Nuoruusiän kehitys nepsy-nuorilla

Opinnäytetyöni tavoitteena on tutkia miten psykodynaamisen viitekehyksen näkemyksiä voi hyödyntää neuropsykiatrisia piirteitä omaavien nuorten hoidossa, ja etenkin miten tukea näiden nuorten nuoruusiän kehityksen etenemistä. Opinnäytetyö perustuu kirjallisuuskatsaukseen sekä niihin havaintoihin, joita olen itse tehnyt kliinisessä työssäni työskennellessäni psykoterapiakoulutukseni aikana nuorisopsykiatrina nuorten neuropsykiatrisessa työryhmässä Tyksissä. Opinnäytetyössäni pohdin, millainen vaikutus poikkeavalla hermoston rakenteella on psyykkisten rakenteiden kehittymiseen, kun psyykkisten rakenteiden tiedetään kehittyvän suhteessa omaan kehoon ja ympäristöön. Nuoruusiän kehitys pohjaa aikaisemman kehityksen aikana saavutettuihin kehityksellisiin saavutuksiin ja sen aikana on mahdollistaa myös uudelleen työstää jollain alueella kesken jäänyttä kehitystä. Mikä tahansa pitkäaikainen sairaus on itsessään haaste nuoruusiän kehitykselle, ja mietin miten neuropsykiatriset piirteet vaikuttavat nuoret identiteetin muodostumiseen sekä irtaantumiseen vanhemmistaan. Ajattelen, että nuoren neuropsykiatriset piirteet tulisi huomioida biologisina haavoittuvuustekijöinä, joilla usein on merkitystä nuoruusiän kehityksen etenemiseen, ja piirteinä, jotka on hyvä huomioida siinä, miten itse psykoterapeuttina toimii. Kuntoutus tulisi suunnata käyttäytymisen säätelyn lisäksi nuoren psyykkisten rakenteiden tukemiseen.

Enni Mäkelä: Nuoruusiän kehitys nepsy-nuorilla

Psykodynaaminen nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2019-2022