Sukupuolen rakentuminen päiväkodin arjessa

Sukupuoli näyttäytyy elämässämme varsin itsestään selvänä seikkana, joka läpäisee yhteiskunnan ja kulttuurin kaikki tasot. Käsitykset oletetuista naisten ja miesten välisistä eroista ja sukupuolen mukaisista rooleista muodostuvat jo varhain lapsuudessa. Lapsia ohjataan sukupuolen mukaiseen käyttäytymiseen monilla tavoin sekä tiedostaen että tiedostamatta. Varhaiskasvatus on yksi instituutio, jossa toistetaan ja uusinnetaan yhteiskunnassa vallitsevia arvoja ja käsityksiä. Päiväkodin arkea ja käytäntöjä sukupuolen näkökulmasta tarkastelevissa tutkimuksissa on tuotu esiin, että lasten biologisen sukupuolen oletetaan ilmentävän tyttöjen ja poikien kiinnostuksen kohteita, ja että tyttöihin ja poikiin kohdistetaan sukupuolittuneita odotuksia. Tutkielmassani tarkastelin sukupuolen rakentumista päiväkodin arjessa. Olin kiinnostunut siitä, minkälaisia käsityksiä päiväkodin kasvattajilla on sukupuolesta ja minkälaisia olemisen ja toimimisen mahdollisuuksia nämä käsitykset mahdollistavat eri tavoin sukupuolitetuille lapsille päiväkodin arjessa. Tutkielmani teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat pohjautuvat feministisiin, jälkistrukturalistisiin teoretisointeihin, joissa kielen ei ajatella heijastavan jo olemassa olevaa todellisuutta vaan luovan ja tuottavan sitä.

Aineiston tutkielmaani tuotin eräässä keski-uusimaalaisessa päiväkodissa etnografisia menetelmiä hyödyntäen. Seurasin yhden ryhmän toimintaa kuuden päivän ajan videoiden ja havainnoiden. Tämän lisäksi haastattelin ryhmässä työskenteleviä aikuisia. Haastatteluja toteutui kaksi ja ne toteutettiin ryhmähaastatteluina. Analysoin aineiston diskursiivista lukutapaa hyödyntäen.

Tutkimuksessani tuli esiin, että sukupuolen jäsennykset päiväkodissa kietoutuivat toisaalta sukupuolen biologisuuden ja toisaalta sosiaalisen sukupuolen ympärille erontekojen kautta. Sukupuolta tuotetaan päiväkodissa toiminnan sukupuolittuneissa järjestyksissä sekä liittämällä tyttöihin ja poikiin toisistaan sukupuolen perusteella poikkeavia ominaisuuksia ja oletuksia. Biologinen ja kaksijakoinen sukupuolikäsitys ja siitä seuraavat normatiiviset odotukset ja oletukset tyttöjä ja poikia kohtaan mahdollistavat tytöille ja pojille sukupuolen mukaan eriytyneet toimintamahdollisuudet päiväkodin arjessa.

 

Raisa Kangas

Sukupuolen rakentuminen päiväkodin arjessa

 

Oppimisen ilo näkyväksi

Oppimisen ilo on melko vähän tutkittu aihe varhaiskasvatuksen kontekstissa. Kuitenkin se on monille tuttu käsite ja mainitaan varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa, varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Siten sen pedagogista toteuttamista edellytetään varhaiskasvatuksen opettajilta ja henkilöstöltä.

Oppimisen ilo on olennainen osa lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja siten se on myös yksi tärkeä elementti, kun arvioidaan varhaiskasvatuksen laatua. Tämän vuoksi olisikin tärkeää tehdä näkyväksi varhaiskasvatuksen asiakirjoissa määriteltyjä tavoitteita, jotta varhaiskasvatuksen henkilöstö voi suunnitella ja toteuttaa pedagogiikkaa niiden mukaisesti.

Oppimisen ilon teoriataustaa

Oppimisen ilo on kompleksinen tutkimuskohde. Tutkimuksen kuvaamiseksi sopii hyvin palapeli, jossa teoreettisen viitekehyksen eri palaset kuvaavat oppimisen iloa eri tulokulmista ja muodostavat lopulta kokonaiskuvan. Tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat oppiminen sosiokulttuurisesta näkökulmasta, ilon tunteen filosofiset ja emotionaaliset ulottuvuudet sekä varhaisen tiedekasvatuksen konteksti.

Sosiokulttuurisen oppimisteorian mukaisesti optimaalisin osaaminen on mahdollista saavuttaa vuorovaikutuksessa syntyneiden tietojen ja toimintamallien avulla. Myös ilon kokemukseen voidaan liittää ihmisen sisältä kumpuava elinvoimaisuus, joka syntyy, kun ihminen joutuu ponnistelemaan tavoitteidensa eteen. Nämä molemmat elementit näkyvät varhaisen tiedekasvatuksen pedagogiikassa ja siksi se onkin hyvä konteksti oppimisen ilon tutkimukseen.

Miten oppimisen iloa voi tutkia?

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole määritellä oppimisen iloa, vaan ennemminkin lähestyä ilmiötä tulkitsemisen ja ymmärtämisen kautta. Tavoitteena on selvittää, millä tavalla lapset ilmaisevat oppimisen iloa ja millaisena se näyttäytyy lasten toiminnassa. Tavoitteenani on lisäksi tarkastella erityisesti, miten vuorovaikutus välittyy oppimisen ilon hetkissä.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena ja sen aineistona käytettiin ”Monilukutaitoa opitaan ilolla” -kehittämisohjelman tiedekasvatustyöpajojen videomateriaalia. Tutkimuksen aineisto on kerätty kolmesta suomalaisesta esikouluryhmästä. Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin havainnoimalla videotallenteita ja aineiston analyysi tehtiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.

Millaista oppimisen ilo on?

Oppimisen ilo näkyi aineistossa verbaalisesti ja toiminnallisesti, ja näistä verbaalisia ilmauksia oli selkeästi enemmän. Verbaalisissa ilmauksissa oppimisen ilo näkyi esimerkiksi onnistumisen sanoittamisena ja huudahduksina. Toiminnallisissa ilmauksissa oppimisen ilo näkyi kehon liikkeinä. Oppimisen ilon hetkissä korostui lasten hakeutuminen vuorovaikutukseen muiden lasten ja aikuisten kanssa ja siten oppimisen ilon kokemuksen jakaminen.

Oppimisen ilon hetket näyttäytyivät ohimenevinä ja lyhyinä hetkinä lasten toiminnan lomassa. Oppimisen ilon eri ilmaukset näkyivät joskus yksittäisinä, mutta usein ne näyttäytyivät yhdessä ja limittäin, ja oppimisen ilon hetkessä saattoi olla näkyvissä niin verbaalinen, toiminnallinen kuin vuorovaikutuksellinenkin elementti. Eniten oppimisen ilon hetkiä näkyi sellaisissa tuokioissa, joissa lapset saivat vapaasti tehdä tutkimuksia yksin tai parin kanssa ja silloin aikuisen rooli oppimisympäristön luojana korostui.

Oppimisen ilon vaikuttavuus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on nostaa oppimisen ilo näkyväksi, tutkimalla millä tavalla lapset ilmaisevat oppimisen iloa ja millaisena ilmiönä se näyttäytyy. Tutkimuksesta saadun tiedon avulla varhaiskasvatuksessa voidaan oppia tunnistamaan oppimisen ilon merkkejä. Oppimisen ilon näkyväksi tekemisellä voidaan oppia havaitsemaan, millaisin keinoin oppimisen ilon hetkiä voitaisiin lisätä ja näiden pedagogisten menetelmien avulla tukea lasten oppimista ja kasvattaa oppimismotivaatiota.

Oppimisen ilon ilmaukset ovat tutkimusaineistoni mukaan usein verbaalisia, joten oppimisympäristössä tulisi siten olla mahdollisuus sanoittaa oppimisen iloa ääneen ja nauraa tai huudahtaa ilon hetkellä, sekä tärkeää olisi myös saada jakaa iloa muiden kanssa. Varhaiskasvatuksessa voidaan luoda hyvä pohja oppimisen ilolle, osaksi elämän mittaista oppimisen polkua. Oppimisen ilon ymmärtäminen ilmiönä antaa työkaluja toteuttaa lasten luontaista tapaa oppia, sillä oppimisen ilolle tulee antaa vapaus näkyä ja kuulua.

 

Johanna Liekola

Oppimisen ilo näkyväksi – esikoululaisten oppimisen ilon ilmeneminen tiedekasvatuksen kontekstissa

Kohti parempaa työelämää ja -hyvinvointia tavoiteorientaatioiden ymmärtämisen kautta

Johdanto

Tutkielman tavoitteena oli tarkastella nuorten aikuisten motivaatiota ja hyvinvointia työelämässä. Kontekstina toimi siirtymä opinnoista työelämään, joka on tärkeä mutta haasteellinen elämänvaihe nuorille aikuisille. He joutuvat jättämään taakseen jossain määrin ennustettavan ja turvallisen opiskeluympäristön ja sopeutumaan usein epävarmalta tuntuvaan työelämään, jossa on löydettävä oma paikkansa osaamisen ja kiinnostuksen avulla. Työpaikan löydyttyä nuorilta työntekijöiltä odotetaan jatkuvaa uuden oppimista ja kehittymistä, ja myös työelämään liittyvät muutokset edellyttävät osaamisen kehittämistä ja uusiin tilanteisiin mukautumista. Monet työuran aloittamiseen ja ylipäätään nuorten aikuisten elämään liittyvät samanaikaiset kehitystehtävät ja muutokset, kuten uuteen organisaatioon sopeutuminen, uuden työn opettelu ja mahdollisen perheen perustaminen voivat johtaa toisilla työuupumukseen ja toisilla taas työn imun kokemiseen.


Teoriataustaa ja tutkimuskysymykset

Työntekijöiden motivaatiota tarkasteltiin tavoiteorientaatioiden  näkökulmasta, joilla tarkoitetaan yksilöllisiä ja toistuvien kokemusten kautta yleistyneitä tapoja suhtautua suoritustilanteisiin ja suosia tietynlaisia tavoitteita. Työntekijä voi siis suhtautua työntekoon esimerkiksi oppimis-, suoritus- tai välttämishakuisesti, usein työntekoon liittyy monia yhtäaikaisia suuntautumistapoja. Tavoiteorientaatioteorian ajatellaan pystyvän selittämään sitä, miksi jotkut mukautuvat työelämän muutoksiin paremmin kuin toiset. Erilaiset tavat suhtautua suoritustilanteisiin ovat myös olennainen huomioon otettava seikka nykypäivän työelämässä ja organisaatioissa.

Työhyvinvointia tarkasteltiin työuupumuksen ja työn imun kautta. Työuupumus koostuu väsymyksestä, riittämättömyydestä ja kyynisyydestä, ja työn imu sen sijaan tarmokkuudesta, uppoutumisesta ja omistautumisesta. Opiskelukontekstissa on havaittu yhteyksiä tavoiteorientaatioiden ja hyvinvoinnin välillä, joten aihetta on mielekästä tutkia myös työelämän näkökulmasta. Esimerkiksi oppimisorientoituneisuus on usein ollut yhteydessä vähäiseen uupumukseen ja korkeaan intoon, kun taas välttämisorientoituneisuuteen on tyypillisesti liittynyt etenkin kyynisyyden ja riittämättömyyden tunteita sekä vähäisempää intoa opiskelua tai työtä kohtaan. Tutkimuskysymyksinä olivat, minkälaisia tavoiteorientaatioprofiileja voidaan löytää työntekijöiden joukosta, sekä miten eri tavoiteorientaatioprofiileihin kuuluvat työntekijät eroavat työuupumuksen ja työn imun kokemisen suhteen.


Aineisto ja menetelmät

Tutkielman aineisto oli osa FinEdu-tutkimushankkeessa syksyllä 2016 ja keväällä 2017 kerättyä dataa. Tutkittavat (n = 535) olivat 28–30-vuotiaita uransa alkuvaiheessa olevia työntekijöitä ja he vastasivat kyselylomakkeeseen, jossa oli tavoiteorientaatioita, työuupumusta ja työn imua mittaavat mittarit. Tutkielmassa hyödynnettiin henkilösuuntautunutta lähestymistapaa, joten tutkittavat jaettiin ensin klusterianalyysin avulla tavoiteorientaatioprofiileihin. Profiilien välisiä eroja työuupumuksen ja työn imun suhteen tarkasteltiin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla.


Tulokset ja pohdinta

Aineistosta tunnistettiin neljä tavoiteorientaatioprofiilia: oppimisorientoituneet, menestysorientoituneet, sitoutumattomat ja irrottautuneet. Oppimisorientoituneet korostivat ennen kaikkea oppimista työnteossa ja he kokivat melko paljon työn imua ja vähäistä työuupumusta. Menestysorientoituneet painottivat työssään samanaikaisesti uuden oppimista ja hyvin suoriutumista ja he kokivat niin ikään melko korkeaa työn imua, mutta he olivat oppimisorientoituneita uupuneempia. Sitoutumattomilla ja irrottautuneilla ei korostunut selkeästi niin oppimis-, suoritus- tai välttämisorientaatiotkaan, joten heitä voisi kuvailla melko passiiviseksi ja jollain tavalla tylsistyneiksi työntekijöiksi. Sitoutumattomat olivat kuitenkin hiukan oppimis- ja suoritushakuisempia kuin irrottautuneet. Heidän työn imun tasonsa oli oppimis- ja menestysorientoituneisiin verrattuna matalampi ja sitoutumattomat kokivat erityisesti riittämättömyyttä ja kyynisyyttä, kun taas irrottautuneiden uupumus oli keskitasoa. Kokonaisuudessaan kuitenkin työntekijät kokivat enemmän työn imua kuin työuupumusta.

Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi, kun halutaan tukea työntekijöitä henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa, kehittää työympäristöä ja -tehtäviä tai edistää työhyvinvointia. Esimerkiksi oppimisen tavoitteluun kannattaisi tutkielman tulosten ja aiemman tutkimuksen perusteella panostaa työpaikalla, sillä se on yhteydessä parempaan työhyvinvointiin ja myös edistää työelämään sopeutumista ja jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Tavoiteorientaatioiden huomioonottaminen voi myös auttaa esimerkiksi esihenkilöitä ymmärtämään, millaisia eri asioita työntekijät tavoittelevat ja miten heitä voisi tukea henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.

 

Oona Mannonen
Nuorten aikuisten tavoiteorientaatiot ja hyvinvointi työelämässä

Johtajuuden merkitys laadukkaalle varhaiskasvatukselle

Lähtökohta ja tavoitteet

Lapset viettävät paljon aikaa varhaiskasvatuksessa, joten varhaiskasvatuksen toiminnan laadulla on merkitystä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen avulla lapset oppivat tarvittavia taitoja, luovat sosiaalisia suhteita ja pääsevät osaksi yhteisöä. Päiväkodin johtajan rooli laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisessa on tärkeä. Päiväkodin johtajan vastuulla on huolehtia, että hänen johtamassaan varhaiskasvatusyksikössä toteutetaan tavoitteellista ja laadukasta toimintaa. On tärkeää tutkia johtajuuden ja varhaiskasvatuksen laadun yhteyttä, jotta ymmärretään, mihin asioihin varhaiskasvatuksessa johtajuus on yhteydessä. Kun on selvitetty johtajuuden yhteys varhaiskasvatuksen laatuun, voidaan tarvittavia asioita kehittää ja täten parantaa varhaiskasvatuksen laatua.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten päiväkodin johtajien johtajuus on yhteydessä varhaiskasvatuksen laatuun. Johtajuuden lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin varhaiskasvatuksen laadun tasoa.

 Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksessa selvitettiin johtajuuden yhteyttä varhaiskasvatuksen laatuun varhaiskasvatuksen henkilöstön (N = 14) ja vanhempien (N = 36) näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin määrällisenä. Tutkimusaineisto kerättiin yhdeltä Helsingin varhaiskasvatusalueelta sähköisten kyselylomakkeiden avulla. Henkilöstölle ja vanhemmille oli hieman erilaiset kyselylomakkeet, jotka käsittelivät varhaiskasvatuksen laatua ja johtajuutta. Vanhempien ja henkilöstön kyselylomakkeista luotiin kahdeksan kategoriaa, joihin kyselylomakkeiden väittämät oli luokiteltu. Seitsemän luoduista kategorioista käsitteli varhaiskasvatuksen laatua ja yksi johtajuutta. Henkilöstön ja vanhempien kokemusta varhaiskasvatuksen laadusta tutkittiin kuvailevilla analyyseilla. Henkilöstön ja vanhempien käsityksiä johtajuuden yhteydestä heidän käsityksiinsä varhaiskasvatuksen laadusta tutkittiin tarkastelemalla korrelaatioita.

Tutkimuksen tulokset ja merkitys

Henkilöstö ja vanhemmat arvioivat varhaiskasvatuksen laadun hyvin myönteisesti. Henkilöstö ja vanhemmat olivat arvioineet, että lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen toteutui erittäin hyvin sekä lapsen kasvua, opetusta ja hoitoa koskevat asiat oli sovittu yhdessä. Lisäksi henkilöstö koki, että erityisen hyvin varhaiskasvatuksessa tuettiin lasten kielen kehitystä, matematiikan oppimista ja tutustuttiin luontoon sekä lähiympäristöön. Vanhemmat olivat antaneet myös korkeat arviot sille, että lapsi nautti varhaiskasvatuksessa järjestettävästä musiikillisesta, kuvataiteellisesta, sanallisesta, kehollisesta sekä käsityöllisestä toiminnasta. Tulosten perusteella varhaiskasvatuksen laatu koettiin hyvänä, mutta henkilöstöllä erottui kuitenkin kaksi kategoriaa, joille oli annettu keskimääräistä heikommat arviot. Henkilöstö koki, että hieman kehittämistä kaipaisi varhaiskasvatuksen toimintaympäristö, toimintaympäristön turvallisuus, henkilöstön ammattitaito, osaaminen ja varhaiskasvatuspaikan viestintä.

Tulosten perusteella päiväkodin johtajien johtajuus oli yhteydessä varhaiskasvatuksen toimintaympäristön laadukkuuteen ja sen turvallisuuteen. Laadukas johtajuus oli myös yhteydessä henkilöstön ammattitaitoon, osaamiseen ja varhaiskasvatuspaikan viestintään. Pienin yhteys johtajuudella oli varhaiskasvatuksessa järjestettävän toiminnan kanssa. Laadukas johtajuus oli eniten yhteydessä niiden asioiden kanssa, joiden henkilöstö oli kokenut kaipaavan kehittämistä. Tutkimustulosten perusteella varhaiskasvatuksen laatua voidaan parantaa laadukkaalla johtajuudella. Johtajuuden ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristön välinen yhteys saattaa johtua siitä, että johtajuuden ollessa laadukasta varhaiskasvatuksessa kiinnitetään enemmän huomioita toimintaympäristön monipuolisuuteen ja laadukkuuteen. Lisäksi johtajuuden ja henkilöstön ammattitaidon välinen yhteys voi selittyä sillä, että hyvät johtajat saavat todennäköisemmin töihin ammattitaitoista henkilökuntaa sekä he käyttävät aikaansa henkilöstön osaamisen kehittämiselle. Päiväkodin johtajien tulisi tiedostaa, että omilla johtamistavoillaan he voivat mahdollisesti vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun. Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi johtajille tarjottavassa täydennyskoulutuksessa. Tutkimuksessa henkilöstön vastauksista suurin osa oli varhaiskasvatuksen opettajien vastauksia, joten tutkimusta tulisi tehdä enemmän myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajien näkökulmasta.

 

Eerika Hovio

Johtajuuden yhteys varhaiskasvatuksen laatuun

Kohtalonkysymyksenä pyrstötähti – autonomian ilmentymiä Tove Janssonin Muumipeikko ja pyrstötähti -kirjassa

Pyrstötähdet ja komeetat ovat ruokkineet ihmisen mielikuvitusta aikojen alusta lähtien, ja ne ovat symbolisoineet tuomiopäivää sekä ennustaneet maailman tuhoa useissa kertomuksissa ja tarinoissa. Kuvataiteilija ja kirjailija Tove Janssonia (1914–2001) kiehtoivat katastrofit ja luonnonmullistukset jo lapsena. Katastrofeja esiintyy monissa hänen kirjoissaan ja usein merkittävässä roolissa. Muumipeikko ja pyrstötähti (1946) on yksi Tove Janssonin katastrofikirjoista, jossa pieni otus nimeltään Muumipeikko alkaa ystävineen selvittämään Muumilaaksoa uhkaavan komeetan mysteeriä. Kirja on vauhdikas seikkailu, jossa ystävykset joutuvat kohtaamaan monenlaisia vaaroja. Ajattelin kirjan sisältävän syvempiä merkityksiä ja innostuin tutkimaan niitä tekijöitä, joiden myötä Muumipeikko lähtee etsimään vastausta pyrstötähden luomaan maailmanlopun uhkaan.

Muumipeikko lähtee seikkailuun rohkeasti ja luottavaisin mielin; hän on varma siitä, että hän pystyy estämään väistämättömältä näyttävän maailmanlopun. Autonomia tuntui olevan siihen mahdollinen vastaus. Autonomia on yksi kasvatusfilosofian ydinkäsitteitä ja autonomiaa on tulkittu eri näkökulmista viime aikoina. Autonomiaa on kuvailtu niin kasvatuksen ytimeksi, kuin kasvatuksen suurimmaksi ongelmaksi, jonka vuoksi autonomian tutkiminen edelleen on ajankohtaista. Mielenkiintoisen lisäasetelman tutkimuksella antoi se, että omien sanojensa mukaan Tove Jansson ei ollut tietoisesti kirjoittanut tarinoihinsa minkäänlaisia kasvatuksellisia tendenssejä.

Tutkimuksessa kuvattiin Tove Janssonin kirjassa Muumipeikko ja pyrstötähti esiintyvää autonomiaa. Tutkimuksessa yhdistettiin eri käsityksiä autonomiasta ja hyödynnettiin Immanuel Kantin, Isaiah Berlinin ja Veli-Matti Värrin ajatuksia analyysin teossa. Tutkimuksen näkökulma oli kasvatusfilosofinen ja laadullinen. Ilmenevää autonomiaa lähestyttiin fenomenologis-hermeneuttisesti, pyrkien ymmärtämään ja tulkitsemaan kirjassa esiintyvää autonomiaa. Keskeiseksi nousi tutkijan tulkinta esiintyvästä autonomiasta. Tutkimuksen haasteena on tulkintojen loputtomuus, tulkinta on aina altis uudelle tulkinnalle.

Tutkimus osoitti, että Tove Janssonin kirjassa Muumipeikko ja pyrstötähti esiintyy autonomiaa monin eri tavoin. Lisäksi tutkimuksessa nousi esiin kasvatusfilosofisia näkökulmia, vaikka Tove Jansson ei sanojensa mukaan niitä tietoisesti kirjoihinsa kirjoittanut. Kirjassa pyrstötähti on uhkaava katastrofi, joka muodostaa kehyksen kasvulle ja luo mahdollisuudet hahmojen kehittyä. Komeetta on se jännite, jotta kasvu kohti autonomiaa voisi toteutua. Tutkimuksessa tehtiin uusi tulkinta komeetan symbolista tuoden se kuvaamaan nykypäivää. Nykypäivän komeetta on ekokatastrofi, joka muodostaa nykyhetken kasvatuksen puitteet. Tutkimus osoittaa Muumipeikon olevan yksi hahmoista, joka kasvaa tarinan edetessä. Muumimaailmassa vaikuttaa olevan mahdollista kasvaa vastuuntuntoiseksi olennoksi, jolla on valmiudet ottaa ohjat omiin käsiinsä katastrofin uhatessa. Muumipeikon kasvun ominaispiirteiksi muumimaailmassa nousevat empatia ja avoimuus. Autonomia edellyttää luonnon ja ympäristön kunnioittamista, sillä ihminen on jakamaton osa luontoa, aivan niin kuin Muumipeikkokin on erottamaton osa muumimaailmaa.

Markus Björkman

Reflections of autonomy -Analyzing the revealing perspectives of autonomy in Tove Jansson ́s Children’s book Comet in Moominland (1946)

Etäopetuksen vaikutukset yliopisto-opiskelijoiden akateemiseen suoriutumiseen

Vielä vähän aikaa sitten harva olisi voinut kuvitella, että yliopiston oppimisympäristöissä tapahtuisi jotain niin poikkeuksellista kuin keväällä 2020, kun pääasiallinen oppimisympäristö, eli yliopiston tiloissa tapahtuva lähiopetus, poistui kokonaan käytöstä. Lähiopetuksen loppuminen toteutettiin käytännössä Suomen hallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksella, jonka myötä opetus jouduttiin siirtämään kokonaan etäopetukseksi hyvin lyhyellä varoitusajalla, mikä vaati sopeutumista, joustamista ja uusien toimintatapojen opettelua niin opiskelijoilta kuin opetuksen järjestäjiltä.

Poikkeuksellisen laajamittainen siirtyminen etäopetukseen on osoittautunut mielenkiintoiseksi tutkimuskohteeksi. Toukokuussa 2020 valmistuneessa kandidaatintutkielmassani tutkittiin sitä, onko opiskelijoiden läsnäololla yhteys heidän akateemiseen suoriutumiseen. Kirjallisuuskatsaus osoitti, että mitä enemmän opiskelija käy luennoilla, sitä paremman arvosanan hän saa. Nyt olemme kuitenkin ajautuneet tilanteeseen, jolloin ei ole edes mahdollista käydä perinteisillä luennoilla, sillä koronapandemia on ajanut yliopisto-opiskelijat etäopetukseen. Tämä herättääkin mielenkiintoisen jatkotutkimuskysymyksen siitä, miten etäopetus vaikuttaa opiskelijoiden akateemiseen suoriutumiseen.

Mitä tutkittiin ja miten

Mixed methods -tutkimukseni tarkoitus oli ensin kvantitatiivisesti selvittää, onko Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurssilla tapahtunut vaihtelua arvosanoissa etätoteutuksen ja normaalitoteutuksen välillä. Vastausta tähän ensimmäiseen tutkimuskysymykseen selvitettiin tutkimalla yhteensä 728 opiskelijan tenttituloksia ja harjoitustyön arvosanoja kolmen vuoden ajalta samalta kurssilta, joista kaksi toteutettiin normaalisti ja yksi etänä koronapandemian takia. Ensimmäisen vaiheen alustava analyysi herätti tarpeen tutkia näitä tuloksia syvällisemmin kvalitatiivisen analyysin avulla. Kvalitatiivisen vaiheen tarkoituksena on selvittää, miten opiskelijat kokivat kevään 2020 etäopetuksen Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurssilla. Tähän tutkimuksen toiseen vaiheeseen valikoitui kahdeksan opiskelijaa, joiden tuloksia tarkasteltiin myös tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa. Mixed methods:n Explanatory Sequential Design -mallin mukaisesti tutkimuksen viimeisessä vaiheessa selitettiin kvantitatiivisen vaiheen tuloksia kvalitatiivilla tuloksilla, eli opiskelijoiden kokemuksilla selitettiin akateemisen suoriutumisen vaihtelua.

Tutkimustulokset

Tutkimuksen kvantitatiivinen osuus osoitti, että etäopetus vaikutti positiivisesti opiskelijoiden akateemisen suoriutumisen tasoon. Tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys havaittiin tarkasteltaessa harjoitustyön tuloksia, tentin arvosanaa, sekä luentoja ja harjoituksia koskevasta tenttikysymyksestä saatuja pistemääriä. Tutkimuksen kvalitatiivinen osio osoitti, että opiskelijat liittivät etäopetukseen sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Hyvät kokemukset liittyivät luentotallenteiden hyödyntämiseen, luennoitsijan valintoihin ja etätentin hyötyihin, kun taas huonot kokemukset liittyivät vuorovaikutuksen puutteeseen, oman työskentelyn organisoimisen haasteisiin ja tietoteknisiin ongelmiin.

Miten tästä eteenpäin?

Tutkimus osoittaa, että on sekä opiskelijoiden että yliopiston intressissä tarjota luentotallenteita riippumatta siitä, miten opetusta järjestetään. Luentotallenteiden laajemmalla saavutettavuudella voitaisiin parantaa opiskelijoiden yhdenvertaisuutta. Opiskelijoihin soveltuvan yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 1 §:n mukaan jokaisella on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun, jonka mukaisesti kaikilla tulisi olla lähtökohtaisesti samat mahdollisuudet osallistua opetukseen. Lähiopetuksen suhteen yhdenvertaisuus toteutuu ainakin muodollisesti hyvin, sillä kaikki opiskelijat ovat tervetulleita kuuntelemaan luentoja ja heille myös viestitään luentojen aikatauluista hyvissä ajoin kurssin ilmoittautumisvaiheessa. Käytännön tasolla on kuitenkin selvää, etteivät kaikki pääse hyötymään luentojen annista, oli syynä muun muassa sairastuminen tai elämäntilanne (tosiasiallinen yhdenvertaisuus). Luentotallenteiden jakaminen vahvistaa yhdenvertaisuuslain toteutumista entisestään, sillä se antaa kaikille opiskelijoille mahdollisuuden saamaan luentojen hyödyt riippumatta opiskelijan vallitsevasta elämäntilanteesta.

 

Emilie Mattern

Etäopetuksen vaikutukset yliopisto-opiskelijoiden
akateemiseen suoriutumiseen – Mixed methods -tutkimus opiskelijoiden kokemuksista ja arvosanoista

Opettajat pandemian keskellä

Keväällä 2020 puhjennut koronaviruspandemia on vaikuttanut ihmisten ja yhteiskuntien toimintaan maailmanlaajuisesti. Varotoimet viruksen leviämistä vastaan olivat Suomessa ennennäkemättömät, niiden johtaessa jopa koulujen tilapäiseen sulkemiseen. Tämän vuoksi suurin osa opettajista ja oppilaista siirtyi etäopetukseen. Tilanteen yllättävyys ei kuitenkaan mahdollistanut poikkeusoloihin valmistautumista vaan etätöihin siirtyminen tapahtui kolmen päivän varoitusajalla. Tilanteen äkkinäisyys, sekä opettajien vähäinen aikaisempi kokemus etätyöstä vaikeutti opettajien sopeutumista etäopetukseen, opettajien harjoitellessa aivan uudenlaisia työtapoja samalla kuin opetuksen tuli jatkua normaalisti. Tutkielman tavoitteena oli tarkastella koronaviruspandemian aiheuttamien työjärjestelyjen, sekä opettajien yksilöllisten erojen, kuten digitaitojen ja iän, vaikutusta opettajien työhyvinvointiin keväällä 2020. Opettajien hyvinvointia tarkasteltiin itseohjautuvuusteorian kolmen psykologisen perustarpeen kautta, joita ovat autonomia, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus, sillä teorian mukaan yksilöä ympäröivän sosiaalisen ja fyysisen ympäristön nähdään vaikuttavan yksilön hyvinvointiin välillisesti perustarpeiden tyydyttymisen kautta. Opettajien hyvinvoinnin tarkastelu on erityisen tärkeää, sillä opettajan työhyvinvoinnilla on yhteys myös hänen oppilaidensa oppimiseen, hyvinvointiin ja menestymiseen.

Tutkimukset toteutus ja tulokset

Tutkimukseen osallistui noin 700 peruskouluopettajaa ympäri Suomea. Vastaajat jaettiin kolmeen ryhmään perustuen heidän sen hetkisiin työjärjestelyihinsä, joita olivat etätyö, lähityö ja hybridimallinen opetus. Tutkimuksessa tarkasteltiin erilaisia opettajien itseohjautuvuutta ja digitaitoja mittaavia mittareita kvantitatiivisin menetelmin, ja tulokset olivat erittäin mielenkiintoisia sekä yllättäviä. Tulosten mukaan opettajat olivat yleisesti melko hyvinvoivia pandemia-aikana, sillä heidän psykologiset perustarpeensa (autonomia, yhteenkuuluvuus ja kyvykkyys) saivat kaikki korkeita keskiarvoja opettajan iästä, työn muodosta ja digitaidoista riippumatta.

Muutamia eroja ryhmien välille voitiin kuitenkin paikantaa. Ensinäkin, etänä työskentelevät opettajat kokivat olevansa hieman yksinäisempiä kuin opettajat, jotka työskentelivät koululla. Tämä on myös aikaisemmissa tutkimuksissa tunnistettu ilmiö, sillä etätyössä työntekijä saattaa kokea olevansa eristäytynyt muista kollegoista sekä työyhteisöstä. Toinen mielenkiintoinen tulos liittyi opettajien digitaitoihin. Digitaitojen tarkastelu varsinkin pandemian aikana onkin hyvin tärkeää, sillä etäopetuksen myötä opettajien digitaitojen merkitys kasvoi lähes yhdessä yössä merkittävästi opettajien joutuessa turvautumaan erilaisiin digitaalisiin alustoihin ja verkon välityksellä tapahtuvaan kommunikaatioon, jotta opetusta voitiin jatkaa. Tulosten mukaan opettajien huonojen digitaitojen nähtiin olevan yhteydessä opettajien heikompaan kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Heikompi yhteenkuuluvuuden tunne voi selittyä sillä, että heikompien digitaitojen omaavat opettajat eivät välttämättä hyödyntäneet digitaalisia kanavia sosiaalisen kanssakäymisen tueksi yhtä tehokkaasti kuin hyvien digitaitojen omaavat opettajat. Lisäksi tarkastellessa iän yhteyttä opettajien psykologisiin perustarpeisiin ja digitaitoihin havaittiin, että vanhemmat opettajat kokivat vahvempaa autonomian ja kyvykkyyden tunnetta kuin heidän nuoremmat opettajakollegansa, mutta nuoret opettajat kokivat digitaitonsa paremmiksi. Tästä syystä opettajien digitaitojen ja kyvykkyyden yhtyettä olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin.

Jatkotutkimukselle on tarvetta

Tutkimus tarjosi uutta ja ajankohtaista tietoa opettajien yleisestä hyvinvoinnista pandemian aikana. Tutkimuksen tulokset olivat yleisesti positiivisia, ja viittaavat siihen, että suomalaiset peruskouluopettajat olivat poikkeusoloista huolimatta hyvinvoivia ja kykeneviä suoriutumaan yhteiskunnallisesti merkittävästä työtehtävästään; lasten ja nuorten kouluttamisesta ja kasvattamisesta. Pandemian pitkäaikaiset vaikutukset opettajien hyvinvoinnille eivät välttämättä kuitenkaan täysin tulleet esille vielä keväällä 2020. Siksi tutkimusta olisi tärkeää jatkaa, jotta opettajien tärkeää työtä voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella tavalla työnmuodosta riippumatta. Myös opettajien etätyötä on tutkittu melko vähän ja tällä tutkimuksella pyrittiin avaamaan hieman etätyön vaikutuksia opettajien hyvinvoinnille, mutta opettajien etätyökäytäntöjen tarkempi tarkastelu olisi oleellista, jotta vastaavanlaisiin poikkeustilanteisiin osattaisiin varautua tulevaisuudessa paremmin.

Eveliina Lehikoinen

Opettajat pandemian keskellä – Työjärjestelyjen ja yksilöllisten tekijöiden vaikutus peruskouluopettajien kokemuksiin työhyvinvoinnista keväällä 2020

Sisustustekstiilit opiskelija-asunnoissa

Tausta

Sisustustekstiilit ovat oleellinen osa koteja ja niitä sijaitsee yleensä kaikissa kodin tiloissa jonkin tuotteen muodossa. Sisustus ja siihen kuuluvat sisustustekstiilit kertovat samalla paljon tilassa asuvasta henkilöstä: hänen tyylistään, persoonastaan ja tarinastaan. Sisustaminen onkin tapa luoda kodista itsensä näköinen ja itseään miellyttävä. Tällä hetkellä kodin sisustaminen ja laittaminen on entistä suositumpaa. Mainonta, markkinointi, televisio ja sosiaalinen media lisäävät tietoa ajankohtaisista sisustustrendeistä ja houkuttelevat kodin ilmeen päivittämiseen. Koronapandemian myötä kotona vietetään myös enemmän aikaa niin työn, opiskelun kuin vapaa-ajankin parissa ja omaan viihtyvyyteen on alettu kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Kodin tuleekin olla paikka, jossa oma olo koetaan hyväksi. Tämän tunteen syntymisessä sisustustekstiileillä ja sisustuksella on valtava merkitys.

Tavoite

Etsin tutkimuksessani vastausta siihen, millaisia opiskelijoiden sisustustekstiilit ovat, minkälaisten asioiden ohjaamana niiden valinta suoritetaan sekä liittyykö niihin joitakin erityisiä muistoja ja merkityksiä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada aikaan kokonaiskuva siitä, miten opiskelijat käyttävät sisustustekstiileitä asuntonsa sisustamisessa ja millaisia sisustajia he ovat. Valitsin tutkimuksen kohteeksi opiskelijat, sillä kyseessä on monipuolinen, mutta kuitenkin samankaltaisuutta sisältävä joukko: heidän elämäntilanteensa, asumismuotonsa ja taloudellinen tilanteensa muistuttavat toisiaan. Kuitenkin joukko ei ole yhtenäinen ja oman maun lisäksi sisustuksen muotoutumiseen ovat voineet vaikuttaa myös muut ulkopäin tulevat vaatimukset kuten vanhemmat ja kaverit.

Tutkimusmenetelmä

Tutkimuksessa on sekä laadullinen että määrällinen näkökulma. Tutkimusaineisto kerättiin tutkimukseen itsevalikoituneilta opiskelijoilta avoimena Qualtrics-verkkokyselynä. Kyselyyn vastasi 388 opiskelijaa eri puolilta Suomea. Heistä suurin osa asui yksin kerrostalossa. Vastausten analysoinnin toteutin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin ja sisältöä erittelemällä käyttäen apuna Wordia, Exceliä ja ATLAS.ti 9 -ohjelmaa.

Koska kyselylomakkeeni koostui monista erilaisista näkökumista ja kysymyksistä, toteutin myös analysoinnin kunkin osion kohdalla erikseen. Aineiston analysoinnin työläin vaihe liittyi vapaaehtoiseen kuvatehtävään ja sen yhteydessä avoimella kysymyksellä kysyttyyn kohtaan vastaajan omasta suosikkisisustustekstiilistä ja tämän mielipiteen perustelusta. Suurin osa kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli liittänyt vapaaehtoiseen tehtävään mukaan kuvauksen itselleen tärkeästä ja rakkaasta sisustustekstiilistä. Kuvia kuvauksineen oli lähetetty 113 kpl ja näiden lisäksi pelkkiä tekstikuvauksia 117 kpl.

Tulokset

Tutkimuksen perusteella voidaan havaita, että opiskelijat omistavat kattavasti erilaisia sisustustekstiileitä, naiset hieman miehiä enemmän. Opiskelijoiden suosikkitekstiileitä ovat torkkupeitot, verhot ja matot. Suurin osa sisustustekstiileistä on itse valittuja tai lahjaksi saatuja. Tekstiileitä hankitaan sekä uutena että käytettynä, itse tehden ja lahjaksi saaden. Tuotteen käytettävyys ja väri vaikuttavat eniten tuotteen valintaan.

Sisustustekstiileihin liitetään paljon erilaisia tunteita ja muistoja: tekstiili voi muistuttaa omista sukujuurista, läheisistä ihmisistä tai itselle tärkeästä päivästä. Erityisen rakkaina pidetään käsityönä valmistettuja tuotteita, jotka koetaan hyvin ainutlaatuisiksi. Kyselyyni vastanneista opiskelijoista 90% oli samaa mieltä siitä, että he ovat koronapandemian ja sen mukanaan tuomien rajoituksien vuoksi viettäneet enemmän aikaa kotona. Opiskelijoiden mielestä asunnon sisustamisella on merkitystä sekä henkiselle hyvinvoinnille että opiskelumotivaatiolle.

Tutkimuksen kautta toin näkyväksi opiskelija-asumiseen ja sisustamiseen liittyviä näkökulmia. Tulokset voivat vaikuttaa positiivisesti niin opiskelija-asuntojen suunnitteluun, opiskelijoille suunnattuihin palveluihin ja tapahtumiin kuin myös lisätä keskustelua opiskelijoiden hyvinvoinnista.  Opiskelijat ovat myös oma kuluttajien joukkonsa. Käsityötieteen tutkimuksen kenttään tutkimus tarjoaa päivitetyn tietopaketin 2020-luvun opiskelijoiden sisustustekstiileistä. Sisältöä voidaan hyödyntää myös mielekkäiksi ja ajankohtaiseksi koettujen opiskelijoiden sisustuksen opintokokonaisuuksien laadinnassa.

 

Veera Vähä-Heikkilä

Käytännöllisyyttä ja muistoja : Opiskelijoiden sisustustekstiileiden, niiden valinnan ja merkitysten tarkastelua 2020-luvun Suomessa

Tanssin mahdollisuuksia tutkimassa

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia tanssia peruskoulussa opettaneet näkevät tanssin opetuksella, sekä minkälaisia tavoitteita heillä on ollut opetuksessaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös kuvata tanssia opettaneiden kokemuksia työstään.

Haastattelin kuutta peruskoulussa tanssia opettanutta tyyppiä, ja analysoin heidän sanomisiaan sisällönanalyysin keinoin. Haastatteluissa ilmeni, että tanssin mahdollisuudet nähdään hyvin moninaisina.  Tanssin ajateltiin olevan väline itsetuntemuksen ja minäkuvan kehittämiseen, sekä sen ajateltiin kehittävän koulunkäyntiä tukevia taitoja, kuten keskittymistä ja rauhoittumista. Tanssin ajateltiin edistävän liikkeellisiä taitoja, sekä kehittävän ilmaisun taitoja ja tunnetaitoja.

Selkeimmät tavoitteet, jotka aineiston perusteella opettajilla oli opetukselleen ollut, olivat liikkeellisten taitojen kehittäminen, sosiaalisten taitojen ja ryhmässä olemisen harjoitteleminen, kehotietoisuuden, läsnäolon ja itsensä ymmärtämisen lisääminen sekä tanssiin tutustuttaminen ja tanssitietouden lisääminen.

Haastateltavien kokemuksista ilmeni, että he he pitävät tanssin opetusta antoisana ja merkityksellisenä. Oppilaat olivat kuulemma pitäneet tanssista ja tanssimiseen oli liittynyt yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä. Tanssiin sisältynyt kontaktissa oleminen toisten kanssa oli joillekin oppilaille haastavaa ja joillekin taas mukavaa.  Haastavinta tanssin opettamisessa oli ollut ryhmänhallinnalliset seikat.

 

Taneli Leppänen

Koulussa tanssien – Opettajien näkemyksiä ja kokemuksia tanssin opettamisesta peruskoulussa

 

 

Förstavårdarstudenters upplevelser om tillfredsställelse och självförtroende i simuleringsundervisning

Bakgrund

Förstavårdare möter akut sjuka patienter och arbetar ivarierande  förhållanden. Den pre-hospitala vårdens roll, dvs, vården utanför sjukhuset, har förändrats och verksamheten har utvecklats mycket. Idag krävs det att förstavårdare har mångsidiga kliniska kunskaper samt att utbildningen möter dessa krav. För att förbättra patientsäkerheten har man i förstavårdarutbildningen använt simulering som en utbildningsmetod. Med simulering menas att man imiterar en äkta händelse, skapar en verklighetstrogen miljö där  individer tryggt kan lära sig.  Simulering möjliggör att öva på akuta kliniska problem på ett tryggt sätt utan att skada en riktig patient. Med simulering kan man öva på baskunskaper, avancerade kliniska kunskaper samt eller träna på praktiska färdigheter.  Simuleringstillfällen kan anordnas i specifika simuleringscenter eller genuina kliniska miljöer, med äkta utrustning och team som fungerar tillsammans i vardagen

Syfte

I tidigare forskning framkommer det att en hög tillfredsställelse hos studenter kan öka på deras engagemang, lärande, kompetenser och slutligen vårdkvaliteten. Om studenterna har ett starkt självförtroende, möjliggör det ett bättre kritiskt tänkande, identifikation av kunskapsluckor och beredskap att möta oväntade händelser. Trots att simulering visat sig vara en populär och effektiv utbildningsmetod, finns det få finlänska undersökningar om förstavårdarstudenters upplevelser om tillfredställelse samt självförtroende vad gäller simulering. Det behövs överlag mera forskning inom förstavård för att uppnå en likadan evidensnivå som i andra delar av hälsovården.

Studiens syfte var att ta reda på hur tillfredsställda förstavårdarstudenterna på en yrkeshögskola var med simulering, hur de upplever sitt självförtroende och finns det skillnader mellan studenter beroende på demografiska faktorer som t.ex. kön och ålder.

Genomförande

Studien utfördes som en kvantitativ, deskriptiv studie. En elektronisk enkät skickades till förstavårdarstudenter på Arcada yrkeshögkskola och allt som deltog 29 studenter i undersökningen. Svarsprocenten var 31,5 %. Materialet analyserades med programmet SPSS och  alla gruppjämförelser gjordes med non-parametriska test.

Resultat

I resultaten framkom det att studenterna generellt upplever en hög tillfredsställelse med simulering. De upplever även ett högt självförtroende. Resultaten var liknande tidigare forskning. Studenterna upplever att simulering är en effektiv utbildningsmetod för att tillmpa teoretisk kunskap i praktiken. En del av studenterna upplever nackdelar med simuleringens realism och vissa upplever känslor av stress men dessa har inte en negativ inverkan på den generella nivån av tillfredsställelse eller självförtroende. Oerfarna studenter var mer tillfredsställda med läraren än erfarna studenter. Arbetserfarenhet var signifikant för tillfredsställelse med debriefing.

Sammanfattning

I studien framkom det att studenter generellt är nöjda med simulering och upplever ett högt självförtroende. Även de som upplever stress är generellt tillfredsställda. Det verkar som simuleringsundervisningen genomförs på ett sätt som sporrar till lärande och engagemang och studenterna känner sig trygga. Miljön ger goda möjligheter till bl.a. lärande, utvecklande av kompetenser och kritiskt tänkande. I framtiden är det viktigt att fokusera på att framställa undersökningar som har en stark evidensnivå och forska i alternativa sätt att genomföra simulering t.ex. med hjälp av escape-rum eller virtuell realitet.

Hannes Similä

Pro gradu: ”Aldrig mer för första gången” en kvantitativ studie om förstavårdarstudenters upplevelser om tillfredställelse och självförtroende i simuleringsundervisning

Juni 2021