Källförteckning

I en vetenskaplig text ska källorna samlas i en källförteckning. Uppgifterna ska vara så noggranna att läsaren kan hitta källorna. I källförteckningen ska bara ingå sådana källor som man hänvisar till i texten.

Källförteckningen ställs upp alfabetiskt enligt författarens efternamn (utgivare/titel om författare saknas). Övriga uppgifter som bör anges är

 • utgivningsår
 • fullständig titel
 • utgivningsort (inte tryckort!)
 • utgivande institution eller förlag
 • utgåva
 • volym/del/band/årgång eller liknande
 • eventuell serie
 • antal sidor eller sidnumren
 • (eventuellt ISBN– eller ISSN-nummer.)

Exempel enligt Harvardsystemet:

Reuter, Mikael (2007) Reuters rutor 3 – Språkspalter om ord och ordanvändning. Helsingfors: Schildts Förlags Ab. 215 s. ISBN 978-951-50-1686-7.

Elektroniska källor anges i princip på samma sätt som tryckta källor, med ännu noggrannare uppgifter för när texten är publicerad, uppdaterad och läst.

Ange så mycket som behövs och är möjligt av följande uppgifter:

 • författare
 • utgivningsår
 • titel (titel på html-dokument, huvudrubrik i textfil, text i Subject-/Ärendefältet i e-brev etc.)
 • förlag eller utgivande organisation
 • typ av medium (cd-rom, databas, www, e-post, diskussionsgrupp etc.)
 • adressuppgifter (t.ex. Internetadress)
 • tid när materialet blivit färdigt och senast uppdaterats
 • versionsnummer (om ej första version)
 • datum och tid för när informationen hämtades
 • eventuella uppgifter om tillgänglighet och krav på datorkapacitet eller -program.

Exempel:

Forskningscentralen för de inhemska språken (2008) Ordlistor och ordböcker [www]. Hämtat från http://www.kotus.fi/index.phtml?=sv&s=2159 Uppdaterat 28.11.2007. Hämtat 14.2.2008.

Olika institutioner följer olika praxis för hur en källförteckning ställs upp.

Se Svenska skrivregler