Kuva Mielessä – Mieli Kuvassa – Mielikuvassa Metaforat työvälineenä nuorten psykoterapioissa

Metaforat ovat kielellisiä ilmaisuja, joissa jotakin asiaa tai ilmiötä verrataan toiseen ja yksi asia nähdään toisena tai toisen ominaisuuksien kautta. Metaforien avulla voimme pyrkiä etsimään ilmaisuja jollekin ennalta tuntemattomalle, kuitenkin tutulta tuntuvalle kokemukselle, jolle ei
oikein ole löydettävissä sanoja, ja pyrkiä näin kuvittamaan ja tekemään ymmärretyksi jotakin mielen sisäisestä todellisuudestamme ja kokemusmaailmastamme. Metaforat ja symbolit ovat luontevasti sidoksissa tunteisiin, ja opastavat sekä puhujan että kuulijan intuitiivisesti jonnekin ennalta tuntemattomaan, järkiajattelua syvemmälle alueelle.
Ajatellessamme ja puhuessamme symbolien ja metaforien kautta, affekti, tunne ja symboliin sitoutuva merkityssisältö ovat integroituneena ajatteluumme ja ilmaisuumme, ja liikumme luontevasti affektien ja tunteiden, tunteiden ja ajatusten, mielitekojen, toiveiden ja toimintaimpulssien sekä ajattelun ja toiminnan rajapinnoilla.

Pyrin opinnäytetyössäni tarkastelemaan symbolisen ja metaforisen ajattelun ja puheen sekä käytetyn kielen epätarkkuuden tärkeyttä nuoren psykoterapiaprosessissa, pyrittäessä tavoittamaan
toisaalta kokemuksellisesti jotain tuttua, ja samaan aikaan jotain jäsentymätöntä ja tuntematonta metaforallisen ajattelun ja metaforallisen kielenkäytön avulla.

Saana Sarparanta: Kuva Mielessä – Mieli Kuvassa – Mielikuvassa
Metaforat työvälineenä nuorten psykoterapioissa
Psykodynaaminen nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2020-
2023