tulkittu pahaksi”– Terapeuttinen muutos korjaavassa mielikuvatyöskentelyssä
Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2019-2022