Applying VR in Post-secondary level education and skill training

Learning in technology-supported learning environments is a growing trend, and new technological tools and software are increasingly being developed to support teaching and learning. The use of virtual reality (VR) in new learning environments is a major challenge for researchers, developers and teachers. More research is needed on how new technologies and different new learning environments can best support students and teachers in learning situations.

My research compared two different learning environments, a physical workshop and a VR class in the context of a forest machinery course and examined student motivation and autonomy in these environments, as well as students’ agency and affordances in the virtual environment. The results showed that students generally rated their autonomy higher in VR groups than in physical groups. Students perceived the VR learning environment as more useful and meaningful than the physical classroom, yet they felt that the traditional environment provided better positive control (structure) and goal setting. This could be explained by the lack of competence in a new environment (VR) as also discussed elsewhere.

Learning in VR requires skills and knowledge of the devices used to manage one’s learning. Technology alone is not enough to enable students to be independent and autonomous. The development of new learning environments should aim not only at improving learning outcomes but also at increasing student motivation and agency. Intrinsic motivation drives people to act purely to satisfy curiosity or the desire for control, while extrinsic motivation is based on rewards and consequences. In my research context, affordances supported students’ autonomy through meaningful interactions between teachers and students and promoted students’ agency impacting positively their motivation. Students’ intrinsic motivation increased significantly in the VR environment, whereas in the traditional environment there was no increase, and in the traditional environment, extrinsic motivation decreased even further.

Collaborative virtual learning environment, with teachers’ emotionally warm regulation through meaningful classroom interaction, can offer opportunities to study and practice working skills promoting student’s motivation and agency. The teacher’s role in supporting students’ autonomy and agency is significant, providing opportunities for participation, collaboration, and interaction, motivating students to act and take initiative in their own learning. Teacher guidance is needed to gradually increase students´ sense of autonomy and encouragement to take advantage of opportunities that the teachers believe will help them learn. Teachers need to monitor, evaluate and adapt different teaching methods to take advantage of the opportunities offered by technology.

When designing new virtual learning environments, it is important to consider which cognitive affordances best support the lesson objectives and the teaching approach in the new learning environment. Students should also receive more training in self-directed learning skills, not just in how to use the software. One option could be shared regulation, where the teacher allows the students to complete the task, guiding the students to manage the activity or ask for help when needed. However, it is crucial to consider the size and age of the groups and co-design the virtual learning environment with the teachers.

Nina Strandén

Agency and Cognitive Affordances in Technology Supported Learning Environment: Applying VR in Post-secondary level education and skill training

Miksi minä en näy kirjoissa? – Sukupuolen ja seksuaalisuuden esiintyminen terveystiedon oppikirjoissa

Sukupuoli ja seksuaalisuus muovautuvat ympäröivän maailman mukana jatkuvasti. Tekemässäni tutkielmassani näin seksuaalisuuden ja sukupuolen tiettyinä rakenteina, joita ylläpidetään vuorovaikutuksen avulla. Opetuksen kautta oppijoille välitetään tietynlaista arvomaailmaa ja tämä puolestaan muokkaa oppijoiden maailmankuvaa. Oppikirjoilla on tässä keskeinen rooli. Yllättävää oli, että vaikka kehitys menee eteenpäin, kirjoissa saattoi olla hyvinkin rakenteellisia ennakko-oletuksia. Tutkielmani aihe kiinnosti minua kahdesta syystä: seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman vuoksi sekä millä tavalla aihe tuodaan Suomen kouluinstituutiossa esille.

Tutkimustehtävä, tavoite ja toteutus

Tutkielman tutkimustehtävänä on tarkastella, analysoida sekä tulkita seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden esiintymistä yläkoulun terveystiedon oppikirjoissa. Aihetta lähdin tarkastelemaan siitä näkökulmasta, kuinka sukupuoli- ja seksuaali-identiteetit sekä niiden väliset erot rakentuvat kasvatuksen ja koulutuksen aikana. Koulutusinstituutiot ja oppikirjat ovat merkittävässä roolissa sukupuolen ja seksuaalisuuden erojen normalisoinnissa. Tutkin aihetta erilaisten kysymysten kautta; millaisia tavoiteltavia sukupuolen ja seksuaalisuuden kuvauksia yläkoulun terveystiedon oppikirjoissa esiintyy? Millä tavoin ja missä yhteyksissä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus näyttäytyy oppikirjoissa?

Oppikirjojen heteronormatiiviset ja dikotomiset rakenteet

Kirjojen rakenteissa esiintyi vahvasti heteronormatiivisuus. Tämän käsitin ajatuksena siitä, että kaikki ovat heteroseksuaaleja seksuaalisuudesta puhuttaessa. Tämä oli hyvin nähtävissä sekä kielellisissä ja kuvallisissa valinnoissa että kirjojen ehkäisyvalistuksessa. Dikotomisuus eli se, että sukupuolet asetetaan vastakkaisiksi ja toisiaan täydentäviksi, oli kirjojen toisena vahvana ajattelutapana. Ajatellaan siis, että ihminen on joko nainen, mies, tyttö tai poika. Oppikirjoissa tuotiin korostetusti ilmi myös näiden välisiä eroja.

Neutraalit sanat ja lokerointi

Perusoletuksena kai on, että oppikirjat pyritään kirjoittamaan mahdollisimman neutraalisti kaikkia oppijoita varten. Tämän huomasi kirjojen tekstistä, johon oli tietoisesti valittu sanoja, jotka eivät oleta lukijan sukupuolta tai seksuaalisuutta. Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyvät asiat olivat kuitenkin ikään kuin irrallaan muusta oppimateriaalista. Lisäksi sukupuoli ja seksuaalivähemmistöt esitettiin toisinaan omana vähemmistöryhmänä ja tekstissä oli havaittavissa jopa ihmisten lokerointia.

Tutkielmani hyödyt

Maailma hyötyy tutkielmastani monella tapaa. Teen tutkielmallani tärkeää aihetta näkyväksi. Aihe on ajankohtainen ja vastaavanlaisia tutkimuksia on tehty Suomessa vain vähän. Koulutuksen avulla voimme uudistaa rakenteita ja se on syy, miksi toivon tämän tutkielman tuovan yhteiskuntaamme jotain uutta. Jatkotutkimusaiheita voisivat olla esimerkiksi aiheen soveltaminen digitaalisiin oppimateriaaleihin sekä opettajanoppaisiin. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia myös alueellisia eroja moninaisuuden opettamisessa.

Birgitta Hyyrynen
”Miksi minä en näy kirjoissa?” Sukupuolen ja seksuaalisuuden esiintyminen yläkoulun terveystiedon oppikirjoissa

Pedagogisen johtajuuden toteutuminen varhaiskasvatusorganisaation hallinnon tasolla

Johdanto

Varhaiskasvatuslaki ohjaa toteuttamaan laadukasta pedagogiikkaa ja painottaa aiempaa vahvemmin lapsen edun toteutumista. Laadukas varhaiskasvatus vaatii toteutuakseen vahvaa pedagogista johtajuutta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millä tavoin pedagoginen johtajuus toteutuu varhaiskasvatusorganisaation ylemmän johdon tasolla. Ylemmällä johdolla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan päiväkodin johtajien esihenkilöitä, joiden tehtävänimike varhaiskasvatusorganisaatiosta riippuen vaihtelee. Tutkimuksen avulla halutaan selvittää, millaisia käsityksiä organisaation ylemmän johdon tasolla on pedagogisesta johtajuudesta. Lisäksi halutaan tarkastella sitä, miten ylemmän johdon henkilöstö kokee toteuttavansa pedagogista johtajuutta sekä sitä, mitkä asiat edistävät tai estävät pedagogisen johtajuuden toteutumista.

Pedagogista johtajuutta on tutkittu viime aikoina paljon, joskin tutkimuksissa syvennytään usein päiväkodin johtajiin ja varhaiskasvatuksen opettajiin liittyvään pedagogiseen johtajuuteen. Varhaiskasvatusorganisaatioiden ylempien tasojen pedagogisesta johtajuudesta harvemmin puhutaan, vaikka nimenomaan vahvaa pedagogista johtajuutta tarvitaan myös organisaation ylemmille tasoille, joissa tehdään päätöksiä varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta. (Fonsén, Pesonen & Valkonen, 2021, 82.)

On todettu, että varhaiskasvatuksessa johtajuus suuntautuu vahvasti ylhäältä alaspäin ja määrittää laadukkaan pedagogisen käytännön suuntaa keskeisesti. Sen sijaan, että varhaiskasvatusyksiköitä johdettaisiin ylhäältä alaspäin, suunnan tulisi olla toisin päin, jotta myös päivittäiset kehittämishaasteet vaikuttaisivat korkeamman tason päätöksentekoon. (Fonsén, 2014, 182.)

Toteutus

Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena, joka mukailee fenomenografista tutkimusstrategiaa. Tutkimuksen aineisto on kerätty haastatteluiden avulla. Tutkimukseen sain haastateltavaksi viisi varhaiskasvatusorganisaation ylemmän johdon henkilöä. Haastattelut toteutettiin yhtä lähitapaamista lukuun ottamatta Teams- tapaamisina. Eri haastattelutyypeistä tässä tutkimuksessa hyödynnetään teemahaastattelua, jossa haastattelun teemat eli aiheet ovat tiedossa, mutta niillä ei ole tarkkaa järjestystä tai muotoa (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2003, 197). Teemahaastattelussa nähdään merkityksellisenä se, että tutkittavan ääni tulee aidosti kuuluviin ja heidän näkemyksiä ja merkityksiä pidetään arvokkaina (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 48).

Tutkimusaineisto on analysoitu sisällönanalyysimenetelmällä, jonka tavoitteena on tiivistää ja luokitella aineistoja (Puusa, 2020b, 148). Kyseisellä menetelmällä tutkimusaineistosta on mahdollista hahmottaa kokonaiskuva tutkittavasta ilmiöstä ja tätä ilmiötä voidaan tarkastella yleisellä tasolla (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 103–104).

Tulokset ja pohdinta

Pedagogisen johtajuuden määrittely nähdään useissa tutkimuksissa vaikeasti määriteltävänä ja moniselitteisenä ilmiönä (Fonsén & Parrila, 2017, 23). Pienestä vastausjoukosta huolimatta tässäkin tutkimuksessa käsitettä määriteltiin eri tavoin. Toisaalta se nähtiin yksinkertaisimmillaan perustehtävän vastuunkantona ja sen kannatteluna ja toisaalta taas koko varhaiskasvatuksen johtamisen sateenvarjokäsitteenä, joka pitää sisällään kaiken varhaiskasvatuksessa tapahtuvan johtamistoiminnan. Fonsénin (2004) mukaan pedagoginen johtajuus on varhaiskasvatuksen voimavara ja parhaillaan jaettua vastuuta laadukkaasta varhaiskasvatuksesta kontekstin eri tasoilla. Olisi siis varmasti hyvin merkityksellistä pohtia, miten käsitteen määrittelyä olisi mahdollista selkeyttää, jotta yhteinen ymmärrys pedagogisen johtajuuden merkityksestä läpi koko varhaiskasvatusorganisaatiossa voitaisiin saavuttaa. Pedagogisen johtajuuden toteutuminen jakautui tässä tutkimuksessa kolmeen eri näkökulmaan, pedagogiseen, henkilöstön sekä talouden näkökulmaan.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös organisaation mikro- ja makrotason vuorovaikutusta hallinnon työntekijöiden positiosta käsin. Päiväkodin johtajien pedagoginen johtajuus nähtiin vaihtelevana, osaamisen ja suuren työmäärän alle helposti jäävänä asiana, joskin pedagoginen johtajuus koettiin olevan päiväkodin johtajien ydintehtävä. Haastateltavat näkivät johtajien roolin erittäin merkityksellisenä ja oman vastuunsa johtajien esihenkilönä vastuullisena ja suurena.

Ilmiö ylhäältäpäin johtamisesta oli haastatteluaineiston mukaan hyvin tiedostettu. Tasojen välistä vuorovaikutusta nähtiin olevan tarpeen edistää. Tutkimusaineistoon pohjaten kokosin ”Rakennuspalikoita tasojen välisen vuorovaikutuksen tueksi”, jotka ovat kohtaaminen, yhteinen ymmärrys, osallisuus sekä viestintä.

Martta Sakko

Mikael Soininen ja oppivelvollisuusdiskurssit eduskunnassa vuonna 1920

Tausta

Vuonna 2021 tuli kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun yleinen oppivelvollisuus säädettiin Suomessa ensimmäistä kertaa. Lain myötä lähes jokainen suomalainen tuli velvolliseksi käymään koulua vähintään kuuden vuoden ajan. Tällä on ollut merkittäviä seurauksia, joihin kuuluvat muun muassa toimiva kansalaisyhteiskunta, koko kansan luku- ja kirjoitustaito sekä tasa-arvon lisääntyminen.

Nykyään itsestäänselvyytenä näyttäytyvä oppivelvollisuus ei kuitenkaan säätämisensä aikaan ollut sitä. Tie lain säätämiseen oli vuosikymmeniä pitkä ja haasteita täynnä. Ennen Suomen itsenäistymistä isäntämaanamme toiminut Venäjä ei antanut lupaa säätää oppivelvollisuutta, vaan kaatoi kaikki yritykset sen aikaansaamiseksi. Koko poliittinen kenttä Suomessa oli tuolloin oppivelvollisuuden puolella. Kun säätäminen lopulta olisi itsenäistymisen myötä tullut mahdolliseksi, oli edellä mainittu yhtenäisyys mennyttä. Keskusteluita käytiin eduskunnassa sisällissodan tulehduttamassa ilmapiirissä, jossa kansanedustajat olivat jakautuneet toisiinsa epäluuloisesti suhtautuviin leireihin. Tämä johti siihen, ettei laki vuosikymmeniä kestäneen kamppailun sekä valtavien yhteiskunnallisten muutosten jälkeen enää saanut suurta osaa kansanedustajista taakseen.

Tapahtumat lain taustalla herättivät kiinnostukseni, ja mietin, miten oli mahdollista, että kaikista vaikeuksista huolimatta oppivelvollisuuslaki meni eduskunnassa läpi. Perehdyin aiheesta laadittuun kirjallisuuteen sekä eduskunnan arkistoista löytyviin pöytäkirjoihin. Kävi ilmi, että lain takana oli työskennellyt omistautuneesti lähes 30 vuoden ajan eräs merkittävä henkilö. Halusin selvittää, kuka hän oli ja millainen vaikutus hänen toiminnallaan oli mahdollisesti ollut.

Kasvatustieteilijä ja kansanedustaja Mikael Soininen (1860—1924) teki merkittävän uran kasvatuksen ja koulutuksen kentällä, ja hänen tärkeimpänä saavutuksenaan pidetäänkin oppivelvollisuutta. Tutkimukset ovat toistuvasti nostaneet esille, kuinka merkittävässä osassa Soininen oli oppivelvollisuuslain suhteen. Kuitenkaan tarkempaa analyysia siitä, millä tavoin hän käytännössä vaikutti, ei ollut.

Tutkimuksen toteutus
Päädyin esittämään tutkielmassani, että yksi syy lain läpimenolla olivat diskurssit, joita Mikael Soinisen puheessa esiintyi oppivelvollisuudesta. Toisin sanoen tutkin, miten Soininen puhui oppivelvollisuudesta ja millaisia asioista hän siihen liitti. Koska Soinista pidettiin aikalaisten keskuudessa oppivelvollisuuden parhaimpana asiantuntijana, oli oletettavaa, että hänen sanomisillaan oli merkittävää painoarvoa.

Tutkimusmenetelmäksi valitsin kriittisen diskurssintutkimuksen, sillä siinä tutkitaan vallan ja kielenkäytön yhteyttä. Apuna analyysissa käytin Pynnösen (2013) kolmivaiheista diskurssianalyysin mallia. Perehdyin huolellisesti pöytäkirjoista löytyviin lain käsittelykeskusteluihin, ja keräsin seasta erilleen Soinisen pitämät puheenvuorot. Tämän jälkeen analysoin puheenvuorot tarkasti.

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset
Analyysini perusteella puheenvuoroista löytyi neljä erilaista diskurssia. Näitä olivat suojan diskurssi, edistyksen diskurssi, väistämättömyyden diskurssi sekä holhoamisen diskurssi. Oppivelvollisuus näyttäytyi diskurssien valossa yhteiskunnallisilta uhilta suojaavana, Suomen asemaa edistävänä, luonnonilmiön lailla pysäyttämättömästi tapahtuvana asiana sekä eliitin velvollisuutena rahvasta kohtaan. Holhoamisen diskurssia lukuun ottamatta diskurssit olivat vahvoja, mikä näkyi esimerkiksi siinä, miten ne tukahduttivat tehokkaasti oppivelvollisuuden vastustusta sekä keskustelua oppivelvollisuuden vaihtoehtoisista toteutustavoista. Diskurssien esiintyminen painottui ensimmäisen ja toisen käsittelykeskustelun puheenvuoroihin. Diskurssit myös kärjistyivät, mitä pidemmälle lain käsittely eteni. Lain läpimenon kannalta merkittävänä näyttäytyi tämän tutkielman valossa suojan ja edistyksen diskurssien luomat kaksi vastakkaista representaatiota tulevaisuuden Suomesta. Esittämällä oppivelvollisuuden elinvoimaisuuteen, kehitykseen, sivistykseen sekä länsimaisuuteen kuuluvana piirteenä, sai lain säätäminen lisää painoarvoa.

Tutkielman löydökset täydentävät osaltaan suomalaisen kasvatushistorian kaanonia tarjoamalla tarkemman kuvan siitä, miten Suomen ensimmäinen oppivelvollisuuslaki saatiin ajettua läpi sekä millainen rooli Mikael Soinisella oli lain läpimenon kannalta.

Ella Kaartinen
Oppivelvollisuusdiskurssit Mikael Soinisen täysistuntopuheenvuoroissa vuonna 1920

Perfektionismi – Lamauttavaa virheiden pelkoa vai tervettä kunnianhimoa?

Perfektionismi on varsin tuttu ja yleinen ilmiö ihmisten keskuudessa. Käsitettä käytetään arkipuheessa kuvaamaan täydellisyyteen pyrkiviä ihmisiä, jotka ovat harvoin kovinkaan tyytyväisiä saavutuksiinsa. Viimeaikaisen tutkimuskirjallisuuden mukaan perfektionismin on havaittu muodostuvan kahdesta eri ulottuvuudesta, joita ovat yhtäältä erityisen korkeat tavoitteet ja pyrkimys täydellisyyteen, ja toisaalta kovat huolet ja tyytymättömyys omia suorituksia kohtaan.

Tutkimukseni sijoittuu ajanjaksoon, jolloin korkeakouluopiskelijoiden kokema psyykkinen kuormitus ja etenkin opiskelu-uupumuksen yleistyminen on ollut tapetilla sekä mediassa että tutkijoiden keskuudessa. Koronapandemia on tilastojen mukaan vaikuttanut eri tavoin eri opiskelijoiden kohdalla; osalla voimakas uupumus on saattanut pysäyttää opintojen etenemisen kokonaan, kun taas toisilla etäopiskelu on helpottanut arkea ja opiskelu on sujunut entistä paremmin. Olin kiinnostunut selvittämään, voisivatko edellä mainitut perfektionistiset taipumukset olla selittävä tekijä eroille opiskelijoiden kokemassa hyvinvoinnissa sekä prokrastinaatiossa.

Tutkimuksen tavoite ja toteutus

Tutkielma toteutettiin määrällisenä tutkimuksena. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella kolmesta eri suomalaisesta yliopistosta ja kyselyyn vastasi 737 yliopisto-opiskelijaa. Tutkimuksellani oli kaksi päätavoitetta: 1) Kartoittaa minkälaisiin eri ryhmiin yliopisto-opiskelijat voidaan luokitella perfektionististen pyrkimysten ja perfektionististen huolten painotusten perusteella ja 2) Selvittää miten nämä perfektionismiryhmät ovat yhteydessä opiskeluhyvinvoinnin kokemuksiin, toisin sanoen opiskelu-uupumukseen, opiskeluintoon sekä prokrastinaatioon.

Ryhmiä löytyi neljä:
Kunnianhimoiset. Tähän ryhmään kuului 31,1 % opiskelijoista. Ryhmää luonnehti korkeat pyrkimykset ja vähäiset huolet omista suorituksista. Tämä ryhmä voi opiskeluhyvoinvinnin suhteen kaikista parhaiten; ryhmässä opiskelu-uupumus ja prokrastinaatio oli vähäisintä ja opiskeluinto taas korkeimmillaan.
Huolettomat. Tähän ryhmään kuului 35,6 % opiskelijoista. Huolettomien raportoimat pyrkimykset olivat matalammalla kuin kunnianhimoisten kohdalla, mutta ryhmään kuuluvat eivät myöskään kärsineet kovista huolista. Huolettomat opiskelijat eivät raportoineet kokevansa juurikaan opiskelu-uupumusta tai prokrastinaatiota, mutta myös opiskeluinnon kokemukset olivat ryhmässä suhteellisen matalalla.
Perfektionistit. Tähän ryhmään kuului 16,7 % opiskelijoista. Ryhmään kuuluvat opiskelijat edustivat tyypillisiä perfektionisteja, joilla sekä pyrkimykset että huolet olivat kaikista korkeimmillaan. Perfektionistit kokivat toisiksi eniten prokrastinaatiota ja toisiksi vähiten opiskeluintoa. Ryhmään kuuluvat kokivat kaikista ryhmistä eniten opiskelu-uupumukseen liitettyä riittämättömyyden tunnetta ja emotionaalista väsymystä.
Huolestuneet. Tähän ryhmään kuului 16,2 % opiskelijoista. Huolestuneiden ryhmää luonnehti matalat pyrkimykset ja korkeat huolet. Tämä ryhmä raportoi eniten opiskelu-uupumukseen liitettyä kyynisyyttä, eniten prokrastinaatiota ja kaikista vähiten opiskeluintoa.

Tutkimus osoitti selkeän yhteyden perfektionististen taipumusten ja opiskeluhyvinvoinnin välillä. Tutkimustiedon lisääminen eri perfektionismiryhmien olemassaolosta ja niiden vaikutuksista opiskeluhyvinvoinnille on olennaista etenkin opiskelijoille, joilla on taipumus liialliseen itsekritiikkiin ja tyytymättömyyteen omia suorituksia kohtaan. Tutkimusten pohjalta esimerkiksi opetuksen käytäntöjä, arviointia sekä opiskelijoiden palveluita voitaisiin kehittää yhä enemmän yhteisöllisyyttä ja vertaistukea edistäviksi, sillä virheet salliva oppimisympäristö ja myötätuntoinen suhtautuminen sekä itseensä että muihin ovat tärkeitä elementtejä perfektionististen huolten kitkemiseksi. Tutkimuskenttä voisi tarjota myös laajempaa ymmärrystä ja tietoa nyky-yhteiskunnan vaikutuksesta nuorten aikuisten kasvaville paineille pyrkiä täydellisyyteen. Muutos edellyttää yhteiskunnassamme vallitsevien suorituskeskeisten ihanteiden tiedostamista sekä kyseenalaistamista.

Anna Delis
Lamauttavaa virheiden pelkoa vai tervettä kunnianhimoa? — Yliopisto-opiskelijoiden perfektionismi ja sen yhteys opiskelu-hyvinvointiin ja prokrastinaatioon

Yliopisto-opiskelijoiden kuulumisen kokemusta koeteltiin korona-aikana

Keväällä 2020 Covid-19 pandemia siirsi yliopisto-opetuksen luentosaleista tietokoneen ruudulle. Nopea etäopetukseen siirtyminen yhdessä poikkeustilan seurauksena toteutettuihin kansallisiin rajoituksiin eristivät monet opiskelijat paitsi fyysisistä myös sosiaalisista konteksteista. Pandemia ja sen leviämisen hidastamiseksi aloitetut fyysistä kohtaamista rajoittavat toimenpiteet haastoivat korkeakouluopiskelijoiden opiskelukykyä monella tavalla.
Tutkimuksessa tarkastellaan ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden ja yhteenkuulumattomuuden narratiiveja korona-aikana. Yhteenkuuluvuuden tunteen on tunnistettu olevan yhteydessä oppimismotivaatioon, saavuttamisen tunteeseen ja sinnikkyyteen. Tutkimus tarjoaa näkökulmia keskusteluun yhteenkuuluvuudentunteen roolista opiskelukyvylle ja opintojen loppuun saattamiselle. Suomessa korkeakouluopintoja keskeytetään paljon. Opintojen keskeytyminen on valitettavaa paitsi yksilön kannalta, myös yhteiskunnallisesti. Suomessa yleisesti tunnistetun opintojen keskeytymistrendin lisäksi pandemia vaikutti kielteisesti opiskelijoiden opiskelukykyyn.
Tutkimuksessa oletettiin, että Covid-19 -pandemian seurauksena käyttöön otetut rajoitustoimenpiteet haastoivat yliopisto-opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunnetta erityisellä tavalla. Opintojen aloittaminen on normaalioloissakin haastavaa. Poikkeustila kyseenalaisti erityisellä tavalla arkipäiväistyneitä kuulumisen rakenteita ja toi esille yhteenkuulumisen tunteen rakentumisen taustalla olevia rakenteellisia etuoikeuksia luovia rakenteita. Toisaalta uusi yhteiskunnallinen tilanne myös muutti sitä, mitkä rakenteelliset tekijät koettiin kuulumisen tunnetta edistävinä.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen aineisto kerättiin niin sanotulla eläytymismenetelmällä. Eläytymismenetelmässä tutkittavat tuottavat kertomuksellisen vastauksen tutkimuksessa annettavaan kehyskertomukseen. Menetelmässä käytetään kahta eri kehyskertomusta, jotka eroavat toisistaan tutkimuskysymyksen kannalta olennaisessa kohdassa. Tässä tutkimuksessa kertomukset erosivat toisistaan siinä, oliko opinnoissa koettu yhteenkuuluvuuden tunnetta. Saatu aineisto analysoitiin narratiiviselle analyysillä.
Analyysissä aineistosta tunnistettiin kuusi eri yhteenkuuluvuuden ja yhteenkuulumattomuuden narratiivia. Sekä myönteisistä kokemuksista että kielteisistä kokemuksista kirjoittaneiden tarinoissa näkyy jakautuminen yhtäältä yksilöpsykologiseen, toisaalta sosiaalisesti konstruoituun yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Yksilöpsykologinen näkökulma painottui erityisesti niissä narratiiveissa, jossa koronarajoitukset näyttäytyivät omiin persoonallisuudenpiirteisiin sopivana tai epäsopivana. Koronarajoituksista seuranneita uusia hyviä käytänteitä painottaneissa narratiiveissa yhteenkuuluvuudentunteen yhteys opinnoissa menestymiseen oli selvästi heikompi. Päinvastoin, erilaiset yhteiset opiskelutilanteet näyttäytyivät omaehtoista toimintaa rajoittavina. Etäyhteyksillä luodut sosiaaliset tilanteet näyttäytyivät erittäin merkittävänä narratiivissa, jossa etäyhteyksillä saatiin ylläpidettyä toivon näköaloja muutoin hyvin rajoittuneessa ympäristössä. Yhteenkuuluvuuden tunne tuli haastetuksi erityisesti narratiiveissa, joissa kuvattiin fyysisen etäisyyden tuomaan kuuluumattomuuden tunnetta ja sosiaalisen tunnustamisen puutteen vaikutusta oppimiselle.

Pohdinta

Yhteenkuuluvuuden tunne näyttäytyy opiskelukyvyn ja opiskelijan hyvinvoinnin kannalta keskeisenä ilmiönä. Yhteys ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. Kertomuksissa sekä introvertit, ujot ja sosiaalisista tilanteista stressaantuvat että muihin sosiaalisiin yhteisöihin, esimerkiksi lähisuhteisiin ja työ- ja harrastuspiireihin voimakkaasti kiinnittyneiden kuvattiin hyötyvän etäopinnoista. Erityisen kielteiseksi fyysisen kokoontumisen rajoitteet näyttäytyivät heille, jotka kokivat jäävänsä paitsi nuoruuteen kuuluvaa (normatiivista) opiskelijakokemusta. Covid 19 -rajoitusten nyrjäyttämä yhteenkuuluvuuden politiikka hyödytti erityisesti heitä, joille normiin kuuluva opiskelijaelämä erilaisine rientoineen olisi ollut vaikeasti lähestyttävä tai epäkiinnostava. Korkeakoulujen opetuksen kannalta lopputulos on haastava: pedagogisesti ohjattu kiinnittyminen opiskelijayhteisöön ei palvele kaikkien opiskelijoiden oppimishyvinvointia tai elämäntilanteesta nousevaa oppimistavoitteiden asettelua. Samalla kuulumattomuuden tunne näyttäytyy syvästi oppimiskokemusta ja jopa oppijan kelpaamisen ja kyvykkyyden tunnetta syvästi haastavana. Erilaisten yhteenkuuluvuuden tunteen narratiivien toteutuminen haastaa korkeakouluopetusta tunnistamaan entistä paremmin opiskelijoiden moninaisuuden ja ne erilaiset risteävät sosiaaliset todellisuudet, joiden kautta opiskelijan oppijaminäkuva määrittyy.

Minna Hietamäki
Belonging and non-belonging in first year theology students’ narratives on studying under Covid-19 pandemic.

Kolmiportaisen tuen vaikutus mielipidekirjoitteluun

Kolmiportainen tuki on yksi merkittävimmistä opettajan työtä määrittävistä uudistuksista 2000-luvun alkupuoliskolla. Uudistusta on toisaalta kehuttu, toisaalta parjattu: vaikka tuen muotoja on teoriassa entistä paremmin tarjolla, saattavat kunnittain paljonkin vaihtelevat resurssit määrittää toteutuneet tukitoimet. Aiempi tutkimus osoittaa, että kolmiportaisen tuen voimaantulo on lisännyt peruskoulun opettajien työkuormaa. Oppilaiden jatkuva seuranta, seurantapalavereihin osallistuminen ja seurantaan liittyvien kaavakkeiden täyttäminen kuromittavat. Pro Gradu -tutkielmani tarkoitus oli selvittää, onko opetustyön lisääntynyt kuormittavuus nähtävissä mielipidekirjoittelussa, joka koskee peruskoulua.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin monimenetelmällisenä analyysina pääosin luonnollisten kielten analyysin keinoin käyttäen R-ohjelmointikieltä ja sen sisällä tidytext-pakettia, joka on rakennettu luonnollista kieltä sisältävien aineistojen analysointiin. Aineisto koostui Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksista vuosilta 2001-2021, jotka koskivat peruskoulua ja opettajuutta. Aineisto jaettiin kahtia vuoden 2011 molemmin puolin ja puoliskoille toteutettiin mielipidekirjoitusten aiheita ja sanoja luokittelevia analyyseja. Analyyseilla pyrittiin selvittämään, erosivatko kaksi aineistomassaa toisistaan ja jos erosivat, millä tavoin. Yksi tutkimuskysymys koski sitä, olisiko tällaisilla analyysin keinoilla mahdollista havaita kolmiportaisen tuen vaikuttaneen mielipidekirjoitteluun.

Tuloksia

Mielipidekirjoitukset ennen ja jälkeen vuotta 2011 erosivat toisistaan mielenkiintoisilla tavoilla, mutta tässä tutkimuksessa ei voitu todeta, mistä erot johtuivat. Aineistolle toteutettu analyysi ei välttämättä ollut mielekkäin tapa lähestyä tutkimuskysymyksiä. Kaksi vuosikymmentä on pitkä aika, jolloin on vaikea sanoa, mitkä tekijät johtuvat muuttuneista asenteista, muuttuneesta yhteiskunnasta, muuttuneista resursseista ja mitkä kolmiportaisesta tuesta.

Pohdintaa

Vaikka tutkimukseni ei onnistunut mielekkäimmällä mahdollisella tavalla, sain paljon ymmärrystä luonnollisten kielten analyysin mahdollisuuksista. Oikeastaan vasta tutkielman valmistuttua ymmärsin, miksi en onnistunut tavoittamaan haluamaani ja miten analyysi olisi pitänyt toteuttaa. Luonnollisten kielten analyysi R-ohjelmointikielellä on parhaimmillaan suurten aineistomassojen äärellä, joiden edessä puhtaasti ihmisvoimin tehtävä työ olisi ylivoimaisen työlästä. Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa tällaisia aineistoja on varmasti lukuisia. Tulevaisuudessa olisi hyvä tutkia, miten kolmiportaisen tuen positiivisia puolia oppilastyössä voisi hyödyntää rasittamatta opettajakuntaa. Myös luonnollisten kielten analyysia soisi käytettävän enemmän osaavissa käsissä. Se voisi avata massiivisista aineistoista paljon sellaista, jota ihmissilmä ei ensivilkaisulla näe.

Aleksi Maunula

Kolmiportainen tuki mielipidekirjoittelussa luonnollisten kielten analyysin keinoin

Opettajien käsityksiä positiivisesta pedagogiikasta ja positiivisesta pedagogiikasta opetuksessa

Positiivisen pedagogiikan toiminnan keskiössä on yksilöiden luonteenvahvuuksien tunnistaminen sekä niiden sanoittaminen. Luonteenvahvuuksien tunnistaminen auttaa yksilöä toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Sei ei kuitenkaan tarkoita että yksilön tulisi kyetä kaikkeen. vaan löytää juuri hänen mahdollinen paras tapa toimimiseen. Opettajalla on menetelmän toteuttamisessa keskeinen rooli, hänen tehtävänä on toimia ns. mentorina, joka näkee oppilaat oman oppisensa aktiivisina toimijoina ohjaa oppimista. Opettajan keskeisimpinä resursseina ovat oppilaan kanssa luotu keskinäinen vuorovaikutus sekä myönteisen ilmapiirin luominen.
positiivisen pedagogiikan keskeisiä käsitteitä ovat: vahvuusperustainen pedagogiikka, luonteenvahvuudet, ratkaisukeskeinen pedagogiikka, kasvun asenne

Tutkimuksen tavoite ja toteutus

Tutkielman tarkoitus oli tutkia peruskoulun opettajien käsityksiä ja näkemyksiä positiiviseen pedagogiikkaan liittyen. Millaisia vaikutuksia he kokevat sillä olevan, erityisesti oma intressini oli saada selville vaikuttaako opettajien oma kiinnostus sekä positiivisen pedagogiikan menetelmien toteuttamien heidän käsityksiinsä positiivisesta pedagogiikasta ja miten. Aiempien tutkimusten valossa opettajat liittivät toteutukseen paljon myönteisiä vaikutuksia ja näkivät oman roolinsa keskeisinä. Mielenkiintoista on saada selville saadaanko tässä tutkielmassa samansuuntaisia tuloksia vai eriäviä.
Tutkimukseen osallistui yhteensä 6 alakoulun opettajaa. Kohdejoukko valikoitui puoliksi tutuilta kyselemällä ja puoliksi sattumanvaraisesti Facebookin ’’alakoulun aarreaitta’’-ryhmään tehdyn aloituksen vastausten perusteella.

Tutkimuksen tulokset

Kuten aiemmissa tutkimuksissa, myös tähän tutkimukseen osallistuneet opettajat näkivät sekä kokivat positiivisen pedagogiikan menetelmillä olevan paljon myönteisiä vaikutuksia niin yksilö-kuin luokkatasollakin. Opettajat korostivat haastatteluissaan kuinka menetelmien avulla he kykenivät vaikuttamaan positiivisen ilmapiirin luomiseen, – vuorovaikutussuhteeseen sekä vahvistamaan oppilaan minäkuvaa ja toimijuutta. Opettajien käsityksissä korostettiin hyvään keskittymistä ja vahvuuksien sanoittamista. Menetelmän toteuttamisen haasteista esiin nostettiin koetun kiireen vaikuttaminen positiivisen pedagogiikan toteuttamiseen mm. ei ole aikaa perehtyä ilmiöön, resurssien puute, materiaalien soveltamattomuus luokka-asteelle. Moni opettajista toivoivatkin koulutus mahdollisuuksia positiiviseen pedagogiikkaan liittyen esimerkiksi koulun omien koulutusten kautta.

Jatkotutkimusideoita

Tutkimusta olisi mielekästä tutkia laajemmin empiirisen tutkimuksen avulla, jossa opettajat toteuttaisivat interventiojakson aikana positiivista pedagogiikkaa. Ajanjaksolla tarkoituksena olisi, että opettajat toteuttaisivat positiivisen pedagogiikan menetelmiä kuten vahvuusperustaista pedagogiikkaa, ratkaisukeskeisyyttä, huomaamaan hyvän ja sen lisäksi hyödyntäisi opetuksessa positiivisen pedagogiikan materiaaleja.
Positiivisen pedagogiikan menetelmien on ensisijaisesti tarkoitus vaikuttaa sen kohteeseen, eli tässä tapauksessa oppilaisiin, jos olisi kiinnostuttu myös heidän näkemyksistään ja kokemuksistaan, ilmiötä saataisiin tarkasteltua enemmän heidän näkökulmastaan. Uskon että keskittyessä ilmiön vaikutuksiin, sen toteuttaminen nähtäisiin entistä tärkeämpänä. Tässä esimerkkinä voisin käyttää kandidaatin tutkielmani aihetta, jossa tarkastelin positiivisen pedagogiikan vaikutuksia oppilaan psyykkiseen hyvinvointiin ja monessa tutkimuksessa selvisi niiden välillä olevan yhteys.

 

Erica Juvonen

Alle kouluikäisen lapsen oppiminen vanhempien silmin

Lapsen kehitys ja oppiminen etenee varhaislapsuudessa nopeasti luoden pohjan myöhemmälle kehitykselle ja oppimisen polulle. Onnistunut koulutaipaleen alku linkittyy vahvasti lapsen sosiaaliseen, emotionaaliseen, kognitiiviseen ja akateemiseen valmiuteen. Oppimaan oppimisen taidoille ja myönteiselle oppimisasenteelle luodaan myös pohja varhaislapsuudessa. Näihin kaikkiin valmiuksiin on todettu vaikuttavan vanhempien kasvatusnäkemysten lisäksi heidän asennoitumisensa oppimista kohtaan sekä vanhempien osoittama kiinnostus lapsen oppimiseen. Tässä valossa on merkityksellistä tutkia, minkälainen on tämän päivän vanhempien suhtautuminen lapsen oppimiseen ja sen tukemiseen. Entä, minkälaisena vanhemmat näkevät oman roolinsa ja mitä opeteltavia taitoja vanhemmat arvostavat.

Suomessa alle kouluikäisten lasten oppimisen edistäminen jakautuu tyypillisesti vanhempien ja varhaiskasvatuksen vastuulle. Viime vuodet erityisesti henkilöstöresurssipulasta kärsivissä päiväkodeissa varhaiskasvatuksen tavoitteet lapsen kasvatuksen ja opetuksen osalta ovat olleet vaarassa jäädä suunnitelmatasolle. Tämä huolestuttaa varhaiskasvattajien lisäksi vanhempia. Miten tämä kehitys näkyy vanhempien ajatuksissa lapsen oppimiseen liittyen?

Tutkimuksen tavoite ja toteutus

Tutkimuksessani tarkastelin 0–6-vuotiaiden lasten oppimista vanhempien näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vanhempien näkemyksiä lapsen oppimisesta ja millaisena vanhemmat näkevät oman roolinsa oppimisen tukemisessa. Tutkimuksessa kartoitettiin myös vanhempien ajatuksia varhaiskasvatuksen roolista lapsen oppimisessa. Kvantitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin verkkokyselynä helmikuussa 2023, ja siihen osallistui 410 alle kouluikäisen lapsen vanhempaa.

Lapsen oppiminen on osa vanhempien kasvatustehtävää

Keskeisenä tuloksena selvisi, että varhaiskasvatusikäisten lasten vanhemmat ovat erittäin aktiivisia toimijoita lapsensa oppimisessa. Tulosten perusteella vanhemmat kokevat oman vastuunsa lapsen oppimisesta jopa suurempana kuin formaalin varhaiskasvatuksen. Kotona vanhemmat opettelevat lastensa kanssa monipuolisesti erilaisia taitoja. Erityisesti he painottivat lapsen sosiaalisten ja tunne-elämän taitojen kehittämistä sekä taitoa hallita arkipäivän tilanteita. Sosioemotionaalisten taitojen opettelu arvostettiin kaikkein tärkeimmiksi taitokokonaisuudeksi lapsen iästä riippumatta. Myös itsesäätelytaitoja pidettiin erittäin merkityksellisenä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstötilanne huolestuttaa vanhempia

Vanhemmat osoittivat huolensa varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssien tilasta: jopa 88 % tutkimukseen osallistuneista vanhemmista kertoi olevansa asiasta huolissaan. Siltikin vanhempien luottamus henkilöstön ammattitaitoon ja pedagogiseen osaamiseen on vahva ja vanhemmat tunnistavat varhaiskasvatuksen tärkeän roolin lapsen oppimisessa. Enemmistö vanhemmista koki varhaiskasvatuksen tukevan lapsen kehitystä ja oppimista kotihoitoa monipuolisemmin.

Vanhempien näkemyksiä lapsen oppimiseen on tutkittu viime vuosina melko vähän. Tutkimukset ovat keskittyneet varhaiskasvattajien, opettajien ja muiden kasvatusalan ammattilaisten näkemysten selvittämiseen. Vanhemmilla on kuitenkin merkittävä rooli lapsen oppimisen tukijoina. Tämän tutkimuksen perusteella vanhemmat myös suhtautuvat lapsen oppimiseen hyvin vastuullisesti ja ovat kiinnostuneita oppimisen tietoisesta edistämisestä. Tulosten perusteella voidaan ajatella, että vanhempien nykyistä vahvempi osallistaminen lapsen oppimisenpolulle voisi olla mahdollista. Tulokset voivat auttaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja koulutuksen suunnittelijoita ymmärtämään paremmin vanhempien arvostuksia ja tarpeita lapsen oppimiseen liittyen. Nykyhaasteet varhaiskasvatuksessa voivat vaikuttaa lapsen oppimiseen ja hyvinvointiin asettaen vanhemmille uudenlaisia kasvatushaasteita ja paineita. Jatkotutkimusaiheena olisi kiinnostavaa syventyä tutkimaan miten vanhemmat konkreettisesti tällä hetkellä edistävät lapsen oppimista kotona, ja miten tätä tärkeää kasvatustyötä voisi tukea entistä paremmin.

 

Maarit Vaarnas

”Välil sen puhelimen vois jättää pois” Yhdeksäsluokkalaiset kertovat näkemyksiään työrauhahäiriöistä.

Työrauha on merkittävä oppimisen edistäjä ja oleellinen osa oppilaiden kouluarkea. Peruskoulun työrauha ja siihen kohdistuvat ongelmat ovatkin aiheuttaneet paljon julkista keskustelua. Työrauhahäiriöt kuormittavatkin niin opettajia kuin myös oppilaita. Työrauhan rakentaminen perustuu opettajan ja oppilaiden väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Tämän tutkielman tarkoitus on tarkastella työrauhaa oppilaiden näkökulmasta ja tuoda oppilaiden esiin nostamia haasteita ja kehitysideoita työrauhaan liittyen. Tutkimus pyrkii antamaan lisää tietoa opettajille siitä, miten oppilaat kokevat työrauhan rakentuvan.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin haastattelemalla kymmentä yhdeksäsluokkalaista. Haastatteluissa oppilailta kysyttiin erilaisia työrauhaan liittyviä kysymyksiä, etenkin työrauhahäiriöistä sekä opettajan roolista niiden ratkaisemisessa. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysia hyödyntäen keskittymällä oppilaiden esiin nostamiin haasteisiin ja kehitysideoihin. Aineistosta tunnistettiin teemoja, joita luokiteltiin ja joiden perusteella tulokset muodostettiin. Oppilaiden äänen kuuluminen on pyritty takaamaan hyödyntämällä paljon sitaatteja haastatteluista.
Tutkimuksen tulokset
Oppilaat toivat huolensa työrauhahäiriöistä esiin haastatteluissa. Tutkimuksessa selvisi, että oppilaat pitivät työrauhahäiriöinä etenkin puhelimen käyttöä, kavereiden kanssa keskustelua sekä muita ylimääräisiä häiriötekijöitä, kuten ulkopuolisia henkilöitä oppitunnilla. Työrauhahäiriöiden syistä on käyty paljon keskustelua. Tämän tutkimuksen tuloksista nousee esiin, että oppilaat ymmärtävät oman vastuunsa työrauhan rakentamisessa. Oppilaat kuitenkin korostivat, että opettajalla on tärkeä rooli työrauhan ylläpitäjänä ja asettajana. Haastatteluista nousi esiin oppilaiden toive selkeille säännöille ja oikeudenmukaisuudelle. Näitä asioita toivottiin ikään kuin turvallisina rajoina oppilaille. Oppilaat kokivat myös, että työrauha on parempi oppitunneilla, joissa opettaja on kohdistanut oppitunnin työskentelymuodon oppilaiden tarpeita vastaavaksi. Lisäksi oppilaat nostivat oppimisympäristön vaikutuksia esille.

Jatkotutkimuksia ja pohdintaa

Työrauhaa on tutkittu paljon etenkin opettajien näkökulmasta, mutta työrauha rakentuu myös oppilaiden toimesta, jolloin sen tutkiminen oppilaiden näkökulmasta on tärkeää. Aihetta olisi hyvä tutkia lisää esimerkiksi pelkästään puhelimen käytön vaikutuksista, sillä sen häiritsevyys nousi selkeästi oppilaiden haastatteluista esille. Sen lisäksi olisi kiinnostavaa kuulla vielä tarkemmin, miten oppilaat toivovat opettajien huomioivan heidän tarpeensa, jotta heidän opiskelunsa helpottuisi. Aihetta voisi tutkia myös nuorempien oppilaiden kanssa ja selvittää, mikä heille on tärkeää opetuksessa.

 

Anssi Braunschweiler

Yhdeksäsluokkalaisten näkemyksiä työrauhaan liittyvistä haasteista ja kehitysideoista