Miten KIT-psykoterapiaopintojen koetaan vaikuttavan psykoterapeutin omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen?

Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia KIT psykoterapiaopintojen vaikuttavuutta opiskelijoiden omaan koettuun hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen toimiessaan psykoterapeuttina. Yhtenä näkökulmana oli itsetietoisuuden lisääminen ja itsehoidon aktivoituminen jaksamisen tukikeinoina.  Opinnäytetyön alussa on taustatietoa psykoterapeuttien tutkitusta työuupumuksesta ja aiemman teoriatiedon koontia jaksamista haastavista sekä edistävistä tekijöistä. Myös KIT taustaa on hieman avattu. Varsinaisessa tutkimusosiossa esitellään tulokset. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla psykoterapia opiskelijoita toiseksi viimeisenä lukukautena. Näiden haastattelujen pohjalta KIT psykoterapiaopintojen koetaan melko hyvin tukevan psykoterapeutin omaa hyvinvointia, koska koulutuksen koetaan kehittävän keinoja juuri itsetuntemuksen vahvistamiseksi ja avaavan näkökulmia oman hyvinvoinnin tukemiseksi – niin itse luentojen, työnohjauksen kuin myös vertaistuen kautta. Myös toiveita syvemmästä keskittymisestä suoraan psykoterapeutin omaan jaksamiseen nostettiin esille.

 

Minna Virtanen: Miten kit-psykoterapiaopintojen koetaan vaikuttavan psykoterapeutin omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen?

Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2020-2023