Röda tråden

Kontrollera att texten är logisk och har en röd tråd!

1. Gör klart för dig själv vad du vill säga. Du kan hjälpa läsaren att få syn på din huvudtanke genom att placera den på en framträdande plats i texten (t.ex. i början), genom att upprepa den eller uttryckligt påpeka vad som är det viktigaste.

2. Informativa rubriker, figurer, tabeller, förteckningar och en bra disposition hjälper läsaren.

3. Du kan hjälpa läsaren att se hur texten hänger ihop genom att använda metatext.

I detta arbete undersöker jag skrivandet som process. Till att börja med presenterar jag skedena i skrivprocessen: analys av skrivuppgift, materialinsamling, sortering, strukturering, formulering, bearbetning och korrekturläsning. Därefter behandlar jag mer detaljerat fördelarna med processkrivning. Slutligen tar jag upp olika invändningar mot att betrakta skrivande på detta sätt.

4. Textens delar ska följa på varandra i en logisk ordning. Orsaks- och följdförhållandena ska framgå tydligt och läsaren ska ha lätt att följa skribentens tankegångar.

Följande exempel uppfyller inte dessa krav:

Min undersökning är kvalitativ eftersom ämnet intresserar mig mycket.

Se även DISPOSITION, METATEXT, RUBRIK, TEXTBINDNING