Olosuhteiden armoilla olijasta omaa arvoaan rakentavaksi toimijaksi

Tarkastelen tässä opinnäytetyössä yksittäistä psykoterapiaistuntoa, jonka jälkeen asiakkaan ahdistuneisuus väheni. Hyödynnän varhaisen vuorovaikutuksen ja psykoterapian tutkimusta yhdistävää perinnettä, toimijuuden käsitettä sekä keskustelunanalyyttistä psykoterapiatutkimusta. Implisiittisen vuorovaikutuksen näkökulmasta istunnossa säädeltiin yhdessä asiakkaan sietämätöntä ahdistusta, minkä jälkeen sitä oli mahdollista ymmärtää kielellisellä tasolla. Keskityn asiakkaan parakielellisiin ahdistus-dysforian ilmauksiin (mm. itku, puheen muutokset) ja terapeutin tapoihin liittyä näihin. Terapeutin liittyminen oli yhtäältä implisiittistä: prosodista ja keskustelun suuntaa muuttavaa. Terapeutti liittyi asiakkaan ilmaisuihin myös eksplisiittisellä, käsitteellisellä tasolla: esitti tarkentavia kysymyksiä sekä tulkintoja asiakkaan affektiivisesta kokemuksesta, etäännytti sitä ja häivytti asiakkaan toimijuutta suhteessa kokemukseen. Kuvaan, miten asiakkaan affektiivinen ilmaisu jatkui tai vaimeni terapeutin interventioiden jälkeen ja miten hän eteni affektikokemuksensa tutkimiseen ja uudenlaisen toimijuuden ilmaisemiseen suhteessa siihen. Käsitän asiakkaan voimakkaat affekti-ilmaukset istunnon sisäisinä ”now”-hetkinä, joista muodostui kohtaamisen hetkiä terapiadyadin löytäessä uuden tavan olla suhteessa toisiinsa ja asiakkaan ahdistukseen.

Kirsi Mallea: Olosuhteiden armoilla olijasta omaa arvoaan rakentavaksi toimijaksi – Terapeutin liittyminen asiakkaan dysforisen affektin ilmaisuihin ja mitä liittymisestä seurasi yhdessä merkittävässä terapiaistunnossa

Integratiivinen aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (2018-2021)