Metatext

Metatext betyder text där du kommenterar din egen text.

Med hjälp av metatext kan du visa hur olika delar av din text hänger ihop och hur du själv förhåller dig till din text. Till exempel kan du i ord redogöra för hur din text är disponerad. Ofta brukar man inleda varje huvudkapitel med en redogörelse för vad som kommer att ingå i kapitlet och hur det är disponerat.

Se följande exempel:

Kapitel 5
Den formella anpassningen av lånorden
I det följande kommer jag att presentera och diskutera i vilken omfattning importorden i mitt material formellt, dvs. morfologiskt och ortografiskt, har anpassats till svenskan. Eftersom materialet är relativt litet, och delvis begränsat, kommer jag i vissa delundersökningar att supplera med material från Språkbanken.