Nuorten käsityöharrastuksen vaikutukset heidän hyvinvointiinsa

Tutkimustehtävä

Tutkielmani tavoite oli selvittää miten nuoret kokevat käsitöiden harrastamisen vaikuttavan heidän omaan hyvinvointiinsa. Nuorten käsitöiden tekemistä on tutkittu enimmäkseen opetuksen näkökulmasta, kun taas käsityön hyvinvointia tuottavia vaikutuksia on tutkittu enimmäkseen aikuisten ja vanhusten näkökulmasta. Käsitöiden tekeminen ei kuitenkaan ole erityisen suosittu harrastus nuorten keskuudessa, jos verrataan esimerkiksi liikunnallisiin harrastuksiin. Käsityö saatetaan nähdä mummojen ja Marttojen ajanvietteenä ja jopa tähän aikakauteen kuulumattomana, mutta myös koulun käsityöoppiaineella saattaa olla osansa siihen, millaisena nuoret näkevät käsitöiden tekemisen. Tutkielman tulokset voivat auttaa pohtimaan käsityönopetusta harrastuksen näkökulmasta eli mikä käsityössä viehättää ja miten se saa nuoret haastamaan sinnikkyytensä ja hiomaan taitojaan. Oma suhteeni tutkielman aiheeseen tulee henkilökohtaisen käsitöiden harrastetaustan ja koronapandemian alussa hyvinvointiin kiinnostumisen kautta.

Tutkimuksen toteutus

Tutkielmassa haastateltiin teemahaastattelun keinoin kuutta 13–14-vuotiasta nuorta ja yhtä 20-vuotiasta. Kaikki haastateltavista tekivät käsitöitä tekstiilipainotteisesti eli neuloivat, virkkasivat tai ompelivat. Haastattelut toteutettiin sekä yksilöhaastatteluina etänä Teamsin välityksellä että parihaastatteluina nuorten koululla. Aineisto litteroitiin ja karsittiin ylimääräisestä, jonka jälkeen teemoittelun ja sisällönanalyysilla siitä muodostettiin analyysirunko osittaen aiempien teorioiden ohjaamana.

Keskeisimmät tulokset

Tutkielmassa selvisi, että käsityöharrastamisen tärkeimmät hyvinvointivaikutukset voisivat tulla saavutuksen tunteista, uuden oppimisen ilosta, vapaudesta tehdä oman halun mukaan ja käsitöiden rauhoittavasta vaikutuksesta. Saavutuksen tunteita tutkielmassa haastatellut nuoret kokivat eniten saadessaan tuotteen valmiiksi, vaikka se olisikin pieni. Käsitöiden yhdeksi hyväksi puoleksi harrastuksena he kokivat, että aina on uutta opittavaa esimerkiksi tekniikoiden osalta. Nuoret painottivat myös, kuinka paljon iloa he kokivat, kun saivat itse päättää kaikesta käsitöissään eivätkä tarvinneet siihen lupaa keneltäkään. Käsitöiden ääressä nuoret kokivat ilon lisäksi rauhoittumista ja kyseinen käsitöiden ääressä rentoutuminen koettiin miellyttäväksi arjen tukijaksi.
Käsitöiden tuottamaan hyvinvoinnin määrään vaikuttaa, kuinka paljon kokemusta nuorella on ja kuinka usein hän käsitöiden tekemistä harrastaa. Harvemmin tekevät tai aloittelevat tekijät eivät antaneet käsityölle niin suurta merkitystä, vaan sitä pidettiin enemmän väliaikaisena tekemisenä. Paljon käsitöitä tekevät ja sitä hyvin tärkeänä harrastuksena pitävät antoivat enemmän merkityksiä käsityöhön liittyviin osa-alueisiin ja kokivat sen merkittävänä osana arkeaan.

Tutkimuksessa ei pyritty yleistettäviin tuloksiin ja tutkielmassani tutkittiin laajasti useampaa käsityön hyvinvointia tuottavaa teemaa. Jatkotutkimuksissa voisi syventyä eri teemoihin ja materiaaleihin syvällisemmin.

Oona Ruuska
Tutkielma: Nuorten käsityöharrastuksen vaikutukset heidän hyvinvointiinsa

Mödrars upplevelser av hur coronapandemin inverkat på anknytningen till deras nyfödda barn

Målet för studien

Med min studie ville jag få reda på hur mammor upplever att coronapandemin har inverkat på växelverkan till deras yngsta barn. Jag arbetar själv inom småbarnspedagogiken och var intresserad av hurdant stöd föräldrarna önskar få av personalen på daghemmen och hur vi kan stöda barn med bristande anknytning.

Metoder

Jag har gjort en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med sju mammor vars yngsta barn föddes år 2020. Analysen av materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Jag valde kvalitativ innehållsanalys för att få veta hur de intervjuade mammorna tänker, upplever samt för att få reda på deras erfarenheter kring temat i min studie.

Resultat och diskussion

Resultaten i studien visade att mammorna upplevt att isoleringen under coronapandemin inverkat negativt på deras resande, sociala umgänge och hobbyer. Isoleringen har krävt tålamod och upplevts belastande men de intervjuade mammorna har inte känt sig ensamma eftersom deras partners har arbetat på distans hemifrån. Av de sju distansarbetande papporna har åtminstone tre valt att inte ansöka om pappaledighet med sitt yngsta barn. Orsaken var distansarbetets möjligheter att närvara i barnets vardag under arbetsdagen.

En av mammorna har indikationer på depression samt två av mammorna har indikationer på brister i sin anknytning till sitt yngsta barn.

Alla mammor fick ha sin partner närvarande i samband med förlossningen men de fick inte vistas på vårdavdelningen för nyfödda. Tre av mammorna upplevde att begränsningarna av deras partners närvaro inverkat negativt eftersom de hade behövt både fysiskt och mentalt stöd efter förlossningen.

Mammornas främsta förväntningar på personalen i daghemmen är att stöda deras barns sociala relationer, stöda föräldrarna i deras roll som föräldrar samt en förtroendefull och öppen kommunikation.

Det vore intressant att observera föräldrarnas och barnens samspel och samtidigt använda ett färdigt intervjuschema ”Adult attachment interview”. Föräldrarna skulle delta i mentaliseringsbaserade familjegrupper för att stöda dem i sitt föräldraskap. Samtidigt skulle personalen på daghemmen utbildas enligt mentaliseringsmodellen. Detta för att få bättre redskap i att stöda föräldrarnas och barnens växelverkan.

Författare: Dan Engström

Avhandlingens titel: Mödrars upplevelser av hur coronapandemin inverkat på anknytningen till deras nyfödda barn

Globaalikasvatuksen toteuttaminen luokanopettajan näkökulmasta

Tutkimuksen taustaa

Meitä kaikkia koskettavat päivittäin globaalit tapahtumat. Ajankohtaisina esimerkkeinä voidaan mainita laajasti maailmalla vaikuttavat COVID-19-pandemia sekä Ukrainan sota. Kansojen välinen yhteistyö korostuu lisääntyvissä määrin globaalilla tasolla. Globaalikasvatuksella tuetaan lasten ja nuorten kasvamista aktiivisiksi ja vastuullisiksi maailmankansalaisiksi, jotka toimivat ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Globaalikasvatukselle luodaan perusta Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014, ja sitä voidaan toteuttaa eri menetelmiä käyttäen. Globaalikasvatuksen toteuttamiseen vaikuttavat useat eri tekijät.

Tutkimuksen toteutus

Tavoitteenani tutkielmassa oli löytää erilaisia globaalikasvatuksen toteuttamisen menetelmiä sekä globaalikasvatuksen toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimustulosten avulla toin esille mahdollisia keinoja globaalikasvatuksen kehittämiseen tulevaisuudessa.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina ja analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimukseen osallistui viisi luokanopettajaa, joista neljä oli työskennellyt ulkomailla ja yksi opettaja ainoastaan Suomessa.

Tulokset ja johtopäätökset

Haastattelujen perusteella lähes kaikki opettajat kokivat suurta tarvetta globaalikasvatukselle. Ulkomailla jossain vaiheessa uraansa työskennelleet opettajat kokivat globaalikasvatuksen toteuttamisen muuttuneen heidän työuransa aikana konkreettisemmaksi. Kaikki haastatellut kokivat globaalikasvatuksen toteuttamisen kuuluvan pääsääntöisesti kodille ja koululle. Tutkimuksessa ilmeni, että ulkomailla työskennelleet opettajat toteuttivat globaalikasvatusta läpileikkaavana teemana osana koulupäivää sekä hyödyntäen keskustelua työmenetelmänä. Suomessa tällä hetkellä opettajana työskentelevät hyödynsivät kolmannen sektorin palveluita ja mediaa globaalikasvatuksen toteuttamisessa, toisin kuin ulkomailla työskentelevät. Globaalikasvatuksen toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä tarkasteltaessa lähes kaikkia opettajia yhdisti ajatus siitä, että opettajien taustat sekä oppilaat vaikuttavat. Työuransa Suomessa työskennellyt opettaja toi esille resurssien vaikutuksen globaalikasvatuksen toteuttamiseen. Ulkomailla työskentelyn voidaan nähdä vaikuttaneen opettajien tapaan käsitellä globaalikasvatusta, missä korostuu jatkuvuus ja syvempi ymmärrys.

Yksi jatkotutkimusaihe olisi, miten yksittäisiä globaalikasvatuksen teemoja toteutetaan Suomessa. Myös mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi, miten laaja-alaisen osaamisen tavoitteet toteutuvat kouluissa.

Juulia Ilmonen

”Mä koen, että se on semmoista jokapäiväistä”: Globaalikasvatuksen toteuttaminen luokanopettajan näkökulmasta

 

 

 

Hur klasslärare förebygger psykisk ohälsa hos elever

Det övergripande syftet med denna kvalitativa forskning var att kartlägga hur klasslärare i svenskspråkiga skolor i Finland  arbetar kring att förebygga psykisk ohälsa hos elever samt att lyfta fram vikten av att förebygga psykisk ohälsa i ett tidigt skede. Syftet grundar sig i den enorma bristen på skolpsykologer och -kuratorer både i svenskspråkiga skolor och nationellt samt faktumet att ungefär hälften av alla fall av psykisk ohälsa börjar innan 14-års ålder.

Material och metoder

Material för studien samlades in genom enskilda intervjuer och hela undersökningen utgick från fenomenografisk metodansats. Sammanlagt intervjuades sex klasslärare som arbetar i årskurserna 1-6.

Resultat och slutsatser

Alla klasslärare som deltog i studien upplevde en ökning av psykisk ohälsa hos elever, under de år de arbetat som klasslärare. Detta stämmer överens med forskning och bekräftar behovet av förebyggande arbete kring psykisk ohälsa. Klasslärarna som deltog i undersökningen arbetade främst förebyggande genom att identifiera riskfaktorer och skapa skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa. De vanligaste skyddsfaktorerna visade sig vara att skapa trygghet i skolan genom rutiner och regler samt att stärka självkänslan och den upplevda självförmågan exempelvis genom positiv pedagogik. Två av de viktigaste egenskaperna hos klasslärare upplevdes vara att man är lyhörd och konsekvent i arbetet kring att förebygga psykisk ohälsa. Klasslärarna upplevde att de har ett ansvar i att förebygga psykisk ohälsa hos elever, men trots det  upplevde de inte att det har det primära ansvaret, utan de bär ansvaret tillsammans med andra vuxna i elevernas omgivning. Klasslärarna upplevde även att lärarrollen ändrats och innehåller mer ansvar än tidigare. De främsta utmaningarna med att förebygga psykisk ohälsa upplevdes vara brist på tid och resurser. Flera lärare upplevde att de skulle vilja göra mer inför elevernas psykiska välmående, men brist på tid och resurser sätter gränser för vad som är möjligt. Klasslärarna upplevde även som viktigt att värna om det egna välmåendet.

Jag hoppas att studien inspirerar skolor och klasslärare till att engagera sig i förebyggande arbetet kring psykisk ohälsa hos elever och inse vikten av det. Jag önskar även att studien väcker uppmärksamhet kring ämnet och att elevers psykiska välmående uppföljs och prioriteras mer i skolor.

Författare: Sonja Lehto

Avhandlingens titel: En kvalitativ studie om hur klasslärare förebygger psykisk ohälsa hos elever

Opettajapystyvyys ja kollektiivinen opettajapystyvyys etäopetuksessa

Tutkimuksen aihe ja taustaa. Tutkin pro gradussani etäopetusta syksyn 2020 aikana toteuttaneiden opettajien opettajapystyvyyttä ja kollektiivista opettajapystyvyyttä. Edellä mainitut käsitteet pohjautuvat Banudran minäpystyvyysteoriaan – eli yksilön uskomuksiin omista kyvyistään suoriutua erilaisista tehtävistä. Aiemmat tutkimukset viittaavat siihen, että opettajapystyvyys on yhteydessä esimerkiksi opettajien ammatissa pysymiseen ja työssä viihtymiseen. Lisäksi opettajapystyvyyden ja kollektiivisen opettajapystyvyyden on todettu olevan yhteydessä toisiinsa. Tutkielmani pyrkii täydentämään aiempaa tutkimustietoa kuvaamalla koronapandemian aiheuttaman etäopetuksen yhteyttä opettajapystyvyyteen ja kollektiiviseen opettajapystyvyyteen.

Aiheen tärkeys. Viime vuosina julkisessa keskustelussa on puhuttu opettajien työhyvinvoinnin ongelmista, kuten uupumuksesta; uupumuksen on puolestaan havaittu olevan yhteydessä opettajan heikkoihin pystyvyysuskomuksiin. Koronapandemia on hankaloittanut tilannetta entisestään, ja yhä yhä useampi opettaja harkitsee alanvaihtoa. Lisäksi opettajan pystyvyysuskomusten on todettu olevan yhteydessä muun muassa oppilaiden koulusuoriutumiseen.  Opettajapystyvyyttä ja kollektiivista opettajapystyvyyttä on aiemmin tutkittu Suomessa verrattain vähän, mikä osaltaan perustelee tutkimusaiheen tärkeyttä.

Tutkimuskysymykset, tulokset ja pohdintaa lyhyesti. Opettajapystyvyydestä ja kollektiivisesta opettajapystyvyydestä rakennettiin mittarit ja tarkasteltiin, miten mittareiden ulottuvuudet (summamuuttujat) olivat yhteydessä toisiinsa. Selvisi, että opettajapystyvyyden ulottuvuudet olivat enemmän yhteydessä toisiinsa kuin kollektiivisen opettajapystyvyyden tai mittareiden väliset ulottuvuudet. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen perusteella pohdittiin, että etäopetus on voinut heikentää opettajakunnan kollektiivista opettajapystyvyyttä esimerkiksi vähentyneen yhteisöllisen toiminnan myötä. Lisäksi tulos viittaa siihen, että opettajat puurtavat edelleen pitkälti yksin.

Lisäksi selvitettiin, mitä eroja opettajapystyvyyden ja kollektiivisen opettajapystyvyyden ulottuvuuksien välisissä yhteyksissä on opettajan työtehtävän (aineenopettaja/lehtori, luokanopettaja, erityisluokanopettaja) mukaan. Kokonaisuutena tarkastellen luokanopettajat kokivat vertailuryhmistä korkeinta opettajapystyvyyttä. Tätä voi selittää esimerkiksi luokanopettajakoulutuksen tuoma laaja yleispätevyys, kohtuullinen työkuorma ja syvällinen oppilastuntemus.

Kolmanneksi tutkittiin, mikä yhteys opettajan sukupuolella ja opetetulla luokka-asteella on opettajapystyvyyteen ja kollektiiviseen opettajapystyvyyteen. Tulosten mukaan naispuoliset alakoulun opettajat kokivat yleisesti ottaen korkeinta pystyvyyttä niin yksilöllisellä kuin kollektiivisella tasolla; tulos on linjassa useiden aiempien tutkimusten kanssa.

Jatkotutkimus. Jotta saataisiin tietoa koronapandemian ja etäopetuksen yleisistä vaikutuksista opettajapystyvyyteen ja kollektiiviseen opettajapystyvyyteen, tulisi pandemian aikana toteutettujen tutkimusten tuloksia verrata pandemiaa edeltäviin sekä sen jälkeen toteutettuihin opettajapystyvyyksiä kartoittaviin tutkimuksiin. Lisäksi olisi kiinnostava tutkia opettajapystyvyyttä ja kollektiivista opettajapystyvyyttä valtakunnallisen tason lisäksi koulutasolla, jotta kouluissa voitaisiin kehittää täsmällisiä toimintamalleja opettajapystyvyyksien, ja sitä kautta opettajien hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden, parantamiseksi. Jatkotutkimuksissa voitaisiin myös huomioida useampien taustamuuttujien – kuten opettajan iän ja opetuskokemuksen määrän – yhteyttä opettajapystyvyyteen ja kollektiiviseen opettajapystyvyyteen.

Tekijä: Nette Salonen
Tutkielman nimi: Etäopetusta toteuttaneiden opettajien opettajapystyvyys ja kollektiivinen opettajapystyvyys syksyllä 2020.

 

 

 

Kulttuurinen moninaisuus ympäristöopin oppikirjojen kuvissa

Tutkimuksen taustaa 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää ja kuvailla, millaista kuvastoa ympäristöopin oppikirjoissa esitetään eri maanosien ihmisistä. Kuvat herättävät tunteita ja ajatuksia, ne voivat jättää vahvoja muistijälkiä ja luoda mielikuvia. Nämä mielikuvat vaikuttavat siihen, millaisina näemme erilaisia ihmisiä ja miten kohtelemme heitä. On tärkeää tutkia ja tiedostaa, millaisia kuvia oppikirjoissa on ja millaista maailmankuvaa ne rakentavat. 

Oppimateriaalit heijastavat opetussuunnitelman ja siten myös yhteiskunnan arvoja. Kulttuurinen moninaisuus rikkautena on opetussuunnitelman mukaisesti osa perusopetuksen keskeistä arvoperustaa. Kulttuurista moninaisuutta oppikirjoissa on tutkittu jonkin verran, mutta kuvia on tutkittu vain vähän. Aiempi oppikirjatutkimus on osoittanut, että esimerkiksi länsikeskeisyys ja stereotypiat ovat tyypillisiä oppikirjojen kuvastoissa. Tutkielman tarkoituksena oli myös selvittää, millaisia eroja eri oppikirjasarjojen välillä mahdollisesti on. 

Tutkimuksen toteutus 

Toteutin tutkimuksen yhdistäen määrällistä ja laadullista lähestymistapaa. Tutkimuksen aineistona oli 225 kuvaa kolmen eri ympäristöopin oppikirjasarjan (Pisara, Tutkimusmatka ja LuontoOn) 3.–6. luokan oppikirjoista. Tutkin eri maanosiin sijoittuvia kuvia, joissa oli ihmisiä. Analysoin aineiston määrällisen sisällönanalyysin keinoin ja syvensin määrällisen analyysin tuloksia tarkastelemalla osaa kuvista laadullisin keinoin. 

Tulokset ja johtopäätökset 

Oppikirjasarjojen välillä oli paljon eroja. Ensinnäkin eri oppikirjasarjoissa oli hyvin vaihteleva määrä ihmiskuvastoa: Pisara– ja Tutkimusmatka-kirjasarjoissa sitä oli huomattavasti enemmän kuin LuontoOn-kirjasarjassa. Toiseksi eri oppikirjojen kuvastoista välittyvät tunnelmat ja eri maanosista muodostuvat mielikuvat olivat hyvin erilaisia. Tämän lisäksi tutkimustulokset osoittivat, että ympäristöopin oppikirjoissa eri maanosiin liitetään erilaista ihmiskuvastoa.

Aasiaan liitettiin kaikissa oppikirjasarjoissa muita maanosia enemmän työntekoon liittyvää kuvastoa. Työntekoa kuvattiin yksipuolisesti perinteisten, ruumiillisten elinkeinojen kautta. Myös perinteinen tai stereotyyppinen pukeutuminen näkyi muita maanosia enemmän Aasia-kuvastossa.

Kaikista maanosista suurimmat oppikirjasarjojen väliset erot olivat Afrikka-kuvastoissa. Kuvastossa oli paljon stereotyyppista, alkeellisuutta ja köyhyyttä korostavaa kuvastoa.  Pisara-kirjasarjassa Afrikkaan liitettiin kuitenkin myös kuvastoa, jonka tarkoituksena oli selvästi rikkoa tiettyjä stereotypioita, kuten stereotypiaa tummaihoisesta tai savimajassa asuvasta afrikkalaisesta. Aiemmin oppikirjoille tyypillistä kuvastoa alkuperäiskansoista ei oppikirjoissa ollut yhtä kuvaa lukuun ottamatta.

Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan esitettiin lähinnä turismin ja nähtävyyksien kautta, eikä ihmisten moninaisuus tullut esille. Australiaan ja Oseaniaan puolestaan liitettiin koko kuva-aineiston kuvista vain kolme. Niissä korostuivat turismi ja eksotiikka, eikä paikallisia ihmisiä kuvattu. 

Opetussuunnitelma uudistuu jatkuvasti, samoin oppimateriaalit. On tärkeää, että oppimateriaaleista on ajantasaista tutkimusta, joka auttaa oppimateriaalien kehitystyössä. Myös opettajilla tulisi olla riittävästi tutkimustietoa oppimateriaaleista. Moninaisuuden käsittely edellyttää moninaista ihmiskuvastoa. Oppikirjojen tilan ollessa rajallinen ja erot oppikirjasarjojen välillä suuria, on tarpeen, että opetuksessa käytetään oppikirjojen kuvien lisäksi myös muita kuvia. 

Eveliina Kivistö 

Tutkielman otsikko: Kulttuurinen moninaisuus alakoulun 3.6. luokan ympäristöopin oppikirjojen kuvissa

Miten kuluttajat käsittävät vastuulliset vaatteet?

Tutkimuksen tausta

Aiemmat tutkimustiedot osoittavat, että vaatteiden vastuullisuuden eri osa-alueita ovat vaatteiden suunnittelu, tuotanto, myynti, ostaminen, kuluttaminen sekä kierrättäminen. Vastuullista kuluttamista on vastuullisten vaatteiden suosiminen, kuluttamisen vähentäminen ja kuluttamistapojen muuttaminen vastuullisemmiksi. Kulutustapoja voi muuttaa muun muassa ostamalla vain tarpeeseen, käyttämällä vaatteita pidempään, huoltamalla niitä oikein ja kierrättämällä ne käytön jälkeen.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selvittää miten kuluttajat käsittävät vastuulliset vaatteet ja miten kuluttajien mainitsemat tekijät vaikuttavat heidän vaatteiden kuluttamiseen. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, jääkö jokin vastuullisuuden osa-alueista haastateltavien vastauksissa huomioimatta.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus oli otteeltaan kvalitatiivinen ja aineistonhankintamenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimusaineisto koostui kuudesta litteroidusta haastattelusta, jotka toteutettiin etäyhteyksin. Haastateltavat rekrytoitiin Facebookin vastuulliseen muotiin keskittyvästä ryhmästä. Tutkimusjoukko oli siis jo ennen haastatteluun osallistumista kiinnostunut vastuullisista vaatteista. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimustulosten mukaan kuluttajat kokivat vaatteiden vastuullisuuden merkittävänä tekijänä vaatteiden kuluttamisessaan. Kaikki vastuullisuuden osa-alueet tunnistettiin merkittäviksi vastuullisuutta edistäviksi tekijöiksi, mutta kaikkia osa-alueita ei pidetty tärkeinä omassa vaatteiden kuluttamisessaan. Vaatteiden kierrätettävyys ei ollut merkittävä tekijä vastuullisia vaatteita valitessa. Kuluttajat kokivat vastuullisten vaatteiden tunnistamisen ja löytämisen haasteelliseksi.

Vastuullisuus käsitettiin pääosin tuotannosta käsin. Vastuullinen vaate on ympäristöystävällisistä materiaaleista valmistettu ja tuotettu sosiaalisesti kestävissä olosuhteissa. Vaate kestää aikaa sekä muodillisesti että laadullisesti. Vastuullinen kuluttaminen käsitettiin harkitsevana kuluttamisena. Vaatteita ostetaan vain tarpeeseen ja ne pyritään käyttämään loppuun saakka. Vastuullisen kuluttamisen tärkeäksi osa-alueeksi käsitettiin myös vaatteiden kierrättäminen joko sellaisenaan seuraavalle käyttäjälle tai uusiokäyttöön, esimerkiksi siivousliinoina.

Jatkotutkimuksen voisi toteuttaa joukolle, joiden aiempi kiinnostus vastuullisuutta kohtaan ei ole tiedossa.

 

Linnea Lamminen

Kuluttajien käsityksiä vastuullisista vaatteista ja niiden kuluttamisesta

Sukupuolen moninaisuuden kuvauksia lasten- ja nuortenkirjallisuudessa

Tutkimuksen tausta ja tarkoitus

Käsitykset sukupuolesta ja sen moninaisuudesta ovat laajentuneet ja tarkentuneet viimeisten vuosikymmenien aikana, ja samalla sukupuolivähemmistöjen asema on aktiivisesti ollut esillä julkisessa keskustelussa. Perusopetuksessa on aina ollut lapsia ja nuoria, jotka eivät asetu kaksijakoisen sukupuolikäsityksen malliin. Kuitenkin vasta viime aikoina sukupuolen moninaisuuden ymmärryksen tärkeyttä koulukontekstissa on painotettu vahvasti. Yhtenä perusopetuksen tehtävistä onkin laajentaa tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta, ja opettajilla on velvollisuus ottaa sukupuolen moninaisuus huomioon ammatillisessa työssään.

Koulukontekstissa moninaisuutta on mahdollista käsitellä esimerkiksi lasten- ja nuortenkirjallisuutta hyödyntäen. Kaunokirjallisuuden lukeminen tarjoaa mahdollisuuksia ymmärtää paremmin sekä itseämme että meitä ympäröivää todellisuutta. Jokaiselle lapselle ja nuorelle tulisi tarjota luettavaksi samaistuttavia teoksia, joihin peilata itseään, perhettään ja ympäristöään. Vaikka nykyisessä lasten- ja nuortenkirjallisuudessa käsitellään laajasti eri aiheita, näyttäytyy sukupuolen moninaisuus edelleen suhteellisen harvinaisena teemana. Tutkimukseni tarkoituksena olikin tutkia sukupuolen moninaisuuden kuvausta 2020-luvun taitteessa julkaistuissa lasten- ja nuortenkirjoissa.

Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus

Tutkimukseni tehtävänä oli tarkastella sitä, millä tavoin vuoden 2015 jälkeen julkaistussa kotimaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa kuvataan ja käsitellään sukupuolen moninaisuutta. Toteutin tutkielmani laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena käyttäen tutkimusmenetelmänä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimusmenetelmäni avulla analysoin neljää sukupuolen moninaisuutta käsittelevää kaunokirjallista teosta; lasten kuvakirjoja Näkymätön (2016) ja Lohikäärme, jolla oli keltaiset varpaat (2019) sekä nuortenromaaneja Kesän jälkeen kaikki on toisin (2016) ja Amiraali (2020). Kaikki teokset käsittelevät sukupuolen moninaisuutta päähenkilön kautta.

Tutkimustuloksia ja pohdintaa

Lasten kuvakirjoissa sukupuolen moninaisuutta kuvattiin keskenään erilaisin keinoin, mutta molemmissa lastenkirjoissa aihetta käsiteltiin lapsentasoisesti ja tarinoiden sanomana oli se, että jokainen on hyväksytty, arvostettu ja kunnioitettu juuri sellaisena kuin hän on. Tarinoissa tuotiin esille myös ajatus kaikkien yhdenvertaisuudesta erilaisuudesta huolimatta. Nuortenromaaneissa nuortenkirjallisuudelle tyypilliseen tapaan syvennyttiin teini-ikäisen päähenkilön identiteettiin liittyviin kysymyksiin. Molemmissa nuortenromaaneissa sukupuolen moninaisuuden teemaa käsiteltiin päähenkilön oman sukupuoli-identiteetin reflektoinnin sekä perhekonfliktien ja yhteiskunnassa vallitsevan ymmärtämättömyyden kuvauksen kautta.

On tärkeää huomioida se, että kaikkien tutkielmani aineistona olleiden lasten- ja nuortenkirjojen tekijät olivat onnistuneet kuvaamaan sukupuolen moninaisuuden teemaa sen vaatimalla asiantunevuudella ja sensitiivisyydellä. Kaikissa teoksissa moninaisuus tuntui olevan luonnollinen osa tarinaa ja henkilöhahmoja. Tällaiset kaunokirjalliset teokset voivat koulukontekstissa toimia hyödyllisenä väylänä ja apuvälineenä tärkeiden keskustelujen aloittamiseen ja samaistumiskokemusten mahdollistamiseen. Sukupuolen moninaisuutta käsitteleviä lasten- ja nuortenkirjoja voidaankin hyödyntää kouluissa useilla tavoilla, mikä voi tiedon ja ymmärryksen kasvamisen myötä parhaimmillaan luoda kouluista entistä turvallisempia toimintaympäristöjä kaikille lapsille ja nuorille.

Rohkenen uskoa, että suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kentälle ilmestyy tulevina vuosina lisää sukupuolen moninaisuutta käsitteleviä teoksia, mikä mahdollistaa yhä laajempia tutkimusmahdollisuuksia.

Melissa Varetto-Schnitter
Sukupuolen moninaisuuden kuvauksia 2020-luvun taitteen suomalaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa

Yksinluisteluvalmentajan rooli kasvattajana

Tutkimuksen taustaa

Aikaisemmin urheiluvalmennuksessa on korostunut fyysisiin ja teknisiin osa-alueisiin paneutuminen, mutta viime vuosina suomalaisessa urheiluvalmennuksessa on korostunut yhä enemmän kasvatuksellinen näkemys. Urheiluvalmentajan rooli onkin nykyään hyvin moninainen ja lasten ja nuorten valmentaja toimii aina myös kasvattajana. Urheiluvalmennuksella on aikaisempien tutkimusten mukaan todettu olevan erityisiä kasvatuksellisia mahdollisuuksia, joita ei kuitenkaan ole pystytty hyödyntämään vielä kunnolla. Tämän vuoksi aihetta on mielestäni erityisen tärkeää tutkia enemmän, jotta täysi potentiaali valmentajien kasvatustyössä saadaan hyödynnettyä. Aihe on toisaalta myös hyvin ajankohtainen, sillä esimerkiksi mediassa on nostettu urheiluvalmentajien kasvatuksellista puolta, tai oikeastaan siihen liittyviä epäkohtia, esiin. Yksinluisteluvalmennuksessa on mielestäni kasvatusnäkökulmasta ajatellen erityisiä piirteitä ja mahdollisuuksia. Yksinluisteluharrastuksessa säännöllinen ja kurinalainen harjoittelu aloitetaan hyvin nuorena. Yksinluistelu on myös yksi niistä lajeista, joissa toimii eniten päätoimisia valmentajia Suomessa. Näin ollen voidaan todeta, että yksinluisteluvalmentaja ja luistelija viettävät suuren osan lapsen ja nuoren elämästä yhdessä, mikä korostaa entisestään yksinluisteluvalmentajan kasvattajan roolia ja sen merkitystä. Tämän tutkielman tavoitteena olikin selvittää yksinluisteluvalmentajan kasvatuksellisia vastuita, mutta myös kasvatuksellisia haasteita. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, miten yksinluisteluvalmentajat arvottavat kasvatustehtävän suhteessa lajivalmennukseen.

Tutkimuksen toteutus

Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin haastattelemalla viittä päätoimista yksinluisteluvalmentajaa, joilla oli valmennuskokemusta 8-42 vuoden välillä. Kaikilla oli siis paljon kokemusta valmennustyöstä. Tutkimukseen valittiin tietoisesti eri koulutustaustan ja eri valmennuskokemuksen omaavia valmentajia, jotta tietoa saatiin mahdollisimman laajasti eri näkökulmista. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Aineisto analysoitiin kahden ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta teema-analyysillä. Kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla aineisto analysoitiin tyypittelemällä.

Tutkimuksen tulokset

Yksinluisteluvalmentajien näkemyksen mukaan heidän kasvatusvastuisiin kuuluivat sääntöjen ja rajojen opettaminen, urheiluun ja lajiin kasvattaminen, turvallisen ympäristön luominen, ihmisenä kasvun tukeminen, kasvatusyhteistyö vanhempien kanssa ja roolimallina oleminen. Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että yksinluisteluvalmentajan kasvatukselliset tehtävät ovat hyvin moninaiset, ja ne ulottuvat usein myös luisteluharrastuksen ulkopuolelle. Kasvatuksellisina haasteina valmentajat puolestaan kokivat työssään valmennustyön yksinäisyyden, epäselvyyden kasvatusvastuissa, tarpeen itsensä kehittämiseen, haasteet työyhteisössä, luistelijan yksilöllisen huomioimisen ja tukemisen sekä kasvatusyhteistyön vanhempien kanssa. Erityisen kuormittavana ja isona asiana valmentajat kokivat haasteet urheilijan vanhempien kanssa, joiden koettiin usein johtuvan valmentajien ja vanhempien erilaisista arvoista, ajatuksista ja kasvatustavoista. Mielestäni tämä on tärkeä havainto, ja olisikin tärkeää pohtia mitä asian eteen voitaisiin tehdä. Kasvatustyön ja lajivalmennuksen arvottaminen toi esille hieman erilaisia näkemyksiä yksinluisteluvalmentajien haastatteluissa. Kasvatustyön arvottamisesta muodostui selkeästi kolme tyyppiä: kasvatustyö isommassa roolissa kuin lajivalmennus, lajivalmennus isommassa roolissa kuin kasvatustyö ja kasvatustyö ja lajivalmennus yhtä isossa roolissa. Tärkeä huomioi oli kuitenkin se, että kaikki haastatteluun osallistuneet valmentajat kokivat kasvatustyön erittäin tärkeänä ja merkityksellisenä. Mielestäni tämän tutkimuksen tuloksista voi olla paljon hyötyä niin yksinluistelussa kuin urheilumaailmassa yleisemminkin, sillä tällaisen tiedon avulla ymmärretään paremmin valmentajien kasvatustyötä ja pystytään mahdollisesti tukemaan ja auttamaan valmentajia kohti parempaa kasvattajuutta.

Tekijä: Amanda Meling

Tutkielman otsikko: ”No kylhän sitä niinku tollases vastuuvalmentajan roolissa joutuu ottaa aika ison vastuun niist yksilöistä ihan silleen kokonaisvaltasesti.” –
Yksinluisteluvalmentajien kasvatusnäkemyksiä.

Etäopetuksen parhaita käytäntöjä metsästämässä Feat. Ei enää yhtään pakolla tehtyä gradua

Opettaja tutkii ja tutkija opettaa. Suomalainen luokanopettaja on tutkivan, akateemisen prässin läpäissyt kasvatustieteen maisteri. Tieteenalasta riippumatta jokainen korkeakoulutettu tekee tutkimusharjoituksen “pro gradu” (suom. ”ennen valmistumista”). Luokanopettajien tapauksessa harva kuitenkaan väittää olevansa valmis ennen varsinaista kenttäkokemusta, jos koskaan. Pätevä luokanopettajaksi kuitenkin on, ainakin paperilla.

“Tärkeintä ei ole päämäärä, vaan matkanteko.” -Ralph Emerson

Kerran, toisen ja kymmenennenkin kerran kuulin, että gradullani ei ole väliä, vain valmistumisellani on. Näin sanovat tarkoittivat ehkä hyvää, mutta eivät tunne minua tai jaa näkemystäni gradun merkityksellisyydestä opettajaksi pätevöitymisen prosessissa.

Perusopetuksen voimassaolevissa opetussuunnitelman perusteissa (2016) korostetaan oppilaslähtöisyyttä, yksilöllisyyttä ja ilmiöoppimista eli käytännössä eri tieteenalojen näkökulmien yhdistelyä – tavoitteena on vahvistaa, tai edes herättää monimediaiseen informaatiotulvaan päälakeaan myöten vajonneen oppijan motivaatiota. Kasvatustieteen maisteri opettaa koulutyössään vahvasti esimerkillään – oman gradunsa merkitykselliseksi kokeva luokanopettaja mallintaa uteliaisuutta, tiedonjanoa, sinnikkyyttä ja kriittisyyttä.

Ruuhkavuosissa räpistelevän alanvaihtajan, keskittymishäiriöisen idealistin gradutyö on pääosin kamalaa vierestäseurattavaa. Prosessin ansiosta gradun sivutuotteena saattaa kuitenkin syntyä ehompi yksilö: läsnäoloa arvostavampi, vähemmän kontrollifriikki, vähemmän suorituskeskeinen, sivistyneempi, kriittisyyteen harjaantuneempi, paremmin priorisoiva ja onnistumisestaan täysin rinnoin iloitseva pian valmis maisteri.

Digiosaaminen + peruskoulun eetos + ajankohtaisuus + mallintamisen tarve
= motivaatio -> tutkimustehtävä

Gradun onnistumista edistävänä tekijänä voi pitää sitä, että valittu tutkimustehtävä motivoi tutkijaa itseään. Toteutin oppijalähtöisyyttä tutkimuksessani hyödyntämällä omia yksilöllisiä osaamisalueitani kuten edeltävää työkokemustani ja asiantuntijuuttani verkkopalveluista, asiakasneuvonnasta ja -kokemuksesta, palveluprosesseista sekä riskienhallinnasta. Osaamisalueeni palvelivat tutkimustehtävääni. Koko opettajankoulutuksen ajan olin yhdistellyt lähes kaikkiin oppilastöihini peruskoulun digitalisaation tarkastelua.

Tutkimustehtävän ajankohtaisuus motivoi. Ilmiön tuli olla tutkimisen arvoinen, tuloksilla tulisi olla käytännön merkitystä, haaveilin niiden kiinnostavan kollegoitani tai opetustoimialalla työskenteleviä laajemminkin. Näin ollen keväällä 2020 gradusuunnitelmat oli tehtävä kokonaan uudelleen. Alkuperäinen suunnitelma Matematiikan opetuksen formatiivinen arviointi digitaalisilla välineillä ei tuntunut merkitykselliseltä tässä ajassa.

Ennen tutkimuskirjallisuuteen perehtymistä minulla itsekin huoltajana ja mediaa seuranneena, oli monenlaisia mielipiteitä etäopetuksesta. Pragmaattisempi ja matemaattisempi puoleni kaipasi mitattavampaa todistusta. Halusin pätevät argumentit hypoteeseilleni siitä, mihin suuntaan etäopetusta tulisi ohjata. Todellisuus osoittautui kuitenkin hypoteeseja rikkaammaksi, toisaalta yksinkertaisemmaksi ja myös yllättäväksi.

Tunteellisia ja samaistuttavia kuvauksia kotien tilanteista, tulokset osa 1

Tutkimukseni aineistoksi sain jopa 526:n helsinkiläisen huoltajan monisanaiset ja moninaiset kuvaukset etäopetuksesta. Luin, pohdin ja veivasin useaan otteeseen huoltajien vapaasti muotoilemia vastauksia kysymykseen “Jotain muuta sanottavaa poikkeusoloista keväällä 2020.” Kuvaukset olivat aitoja, vailla koulutuspoliittista/toimialan ammattijargonia ja ne antoivat tunteikkaan kuvan kotien kokemusten moninaisuuksista ja toisaalta yhteneväisyyksistä. Tutkimusmenetelmääni kuului vastausten ryhmittelyä, ryhmien ryhmittelyä, sanomisten ja sanomattajättämisten tulkintaa. Pyrin arvioimaan tekemiseni vahvuuksia ja heikkouksia kriittisesti.

Vastauksia luokittelemalla ja tulkitsemalla muodostuivat tutkimukseni tulokset, esimerkiksi: Täysin puuttuva onlineyhteys koettiin heitteillejättönä. Kahdenkeskiset viisiminuuttiset opettajan kanssa olivat elintärkeitä. Vaihtelevat oppimistehtävät virkistivät oppilasta. Rauhallinen oppimisympäristö kotona ja perheen kanssa oleminen saivat oppilaan voimaan paremmin. Kukin tuloskuvaus sai painoarvoa tulkinnallisin, mutta myös määrällisin perustein.

Myönteisten kokemusten ja pettymysten kuvausten avulla muodostettiin suosituksia (Fonsell-Lehto, Kaisa 2022)

Tulosten perusteella teen suosituksia opettajille sekä opetuksenjärjestäjille. Suosituksiin tulee suhtautua varauksella. Kunnioitan opettajan autonomiaa ja jokainen opettaja voi toteuttaa omaa opettajuuttaan tavallaan. Opetuksenjärjestäjän tulee kuitenkin turvata tietyn tason opetus poikkeusoloissakin. Tietty taso turvataan tiedottamalla, kouluttamalla ja luokanopettajan työ mahdollistamalla sekä työrauha turvaamalla.

Päätuloksina esittelen suositukset (top5) luokanopettajan priorisoinnille etäopetustilanteiden pystyttämisessä ja järjestämisessä:

  • Onlineopetusta olisi hyvä olla vähintään 1-2h päivässä.
  • Oppimista ei voi jättää itseopiskelun varaan ja uusien asioiden opettamista huoltajille.
  • Pienryhmätyöskentelyä, vertaisoppimista ja -arviointia voisi hyödyntää.
  • Läksy- ja läsnäolokontrolli funtsittava.
  • Vanhemmille paljon tietoa käytännöistä ja koko etäopetusjakson alkuun verkkovanhempainilta. Vanhemmille voi antaa vinkkiä koulutyön tukeen, mutta koulutyön tukea ei voi edellyttää!

Rauha ja hyvinvointi etäopetuksen oppimisympäristöissä,
tulokset osa 2

Yllättävänä, toisena päätuloksena esittelen kuvauskategorian “rauha”. Poikkeusolojen aikana luokkahuoneeseen avautuneen oven kautta huoltajille paljastui koulun nykytilan kakofonisuus, joka saa vain ajoittain valtakunnallista klikkitasoista mediahuomiota. Perusrahoitusta on vähennetty vuosia. Sadassa vuodessa koulujen lukumäärä on puolittunut. Keski-ikään tullut peruskoulu alkaa rapautua. Ryhmä- ja koulukoot kasvavat. Samaan aikaan vaatimuksia koulutyölle lisätään määrällisesti ja syvyydeltään. Tuloksissa nähdään kuitenkin luku- ja laskutaidon heikentymistä.

Kuvio: Sitaatteja aineistosta Ahtiainen jne. 2020
Kuvio: Sitaatteja aineistosta mm. rauha-tuloksen sekä hyvien käytäntöjen tunnistamisen perusteena (valtakunnallinen aineisto Ahtiainen jne. 2020)

Pohdinnassani näen tässä syyn sekä seurauksen. Tämän tutkielman julkaisuhetkellä suomalainen koulu vastaanottaa satoja, kuluvan vuoden aikana varmasti tuhansia ukrainalaispakolaisia, jotka liittyvät olemassaoleviin tai perustettaviin valmistavan opetuksen ryhmiin. Suomalainen Pisatähti-peruskoulu ei tule kestämään oppilasaineksen moninaisuuden edelleen jatkuvaa kasvua resurssien kiristyessä. Ei, vaikka luokanopettajista suuri osa on mielestäni ammattitaidoltaan jeesuksen tasoisia. Inspiroivia opettajia myös opettajanakoulutuksessa oli runsaasti, mm. Katarina Stenberg, Jari Salminen, Anu Laine, atlas.ti-aineistonhallintaohjauksella graduni kanssa merkityksellistä tukea antanut Raisa Ahtiainen sekä gradutyön ohjaaja Risto Hotulainen.

“Mutta työ se sentään hauskinta on, ei siitä mihinkään pääse.” – Minna Canth

Yksittäisen opettajan paras keino jaksaa vaativassa toimessa on pedagogisin ja henkilökohtaisin perusteluin tehty työn priorisointi, jota opetuksenjärjestäjän tulee tukea kaikin tavoin. Toivon, että tutkimustyölläni olisi merkitystä opettajan työssäjaksamiselle ja hallinnossa työskentelevälle asiantuntijalle oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen tuessa.

Jokainen lapsi ansaitsee hänet todella huomaavan aikuisen. Jokainen opettaja ansaitsee oppia tuntemaan jokaisen oppilaansa. Jokainen huoltaja ansaitsee hyvän huomaavaa, kärsivällistä yhteistyötä lapsen kasvun tukemisessa. Ja jos nyt aivan rehellisiä ollaan, niin kyllä se huumori on lopulta tärkein keino jaksaa luokanopettajan työssä.

Keravalla 25.4.2022, Kaisa Fonsell-Lehto

Gradun nimi: ”Kouluissa on varmasti tehty suunnitelma vastaavan varalle” – ETÄOPETUKSEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT – Koettu etäopetus ja onnistumiset koronakeväänä 2020 helsinkiläisten huoltajien avovastauksissa (Julkaistu Helsingin yliopiston HELDA-tietokannassa 9.5.2022, julkinen)

Ps. Mesenaattini ja kielimaisteri Oskari sekä koekappaleeni Erkki ja Martti, jokainen tilaisuus on käytettävä sanoakseni: Olette kaikkeni, rakastan teitä, vaikka ammatillinen palo riivaakin.

Etäopetuksen parhaita käytäntöjä (covid-2019 poikkeusolot keväällä 2020, Hki, n=526)