Transsensitiivinen lähestymistapa kognitiivis-integratiivisessa psykoterapiassa

Sukupuolivähemmistöön kuuluvilla ihmisillä voi olla samoja mielenterveysongelmia kuin muillakin ihmisillä, mutta kulttuurin ahtaiden sukupuolinormien ja vähemmistöstressin seurauksena joidenkin mielenterveysongelmien, kuten masennuksen ja ahdistuksen riski on kuitenkin kohonnut. Olennaisimmat tekijät transsukupuolisten asiakkaiden psykoterapiassa ovat tieto sekä terapeuttinen asennoituminen, terapeutin tulee olla tietoinen siitä kulttuurisesta ympäristöstä, missä elämme ja millaisia vaikutuksia sillä kullekin yksilölle on.

Transsensitiivisen terapian lähtökohtana on työntekijän sensitiivisyys ja ammattitaito sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden teemoissa sekä tasavertainen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde asiakkaan kanssa. Ammattitaidolla tarkoitetaan ajantasaista tietoa ja osaamista vähemmistökysymyksistä, haasteista ja voimavaroista, joita vähemmistöasemaan erityisesti ja yleisesti liittyy. Keskeisenä työskentelyn tavoitteena voivat olla paitsi oman sukupuoli-identiteetin vahvistuminen myös niiden erityiskysymysten työstäminen, joita sukupuoleltaan moninaiset usein kohtaavat arjessaan. Transsensitiivisessä terapiassa yhtenä tavoitteena voi olla tutkia ja vahvistaa asiakkaan sukupuoli-identiteettiä sekä luoda hyväksyvää ja arvostavaa suhdetta omaan itseen. Myös mahdolliset hoitotarpeet -ja toiveet voivat olla pohdinnan kohteena. Yhteiskunnan normatiivisuuden synnyttämä vähemmistöstressi ja syrjintäkokemukset vaikuttavat usein transihmisten jaksamiseen sitä heikentäen ja altistavat lisäksi itseen ja identiteettiin kohdistuville kriittisille ajatuksille.

Terapiasuhteen laatu toimii välittävänä tekijänä vahvistavan suhtautumisen ja hyvinvoinnin välillä, mutta myös vahvistava ja myönteinen suhtautuminen vaikuttaa myönteisesti terapiasuhteen laatuun. Suhteen luomiseen ja sen ylläpitämiseen tulee siis panostaa ja tietoa tämän tueksi tarvitaan. Transihmisten kohdalla luottamuksella terapeutin tietoon, osaamiseen ja sensitiivisyyteen on vaikutus terapiasuhteen laatuun ja näin terapian tuloksellisuuteen.

Tässä tutkimuksessa hahmotellaan transsensitiivistä lähestymistapaa kognitiivis-integratiivisessa psykoterapiassa erityisesti kognitiivisten psykoterapioiden ja hyväksymis- ja omistautumisterapian näkökulmista. Tapaustutkimuksen aineistoa analysoidaan vuorovaikutustutkimusta hyödyntäen psykoterapian vuorovaikutuksellisen puolen tavoittamiseksi.

Outi Olakivi: Transsensitiivinen lähestymistapa kognitiivis-integratiivisessa psykoterapiassa

Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (2020-2023)