Sukupuolen rakentuminen päiväkodin arjessa

Sukupuoli näyttäytyy elämässämme varsin itsestään selvänä seikkana, joka läpäisee yhteiskunnan ja kulttuurin kaikki tasot. Käsitykset oletetuista naisten ja miesten välisistä eroista ja sukupuolen mukaisista rooleista muodostuvat jo varhain lapsuudessa. Lapsia ohjataan sukupuolen mukaiseen käyttäytymiseen monilla tavoin sekä tiedostaen että tiedostamatta. Varhaiskasvatus on yksi instituutio, jossa toistetaan ja uusinnetaan yhteiskunnassa vallitsevia arvoja ja käsityksiä. Päiväkodin arkea ja käytäntöjä sukupuolen näkökulmasta tarkastelevissa tutkimuksissa on tuotu esiin, että lasten biologisen sukupuolen oletetaan ilmentävän tyttöjen ja poikien kiinnostuksen kohteita, ja että tyttöihin ja poikiin kohdistetaan sukupuolittuneita odotuksia. Tutkielmassani tarkastelin sukupuolen rakentumista päiväkodin arjessa. Olin kiinnostunut siitä, minkälaisia käsityksiä päiväkodin kasvattajilla on sukupuolesta ja minkälaisia olemisen ja toimimisen mahdollisuuksia nämä käsitykset mahdollistavat eri tavoin sukupuolitetuille lapsille päiväkodin arjessa. Tutkielmani teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat pohjautuvat feministisiin, jälkistrukturalistisiin teoretisointeihin, joissa kielen ei ajatella heijastavan jo olemassa olevaa todellisuutta vaan luovan ja tuottavan sitä.

Aineiston tutkielmaani tuotin eräässä keski-uusimaalaisessa päiväkodissa etnografisia menetelmiä hyödyntäen. Seurasin yhden ryhmän toimintaa kuuden päivän ajan videoiden ja havainnoiden. Tämän lisäksi haastattelin ryhmässä työskenteleviä aikuisia. Haastatteluja toteutui kaksi ja ne toteutettiin ryhmähaastatteluina. Analysoin aineiston diskursiivista lukutapaa hyödyntäen.

Tutkimuksessani tuli esiin, että sukupuolen jäsennykset päiväkodissa kietoutuivat toisaalta sukupuolen biologisuuden ja toisaalta sosiaalisen sukupuolen ympärille erontekojen kautta. Sukupuolta tuotetaan päiväkodissa toiminnan sukupuolittuneissa järjestyksissä sekä liittämällä tyttöihin ja poikiin toisistaan sukupuolen perusteella poikkeavia ominaisuuksia ja oletuksia. Biologinen ja kaksijakoinen sukupuolikäsitys ja siitä seuraavat normatiiviset odotukset ja oletukset tyttöjä ja poikia kohtaan mahdollistavat tytöille ja pojille sukupuolen mukaan eriytyneet toimintamahdollisuudet päiväkodin arjessa.

 

Raisa Kangas

Sukupuolen rakentuminen päiväkodin arjessa

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *