Sateenkaaripsykologin vastaanotolla – teemat ja tuolityöskentelyn tapahtumat integratiivisessa koulutuspsykoterapiatapauksessa

Sateenkaaripsykologin vastaanotolla – teemat ja tuolityöskentelyn tapahtumat integratiivisessa koulutuspsykoterapiatapauksessa on aikuisten integratiivisen yksilöpsykoterapian opinnäytetyö. Sateenkaaripsykologi on Sateenkaari-ihminen ja psykologi, joka tarjoaa psykologipalveluita asiakkaille, joille tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja ihmisten monimuotoisuus ovat tärkeitä. Opinnäytetyö vastaa kysymyksiin: Mitä teemoja nousee ja tapahtuu tuolityöskentelyssä koulutuspsykoterapiatapauksessa Sateenkaaripsykologin vastaanotolla? Nousseita teemoja ovat mm. Valko-, Cis- ja Heteronormatiivisuus, vieraantuneisuus, riittämättömyyden tunne, kiusaaminen, hämmennys, viha, raivo, suru, toivottomuus, riittäminen, hyväksyntä, toivo sekä sukupuolen, seksuaalisuuden ja suhteiden moninaisuus. Tuolityöskentelyssä tapahtuu ihmissuhteiden vaikutuksia mielialaan, tunteiden sanoittamisen, vaikeiden kokemusten jakamisen, kuuman, tyhjän ja kahden tuolin tekniikan, virheiden korjaamisen ja anteeksi pyytämisen sekä katkostyöskentelyn, Assimilaatio-, Ghettoutumis- ja Konfrontaatiokeinojen, lohduttamisen ja kannustamisen kokemista sekä harjoittelua.

Santtu Rinne: Sateenkaaripsykologin vastaanotolla – teemat ja tuolityöskentelyn tapahtumat integratiivisessa koulutuspsykoterapiatapauksessa

Integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2020-2023

Muutoshetket ja muutoksen esteet pitkittyneessä, persoonallisuustekijöiden komplisoimassa masennuksessa

Opinnäytetyössä tarkasteltiin pitkää terapiaprosessia, jossa asiakkaan toimintakyvyn ja oireilun voimakkuuden suhteen muutosta ei syntynyt, mutta terapiatyöskentely oli aktiivista, vuorovaikutus toimivaa ja asiakkaalla oli itsereflektiokykyä. Muutoshetkien mallin (Innovative Moments Coding System) mukaan korkean tason muutoshetket, erityisesti muutoksen toteuttamisen ja uudelleenmäärittelyn hetket ovat yhteydessä psykiatrisen oireilun vähenemiseen. Muutoksen ennusmerkkien malli (Precursors of Change) arvioi muutoksen esteitä. Asiakas kärsi pitkittyneestä, kroonisesta masennuksesta, jota komplisoivat persoonallisuustekijät, estynyt ja epävakaa persoonallisuus. Tapausta jäsennettiin kognitiivisten uskomusten, maladaptiivisten toimintatapojen ja skeematerapian käsittein. Tarkastelun kohteeksi valittiin asiakkaan vaikuttavimmiksi kokemat, kokemuksellisia harjoituksia sisältäneet käynnit (3 kpl), joiden tallenteita tutkittiin muutoshetkien mallin avulla. Alku ja lopputilanteita tarkasteltiin muutoksen ennusmerkkien kautta.

Tunnistetut muutoshetket olivat sekä matalaa että korkeaa tasoa, mutta eivät yltäneet korkeimmalle, uudelleenmäärittelyn tasolle. Toiminnalliset muutoshetket olivat harvinaisia, ja jäivät matalalle tasolle. Ennusmerkkien mallin kautta todettiin runsaasti muutoksen esteitä sekä terapian alussa että lopussa. Yritys tai tahto muuttua sekä toiveikkuus näyttäytyivät häilyvinä.

Käytettyjen menetelmien avulla saatiin näkyväksi asiakkaan toimivaa itsereflektiokykyä. Samalla ne havainnollistivat oireilun pysymistä ennallaan ja toimintakyvyn muuttumattomuutta käytännön tasolla. Maladaptiivisten skeemojen herkkä aktivoituminen ja skeemamoodien vaihtelu tuli näkyväksi myös menetelmien kautta. Suojautuminen ja tunteiden välttely kuvautuivat keskeisinä muutoksen esteinä.

Riina Elomäki: Muutoshetket ja muutoksen esteet pitkittyneessä, persoonallisuustekijöiden komplisoimassa masennuksessa

Nonviolent Communication (NVC) – menetelmän mahdollisuuksia skeematerapeutisen tuolityöskentelyn tehostamiseksi~ Välineitä neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa työskentelyyn

Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin Nonviolent Communication (NVC)- menetelmän mahdollisuuksia yhdistää skeematerapeuttiseen tuolityöskentelyyn osana aikuisen pitkää koulutuspsykoterapiaa, erityisesti asiakkaan kanssa, jolla on neuropsykiatrisia erityishaasteita. Työssä tutkittiin voiko NVC:n eri vaiheita yhdistää skeematerapeuttiseen tuolityöskentelyyn asiakkaan kokemien konfliktien käsittelyssä ja toisaalta, auttaako NVC:n käytänteiden soveltaminen asiakasta sanoittamaan konfliktitilanteisiin liittyviä kokemuksiaan. Tutkimusaineistoina oli yhden koulutuspsykoterapia-asiakkaan nauhoituksista tehdyt litteroinnit sekä terapeutin muistiinpanot. Tutkimustapaamisilla tavoiteltiin moodien välisen keskustelun mahdollistamista tuolityöskentelyn ja NVC-menetelmän avulla. Asiakas sai tarkasteltavakseen NVC- menetelmään liittyviä välineitä, kuten valmiiksi kirjattuja tunne -ja tarvelistoja oman sanoittamisen ja pohdinnan helpottamiseksi. NVC- menetelmänä näyttää olevan yhdistettävissä skeematerapeuttiseen tuolityöskentelyyn. Tuolityöskentely havainnollisti asiakkaalle moodityöskentelyä ja mahdollisti näiden välisen yhteisen keskustelun konfliktien ratkaisemiseksi. NVC-menetelmä auttoi asiakasta löytämään kielen ja helpotti kokemuksien sanoittamista.

Heidi Fallenius-Al-Rubaye : NONVIOLENT COMMUNICATION (NVC) -MENETELMÄN MAHDOLLISUUKSIA SKEEMATERAPEUTTISEN TUOLITYÖSKENTELYN TEHOSTAMISEKSI ~ välineitä neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa työskentelyyn
Kognitiivinen yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2019-2022