Förkortning

Kontrollera förkortningarna! I vetenskaplig text används förkortningar främst i källhänvisningar, fotnoter, parenteser och tabeller.

I den löpande texten rekommenderas inte förkortningar, ifall det inte är fråga om en term. Om du använder förkortningar ska de förklaras, antingen i själva texten eller i en förkortningslista.

Om ordet som förkortas bryts av, sätts punkt: t.ex.
Om sista bokstaven ingår i förkortningen sätts ingen punkt: ca
Internationella måttbeteckningar skrivs alltid utan punkt: m, cl

Några vanliga förkortningar:

bil. bilaga
bl.a. bland annat
ca cirka
dr doktor
d.v.s., dvs. det vill säga
e.d eller dylikt
etc. et cetera (latin ‘och det övriga’)
fig. figur
forts. fortsättning
gm genom
i st.f. i stället för
jfr jämför
kap. kapitel
m.fl. med flera
m.m. med mera *NB * nota bene (latin ‘märk väl’)
nr nummer
o. och
o.s.v., osv. och så vidare
p.g.a. på grund av
s. sidan, sidor(na)
s.k. så kallad, så kallat, så kallade
st. styck, stycke
S:t Sankt(a)
t.ex. till exempel
t.o.m. till och med
uppl. upplaga
vol. volym

Se även Svenska skrivregler