Helda Open Booksissa on julkaistu tänä vuonna 44 kirjaa – tässä ne ovat

Helsingin yliopiston kirjaston avointen kirjojen Helda Open Books -kokoelmassa julkaistiin vuonna 2022 kaikkiaan 44 kirjaa. Joukossa on opetuksessa käytettäviä kirjoja, alan perusteoksia, vanhempia klassikoita ja uutuuksia, jotka julkaistaan ensi kertaa HOB:n kautta. Alla olevasta listasta voit tutustua julkaisuihin. [Artikkelia on päivitetty 6.2.2023.]

Koulu, Riikka:
Videoneuvottelu rajat ylittävässä oikeudenkäynnissä – sähköisen oikeudenkäynnin nousu
Käsityksemme oikeudenkäynnistä rakentuvat edelleen voimakkaasti paperiasiakirjojen sekä fyysisen läsnäolon varaan. Sähköiset innovaatiot, esimerkkinä videoneuvottelu, pystyvät kuitenkin tarjoamaan lainkäytölle merkittäviä etuja. Lyhentyneet käsittelyajat, joustavampi ja tehokkaampi prosessi sekä kustannussäästöt korostuvat erityisesti rajat ylittävissä oikeudenkäynneissä. Omaksumisen esteenä on pitkään ollut uusien kommunikaatiotapojen yhteismitattomuus perinteisten prosessinäkemysten kanssa sekä teoreettisen perustan puuttuminen. Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan tähän puutteeseen esittämällä uusia tapoja hahmottaa oikeudenkäynnin periaatteet sekä vaatimus todistelun välittömyydestä. Latauksia: 34.

Koulu, Risto:
Käsitellä vai eikö käsitellä? – käsittelykiellot oikeudenkäynnin esteinä
Rinnakkaiset oikeudenkäynnit (laajassa merkityksessä) leimaavat tuomioistuinten arkipäivää. Korkeimman oikeuden vuosikirjat puolestaan täyttyvät tapauksista, joissa kiistellään kolmessa oikeusasteessa siitä, kuinka lopullinen riitaisessa oikeussuhteessa annettu lainvoimainen tuomio olikaan. Tulevaisuuskaan ei lupaa hyvää. Päinvastoin riidanratkaisujärjestelmän etenevä pilkkoutuminen – toisesta näkökulmasta sen monipuolistuminen – ajaa ihannetta yhä kauemmas. Tässä tutkimuksessa arvioidaan, miten hyväksyttävä tai edes realistinen yhden oikeudenkäynnin ideaali on nykymaailmassa ja kuinka hyvin vallitsevat sovellukset oikeusvoimaprekluusiosta ja vireilläolovaikutuksesta toteuttavat ihannetta. Latauksia: 34.

Tuori, Kaarlo:
Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt
Kaarlo Tuorin teos erittelee oikeutta kahdella ulottuvuudella: oikeusjärjestyksenä ja erityisinä oikeudellisina käytäntöinä, jollaisina tarkastellaan lainsäätämistä, lainkäyttöä ja oikeustiedettä. Teoksen toisessa osassa näkökulmaa tarkennetaan yleisiin oppeihin, jotka systematisoivat eri oikeudenalojen, kuten rikos- tai hallinto-oikeuden, oikeudellista aineistoa. Yleisillä opeilla on keskeinen merkitys osana lakimiesten käytännöllistä tietovarantoa, joka mahdollistaa heidän ammatillisen toimintansa. Yleisten oppien merkitys ilmentää myös oikeustieteen asemaa oikeusjärjestelmän toiminnassa. Oikeudellisten käytäntöjen työnjaossa yleisten oppien kehittäminen kuuluu näet oikeustieteen tehtäviin. Latauksia: 55.

Leppäranta, Matti, Juhani Virta & Timo Huttula:
Introduction to Hydrology
This book contains the basics of hydrology. As a prerequisite the reader should have a high school level knowledge on aquatic systems. The book is based on the lecture notes of professor emeritus Juhani Virta for the course Basic course in hydrology, into which professor Timo Huttula and professor emeritus Matti Leppäranta have made their own additions. This book is used as a textbook on the course Introduction to hydrology at the University of Helsinki, where it is a part of the studies of geophysics, limnology and fisheries science. In general, this book is suitable as a university textbook, for self-study or as a small reference book. The contents of this book revolve around hydrology in the Finnish environment. Latauksia: 313.

Koulu, Risto:
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta lainkäyttäjänä. Osa 2: Sovellukset
Muutoksenhakulautakunnat ovat, asiamäärillä mitaten, Suomen suurimpia lainkäyttäjiä. Niistä suurin, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta, käsittelee vuosittain yli 20 000 sosiaaliturvaa koskevaa valitusta. Näin sillä, miten asiat käsitellään ja ratkaistaan näissä lautakunnissa, on huomattava yhteiskunnallinen merkitys. Tämän kaksiosaisen teoksen ensimmäisessä osassa (2014) tarkasteltiin muutoksenhakulautakunnille asetettuja tavoitteita sekä niiden toiminnan oikeudellista ja ideologista pohjaa. Nyt julkaistavassa soveltavassa osassa tutkitaan ensiksikin, miten tavoitteet toteutuvat ja missä määrin muutoksenhakulautakunnat täyttävät sen lainkäyttötehtävän, joka niille on hyvinvointivaltiossa uskottu. Latauksia: 42.

Myllykoski, Matti & Svante Lundgren:
Murhatun jumalan varjo – antisemitismi kristinuskon historiassa
Tässä teoksessa tarkastellaan kristillisen juutalaisvastaisuuden historiaa noin kahdentuhannen vuoden ajalta. Juutalaisista tuli jo var­hain kristittyjen teolögien silmissä Jumalan murhaajia. Ennen muuta Jeesuksen kuoleman teologinen tulkinta sai monet kristityt suhtautumaan vihamielisesti tai ainakin ennakkoluuloisesti juuta­laisiin. Koska kyse on halki vuosisatojen ollut pitkäkestoisesta ja koko kansaan kohdistuneesta vihasta, tässä kirassa siitä käytetään termiä “kristillinen antisemitismi”. Kristillinen juutalaisvastaisuus, jota kautta aikojen oli toteutettu ajatuksin, sanoin ja teoin, valmis­ti osaltaan maaperäa 1800-luvun rotuantisemitismille. Kristillisen antisemitismin pitkä perinne vaikutti myös siihen, että kirkot eivät kyenneet selkeästi vastustamaan Hitlerin hirmuhallintoa, kun se murhasi miljoonia juutalaisia. Latauksia: 68.

Myllykoski, Matti (toim.):
Justinos Marttyyri: Apologiat & Dialogi Tryfonin kanssa
Justinos Marttyyri (noin 100-165) oli toisen vuosisadan tunnetuimpia ja tuotteliaimpia kristittyjä kirjoittajia, ja häntä voi luonnehtia ensimmäiseksi kristityksi filosofik­si. Justinos haki teologialleen perusteluja keskustelemalla aikansa platonilaisten ajattelijoiden kanssa. Hänen kirjoi­tuksensa paljastavat, miten kristillisyys kehittyi Rooman valtakunnassa ennen voittokulkuaan. Ne valottavat myös syitä siihen, miksi pienestä juutalaisesta liikkeestä kehittyi vähitellen Rooman valtakunnan johtava uskonto. Teos sisältää suomennokset kaikista tunnetuista Justinoksen kirjoituksista sekä suomalaisten asiantuntijoiden laatimat yksityiskohtaiset selitykset. Latauksia: 40.

Linnakangas, Esko:
Verokapinakirja – tutkimus verokapinoista, verolakoista ja muista veroprotesteista
Vaikka verokapinoista ja muistakin verolakoista on kirjoitettu ulkomailla paljon, on puuttunut tutkimus, jossa olisi analysoitu kootusti veroprotestien esiintymistä, syitä, kohteita, protestoijia, muotoja ja seurauksia. Tässä kirjassa ei rajoituta veroprotestien historian esittelyyn ja analyysiin. Mukana on myös teemaan liittyvien kysymysten oikeustieteellistä käsittelyä: selvitetään veroprotestien oikeussääntöjä ja tarkastellaan laillisia ja laittomia vaikutusmahdollisuuksia veroihin. Latauksia: 28.

Koulu, Risto:
Kollektiivinen lainkäyttö – lupauksesta sovelluksiin
Oikeudenkäynnin kynnys on, sanotaan, Suomessa aivan liian korkealla. Kollektiivinen oikeussuoja, tuomioistuimen näkökulmasta kollektiivinen lainkäyttö, on keino alentaa tätä kynnystä. Kollektiivisen lainkäytön välineitä ovat pilottikanteet, joukkokanteet, ryhmäkanteet ja yhteiskanteet. Tässä kirjassa tarkastellaan, miten tällaisia kanteita pannaan vireille, miten niitä kannattaa ajaa, millaisia vastastrategioita oikeudenkäynneissä kohdataan, mikä on kanteisiin liittyvä riski ja mitä kanteilla voidaan saavuttaa. Latauksia: 52.

Koulu, Risto:
Oikeuksiin pääsyn rahoittaminen
Euroopan maissa ajankohtainen huolenaihe on, mistä säästövaatimusten paineessa oikeutta hakevat saavat rahaa oikeudenkäynteihinsä ja miten tuomioistuinjärjestelmää kyetään rahoittamaan. Tämä tutkimus arvioi käytössä olevia rahoitusmuotoja ja ottaa kantaa rahoituksellisten innovaatioiden toimivuuteen Suomen kaltaisessa pienessä oikeuskulttuurissa. Latauksia: 27.

Koulu, Risto:
Konserniyhtiön maksukyvyttömyys ja konkurssi
Tässä kirjassa tarkastellaan konserniympäristöön sijoittuvaa konkurssia, hieman myös konserniyrityksen saneerausta. Tutkimus painottuu lainoppiin, joskin se sisältää jonkin verran de lege ferenda -ehdotuksia ja oikeuspoliittisia arvioita. Latauksia: 43.

Svärd, Saana:
Women and power in Neo-Assyrian palaces
Power in general and women’s power in particular has been understood mostly in a hierarchical way in earlier research on Mesopotamian women. Hierarchical power structures were important in Mesopotamia, but other kinds of power structures existed as well. This study, which focuses on women in the palaces of the Neo-Assyrian Empire (c. 930–610 BCE), draws attention to heterarchical power relations in which women were engaged in the Neo-Assyrian palace milieu. Latauksia: 98.

Vehkalahti, Kimmo:
Valtsikan tilastotieteen vaiheita ja muotoja – opiskelijan/opettajan näkökulmia & muistikuvia yliopiston muutoksista
Kirja avaa näkymiä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan ”valtsikan” tilastotieteeseen sekä sen lukuisiin vaiheisiin aina 1940-luvulta lähtien, jolloin tiedekunta perustettiin ja tilastotieteestä tuli yksi sen oppiaineista. Kirja ulottuu 2020-luvulle, jolloin valtsika on täyttänyt 75 vuotta, ja valtsikan tilastotiede on ehtinyt käydä läpi monia muodonmuutoksia. Kirja painottuu vuosiin, jotka kirjoittaja Kimmo Vehkalahti on itse viettänyt valtsikassa tilastotieteen opiskelijana, opettajana ja tutkijana. Latauksia: 566.

Koulu, Risto:
Yhdessä vai erikseen? Kollektiivisen lainkäytön lupaus
Tässä kirjassa analysoidaan kollektiivisen lainkäytön asemaa, kollektiivisen oikeussuojan keinoja, tuomioistuinten asiainhallintaa sekä kehityksen suuntaa. Kollektiivinen oikeussuoja on sekä Euroopan unionin kärkihankkeita että yleinen kansainvälinen trendi. Näistä syystä on luultavaa, että se on tulevaisuutta myös pohjoismaissa. Latauksia: 69.

Frände, Dan, Risto Koulu, Heidi Lindfors & Mikko Vuorenpää, Mikko (toim.):
Sata vuotta prosessioikeutta
Tässä kirjassa kuvataan eri kirjoittajien artikkelien kautta modernin prosessioikeuden syntymistä, analysoidaan kehitystä ja nykytilaa, ja otetaan myös varovasti kantaa sen tulevaisuuteen digitalisoituvassa maailmassa. Esillä kirjassa on lisäksi opetuksen ja tutkimuksen arkipäivä sekä oppiaine (ja aikaisemmin myös laitos) työyhteisönä. Latauksia: 57.

Koulu, Risto:
Julkiset asiamiehet oikeuksiin pääsyn tukena
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yhtäältä suomalaista asiamiesten järjestelmää ja julkisen asiamiehen keinoja tukea yksittäistä oikeudenhakijaa, toisaalta taas kansainvälistä kehitystä ja oikeuspolitiikassa avautuvia vaihtoehtoja. Julkisen asiamiehen tuki näyttää täyttävän ainakin osaksi sen aukon, jonka muut konfliktihallinnan keinot jättävät. Latauksia: 80.

Mustola, Kati & Johanna Pakkanen (toim.):
Sateenkaari-Suomi – seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa
Kokonaisvaltainen johdatus seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen. Kirja etenee peruskäsitteistä laajuudessaan ainutkertaiseksi esitykseksi suomalaisten lesbojen, homojen, bi- ja transihmisten elämästä. Kirjan aiheina ovat maaseudun homoseksuaalisuus, urheilun homofobia, ristiinpukeutuminen, suomalaisten transihmisten ja dragin historia sekä lesbo- ja homoliikkeet. Myös kirkko, sateenkaariperheet, taiteilijat ja taiteilijayhteisöt sekä taideteosten aiheesta nostattamat keskustelut käsitellään värikkäästi. Latauksia: 260.

Aejmelaeus, Lars:
Paavali – elämä ja kirjeet
Emeritusprofessori Lars Aejmelaeus esittää kirjassaan yleistajuisen ja helposti lähestyttävän kokonaiskuvan Paavalista. Teos johdattaa lukijansa askel askeleelta Paavalin elämään, lähetysmatkoihin, kunkin kirjeen kirjoittamistilanteeseen sekä kirjeiden sisältöön ja sanomaan. Teoksen taustalla on elämänmittainen tutkimustyö Uuden testamentin varhaisimman tekstikorpuksen, Paavalin aitojen kirjeiden parissa. Latauksia: 100.

Pihlava, Kaisa-Maria:
Forgotten women leaders – the authority of women hosts of early Christian gatherings in the first and second centuries C.E.
While once essential agents in early Christian communities, in centuries to come women hosts were forgotten. Kaisa-Maria Pihlava, Th.D., sets out to trace literary representations of women hosts in early Christian sources. She also discusses what we know of early Christian communities, women property owners, and heads of households in antiquity. Latauksia: 67.

Forss, Hilda, Hanna Lahdenperä, Julia Tidigs (toim.):
Tanke/världar – studier i nordisk litteratur
Litteratur berättar för oss om världen och oss själva i den – litteraturen är en del av samhället, den formar vår värld och förmår tänka nytt. Boken presenterar Norden som en plats för gränsövergångar och experiment, men också kontinuiteter. I boken samsas vetenskapliga artiklar och essäer på svenska, finska, norska och danska i en helhet som sträcker sig från danskt 1500-tal till digital poesi. Tanke/världar – studier i nordisk litteratur är tillägnad professor Kristina Malmio. Latauksia: 727.

Willamo, Risto, Maijaliisa Erkkola, Harri Kettunen, Mika Rekola, Päivi Salmesvuori & Anna-Maija Virtala:
Tieteidenvälisillä poluilla – kokemuksia tieteidenvälisten tutkielmien ohjauksesta ja arvioinnista
Tämän vertaisarvioidun tutkimuksen yleisenä tutkimustehtävänä on tuoda yliopistopedagogiseen keskusteluun tieteidenvälisten tutkielmien ohjauksen ja arvioinnin keskeisiä haasteita sekä kehitysehdotuksia. Tarkemmin kysymme, millaisia kokemuksia ja näkemyksiä opiskelijoilla, ohjaajilla ja arvioijilla on tieteidenvälisten tutkielmien ohjauksesta ja arvioinnista. Tutkimus nostaa esiin monia haasteita, joita ei tietääksemme ole aiemmassa kirjallisuudessa sanoitettu vastaavalla tavalla empiiriseen aineistoon pohjaten. Myös kehitysehdotuksia esitetään runsaasti, ja niitä on koottuna kirjan viimeisessä luvussa. Kirjan syntytarina on julkaistu myös blogiartikkelin muodossa. Latauksia: 761.

Kyröläinen, Arja & Heikki Oja (toim.):
Tähtitaivaan arvoituksia
Mitkä ovat tähtitieteen keskeiset ratkaisemattomat arvoitukset? Millainen on tähtitieteen tulevaisuus? Joukko Helsingin ja Turun yliopiston tutkijoita esittää näkemyksiään tähtiteteen tilasta. Latauksia: 113.

Oja, Heikki:
Tähtien taakse
Vuonna 1987 julkaistu artikkelikokoelma käsittelee tähtitieteen kuumimpia aiheita. Supernova 1987A, Tunguskan räjähdys, Halleyn komeetta, auringonpimennykset, matkat tähtiin, viestit avaruuteen, planeetat, elämän merkit, toiset maailmankaikkeudet, mustat aukot, neutronitähdet ja maailman loppu ovat ajatuksia herättävien pohdintojen kohteina. Latauksia: 103.

Talvinen, Krister:
Added value – researcher’s guide to impact and winning proposal
This book is a practical guide for researchers and PhD students on the topic of ’impact’. Nowadays many funding bodies expect applicants to compose an ’impact section’ in research funding applications, and this guide focuses on providing concrete tips and tools for proposal writing. Latauksia: 219.

Valkama, Kirsi, Hanne von Weissenberg & Nina Nikki (toim.):
Raamattu ja magia
Mitä on magia? Esiintyykö sitä Raamatussa ja jos esiintyy, kuinka siihen Raamatun teksteissä suhtaudutaan? Näihin kysymyksiin ei ole yksiselitteisiä vastauksia, sillä ei ole olemassa yhtä kaikkien hyväksymää määritelmää siitä, mitä magialla tarkoitetaan. Tähän kirjaan on koottu artikkeleita, jotka käsittelevät magiaa paitsi teoreettisesti ja käsitteenä, myös eri näkökulmista Raamatussa sekä Raamatun syntykonteksteissa Lähi-idässä ja kreikkalais-roomalaisessa maailmassa. Latauksia: 570.

Mononen-Batista Costa, Sari, Antti Paakkari, Hanna Guttorm, Elina Ikävalko, Tuuli Kurki, Tuuli, Miikka Pyykkönen & Touko Vaahtera (toim.):
Yrittäjyys tyhjänä merkitsijänä – tiedon ja subjektiuden tuotanto yrittäjyyskasvatuksessa
Yrittäjyyskasvatuksen ytimessä on ajatus yrittäjyyden edistämisen tärkeydestä. Mutta mitä yrittäjyys itse asiassa on? Yrittäjyys tyhjänä merkitsijänä tutkii laajan dokumenttiaineiston, feministisen etnografian ja genealogisen analyysin kautta yrittäjyyskasvatuksen juuria ja yrittäjyyden määrittelemisen hankaluuksia. Yrittäjyys tyhjänä merkitsijänä pohjautuu Sari Mononen-Batista Costan (1977–2016) väitöskirjakäsikirjoitukseen ja sen ovat valmiiksi toimittaneet hänen ystävänsä ja työtoverinsa, jotka toimivat tutkijoina kasvatustieteen ja monitieteisen yrittäjyystutkimuksen aloilla. Latauksia: 509.

Sinikara, Kaisa:
Tiedeyhteisön kumppanina – laitoskirjastoista Helsingin yliopiston kirjastoksi 1828–2012
Kirja kuvaa maan suurimman yliopistokirjaston parisataavuotista kehitystä. Professorit alkoivat luoda laitoskirjastoja Keisarillisessa Aleksanterin Yliopistossa 1800-luvun puolivälistä ja seminaarikirjastoja 1880-luvulta lähtien. Enimmillään Helsingin yliopiston kirjastolaitokseen kuului lähes 180 erillistä kirjastoa. Julkaisussa pohditaan uuden Helsingin yliopiston kirjaston perustamiseen (2010) johtanutta toiminta- ja tietoymparistön laaja-alaista murrosta. Latauksia: 560.

Valtonen, Mauri & Heikki Oja (toim.):
Maapallo ja avaruus
Maapallomme on osa avaruutta, ja avaruuden ilmiöt vaikuttavat jatkuvasti maapallon oloihin. Kosminen säteily ja meteoriitit pommittavat jatkuvasti ilmakehää, ja suuremmat törmäykset ovat voneet ratkaisevasti vaikuttaa koko elämän kehitykseen. Suomalaistutkijat kertovat vuonna 1984 julkaistun kirjan 17 artikkelissa maapallon kehityksestä ja yhteydestä meitä ympäröivään avaruuteen. Latauksia: 146.

Koskela, Merja & Helena Kantanen (toim.):
Poikkeuksellinen viestintä
Tässä teoksessa poikkeuksellista viestintää tarkastellaan useista eri näkökulmista. Yleisesti poikkeuksellisella viestinnällä tarkoitetaan poikkeuksellisten olojen moninaisia vaikutuksia viestintäammattilaisten työhön ja käytänteisiin. Tässä merkityksessä poikkeuksellinen viestintä tarkoittaa uudenlaisia ratkaisuja uusiin ongelmiin, sekä vaatimuksia että mahdollisuuksia tehdä asioita toisin kuin tähän saakka on tehty. Poikkeuksellinen viestintä kattaa myös viestinnän poikkeusoloissa. Latauksia: 1199.

Nuorluoto, Jussi:
Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet – aatehistoriallisia taustoja, kielellisiä valintoja, identiteettien kehityksiä
Tämä kirja pyrkii valottamaan slaavilaisten kirjakielten syntymekanismeja kulloistenkin aikakausien aatehistoriallisessa, kielellisessä ja poliittisessa kontekstissa. Lukijan ei tarvitse osata slaavilaisia kieliä. Kyseessä on käsikirja, jonka tarkoituksena on lyhyesti tuoda esiin niitä tekijöitä, joiden pohjalta nykyiset slaavilaiset kirjakielet on luotu sekä niitä tekijöitä, joiden relevanssi kyseisten kirjakielten synnyssä on kyseenalainen. Latauksia: 175.

Forsman, Maria:
Julkaisut ja tieteen mittaaminen : bibliometriikan käännekohtia
Bibliometrisiä analyysejä on käytetty tutkijanpaikkoja jaettaessa, tutkimusrahoitusta suunnattaessa ja yliopistojen keskinäistä paremmuutta tarkastelevia ranking-listoja laadittaessa. Mutta voidaanko tiedettä mitata? Mitä julkaisujen määrät ja niiden saamat viittaukset kertovat? VTT Maria Forsmanin teos Julkaisut ja tieteen mittaamien etsii vastauksia moniin bibliometriikan ydinkysymyksiin. Se tarjoaa vankkaa asiantuntijatietoa ja monipuolisia näkemyksiä sekä bibliometriikan parissa työskenteleville että aiheesta kiinnostuneille. Latauksia: 368.

Hakoköngäs, Eemeli:
Rautateiden kenraali Harald Roos
Kenraalimajuriksi edenneen ja rautatiehallituksen pääjohtajan tehtävästä eläkkeelle jääneen Harald Vilhelm Roosin (1895–1969) elämäntarina on monivaiheinen ja liittyy lukuisin sitein Suomen 1900-luvun ensipuoliskon käännekohtiin. Roos on kuitenkin edelleen tuntematon kenraali, jonka elämänvaiheista ei aiemmin ole ilmestynyt yhtenäistä katsausta. Latauksia: 194.

Mikkonen, Jukka, Sanna Lehtinen, Kaisa Kortekallio & Noora-Helena Korpelainen (toim.):
Ympäristömuutos ja estetiikka
Kokoelmassa eri alojen tutkijat ja taiteilijat tarkastelevat ympäristömuutoksen esteettisiä ulottuvuuksia oman alansa näkökulmasta tai monialaisesti. Artikkeleita ohjaavina taustaoletuksina on, että laaja-alainen ympäristömuutos vaikuttaa merkittävästi inhimilliseen kokemusmaailmaan ja arvoihin ja että estetiikalla ja sen tutkimuksella on vastaavasti tärkeä rooli kestävyyssiirtymissä. Latauksia: 919.

Donner, Karl Johan, Toivo Jaakkola, Kari Lumme, Tapio Markkanen, Kalevi Mattila, Heikki Oja, Vilppu Piirola, Markku Poutanen, Timo Rahunen, Pekka Teerikorpi, Ilkka Tuominen & Osmi Vilhu:
Auringosta äärettömyyteen
Vuonna 1979 julkaistu artikkelikokoelma esittelee muutamia mielenkiintoisia aiheita tähtitieteestä aikana, jolloin merkittäviä edistysaskeleita saavutettiin auringon ja planeettojen, tähtien ja linnunradan, kaukaisten galaksien ja koko maailmankaikkeuden tutkimisessa. Latauksia: 133.

Eloranta, Varpu, Eila Jeronen & Irmeli Palmberg (toim.):
Biologia eläväksi – biologian didaktiikka
Kirja käsittelee biologian opetusta, opiskelua ja oppimista. Sen tarkoituksena on tukea käytännön työtä ja auttaa muodostamaan laaja-alainen näkemys biologian roolista, tarkoituksesta ja mahdollisuuksista yleissivistävänä oppiaineena. Kirja tarjoaa näkökulmia myös siihen, miten oppijoiden persoonallista kasvua voidaan tukea biologian opetuksessa. Latauksia: 599.

Kaheinen, Kaisla, Larisa Leisiö, Riku Erkkilä & Toivo E. H. Qiu (toim.):
Hämeenmaalta Jamalille – kirja Tapani Salmiselle 07.04.2022
Juhlakirja koostuu Tapani Salmisen ystävien ja kollegoiden kirjoittamista artikkeleista, jotka tavalla tai toisella käsittelevät Tapanin uralla keskeisiksi muodostuneita teemoja. Valtaosa artikkeleista sijoittuu suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen alalle. Kielitieteellisten artikkeleiden lisäksi kirjaan sisältyy myös folkloristiikan ja etnomusikologian alaan kuuluvia tutkielmia, joiden teemat ovat niin ikään suomalais-ugrilaiselle kielentutkimukselle läheisiä. Latauksia: 530.

Huttunen, Niko & Nina Nikki (toim.):
Sota, rauha ja Raamattu
Uskonto näyttelee keskeistä roolia maailman konflikteissa. Onko Raamattu sodan vai rauhan kirja? Sota, rauha ja Raamattu muodostuu asiantuntijoiden kirjoittamista artikkeleista, joissa valotetaan muun muassa muinaisen Lähi-idän sotakäytäntöjä ja -retoriikkaa, Qumranin sotatekstejä ja varhaiskristittyjä sotilaita. Raamatunkäyttöä kuvataan Suomen sodissa ja Lähi-idän konfliktin yhteydessä. Latauksia: 492.

Gimpl, Georg:
Poesie, Philosophie und Malerei – äesthetisch-philosophische Studien zu Joseph von Eichendorff und Otto Weininger
Der Band enthält zwei umfangreichere Studien aus dem Nachlass des 2014 verstorbenen Autors. Die eine, verfasst 1993, befasst sich mit Joseph von Eichendorffs Roman ”Ahnung und Gegenwart” (1815), die andere, etwa 2003 geschrieben, mit Otto Weiningers Buch ”Geschlecht und Charakter” (1903). In beiden Studien geht Georg Gimpl dem Einfluss der jeweils zeitgenössischen Malerei auf die Texte und ihrer Einbettung in die Philosophie ihrer Zeit nach. Aus dem Nachlass herausgegeben von Hartmut E. H. Lenk. Latauksia: 306.

Enkvist, Nils Erik:
Tekstilingvistiikan peruskäsitteitä
Kirjan tarkoituksena on avartaa lukijan kielentuntemusta myös tekstin eikä vain lauseen tai virkkeen kannalta ja luoda perustaa syvällisemmälle tekstilingvistiikan opiskelulle. Kirjan punaisena lankana on tekstilingvistiikan peruskäsitteiden luetteleminen. Lukuisten esimerkkien avulla tekijä pyrkii ratkaisemaan eräitä juuri tälle kielentutkimuksen haaralle ominaisia ongelmia. Latauksia: 313.

Ihanus, Juhani (toim.):
Kulttuuri ja psykologia
Teoksessa selvitellään sitä, minkälaisia yhteyksiä kulttuurin, kertomusnäkökulman (narratiivisuuden) ja psykologian välille voidaan solmia. Latauksia: 327.

Ihanus, Juhani (toim.):
Psykoterapiat eilen ja tänään
Teoksen kirjoittajat tarkastelevat psykoanalyysin ja psykoterapioiden historiaan, filosofiaan ja teoriaan liittyviä kysymyksiä. Vuonna 1997 julkaistun teoksen kirjoittajat ovat psykologeja, psykoanalyytikkoja, psykoterapeutteja, filosofeja, teologeja, historian tuntijoita. Latauksia: 321.

Heimola, Minna:
Raamattu ja rasismi
Raamatun tulkinnoilla on historian saatossa perusteltu rasismia, kansanryhmien orjuuttamista ja väkivaltaa. Toisaalta Raamattu edustaa sorron vastustamista ja kaikkien ihmisten yhtäläisiä oikeuksia. Raamattu ja rasismi teoksessa TT Minna Heimola kuvaa, miten Raamattu on taipunut yhtä lailla kolonialismin ja sorron kuin ihmisoikeuksien puolustamisen työkaluksi. Kirja herättää pohtimaan Raamatun tulkintojen moninaisuutta ja tulkitsijan etiikkaa. Latauksia: 715.

Hekanaho, Pia Livia, Kati Mustola, Anna Lassila & Marja Suhonen (toim.):
Uusin silmin – lesbinen katse kulttuuriin
Uusin silmin -artikkelikokoelma katsoo lesboutta ja lesbokulttuureja taiteiden- ja kulttuurintutkimuksen näkökulmista. Kirjaan on koottu 1990-luvulla suomeksi kirjoitettuja artikkeleita, jotka pyrkivät tarjoamaan lesbotutkimuksellisen näkökulman kulttuuriin, sen eri osa-alueisiin ja erilaisiin lesbokulttuureihin. Latauksia: 583.

Kirvesmäki, Arja, Hannes Viimaranta & Julia Ekman:
Venäjän kielioppi
Tämä kielioppi on suunnattu venäjän kielen yliopisto-opiskelijoille ja muille edistyneille aikuisopiskelijoille. Lisäksi se soveltuu apuvälineeksi opettajille, kääntäjille ja muille venäjän kielen käyttäjille. Vaikka kielioppi on laadittu yliopisto-opiskelijoiden tarpeita ajatellen, siitä on hyötyä myös niille, jotka vasta opettelevat venäjän alkeita. Kielioppi soveltuu paitsi lähiopetukseen myös etä- ja itseopiskeluun. Latauksia: 6781.


Tutustu myös Helda Open Books -kirjatyyppejä esittelevään sarjaan: