Mikä on artikkeligradu?

Artikkeligradu on uudenlainen lähestymistapa opinnäytetyön kirjoittamiseen. Artikkelimuotoinen tutkielma on kaksiosainen, siihen sisältyy sekä tieteelliseen lehteen lähetettävä artikkelikäsikirjoitus että tiedekunnalle palautettava artikkelin koontiosa. Artikkelikäsikirjoitus kirjoitetaan yhteistyössä tutkimusryhmän kanssa ja koontiosan opiskelija kirjoittaa itsenäisesti. Pro gradun kirjoittaminen artikkelimuotoisena tarjoaa opiskelijalle mahtavan mahdollisuuden päästä osallistumaan tutkimusryhmän jäsenenä tieteellisen tutkimuksen tekemiseen aina julkaisuprosessiin saakka. Ainutlaatuisen kokemuksen myötä opiskelija kasvattaa asiantuntijuuttaan ja hänen on mahdollista saavuttaa tieteellinen ansio.

Artikkeligradu vs. perinteinen gradu

Vertailtaessa perinteistä gradua ja artikkeligradua keskenään, kolme merkittävää eroa nousee esiin. Ensimmäinen ero koskee sivumäärää: perinteinen gradu on noin 50–70 sivua, kun tieteellisen artikkelin käsikirjoitus on noin 5000–7000 sanaa eli noin 20 sivua (riippuen valitusta julkaisulehdestä). Molemmissa graduversioissa opiskelija käy koko tutkimusprosessin läpi, mutta artikkeligradussa asiat tulee esittää tiivistetymmin ja tarkasti rajatusta näkökulmasta.

Toinen merkittävä ero gradumuotojen välillä liittyy kirjoittajakokoonpanoon. Perinteinen gradu kirjoitetaan yksilötyönä ja artikkelimuotoinen tutkielma on yhteisjulkaisu, jossa on yksi tai useampi kirjoittaja opiskelijan lisäksi. Opiskelija pääsee osallistumaan artikkelin kirjoitusprosessiin joko tutkimusryhmän johtajan tai graduryhmän ohjaajan ohjaamana. Artikkeligradun kirjoittamisen myötä opiskelija pääsee näkemään sekä tieteellisen tutkimusprosessin että julkaisuprosessin.

Kolmas ero on seuraava: perinteisessä gradussa kirjoitetaan yksi julkaisu, kun taas artikkeligradu on kaksiosainen. Artikkelimuotoinen tutkielma sisältää tieteelliseen aikakauslehteen lähetettävän artikkelikäsikirjoitusosan sekä tiedekunnalle jätettävän koontiosan, jossa opiskelija kuvaa tiivistetysti artikkelikäsikirjoituksen keskeiset asiat, kuvaa omaa osuuttaan kirjoitusprosessissa ja laajentaa yhtä valitsemaansa osa-aluetta. Artikkelikäsikirjoitus kirjoitetaan prosessityönä alan tutkijoiden kanssa ja koontiosa on täysin opiskelijan omaa käsialaa. Koontiosan pituus on noin 10–20 sivua.

Artikkelikäsikirjoituksen kirjoitusprosessi

Artikkelimuotoinen vaihtoehto sisältää samoja vaiheita kuin perinteisenkin gradun kirjoittaminen. Tutkielmaprosessissa tulee perehtyä tutkimustehtävään liittyvään lähdekirjallisuuteen, muodostaa teoreettinen viitekehys, kerätä ja analysoida aineisto (tai analysoida valmiiksi saatu aineisto), raportoida ja tulkita omat tulokset sekä esittää johtopäätökset.

Artikkeligradun kirjoitusprosessissa mielenkiintoisen ja ajankohtaisen aiheen sekä sopivan ohjaajan löytämisen jälkeen valitaan soveltuva lehti. Lehden valinta määrittää kielivalinnan, jos esimerkiksi haluaa kirjoittaa kansainvälisen artikkelin, toteutus on usein englanninkielinen. Tieteelliset lehdet eroavat toisistaan esimerkiksi muotoilun ja artikkelin maksimipituuden suhteen, mikä on hyvä ottaa huomioon jo alkuvaiheessa. Lisäksi artikkelin tyyppi vaikuttaa lehtivalintaan: osa lehdistä julkaisee empiirisiä, teoreettisia ja katsausartikkeleita, kun joillain lehdillä voi olla painotuksia tiettyihin artikkelityyppeihin.

Kun artikkelimuotoinen tutkielma on hyväksytty tiedekunnassa, lähetetään artikkelikäsikirjoitus valitulle lehdelle. Toimituskunta arvioi saapuneet käsikirjoitukset sekä päättää artikkelin lähettämisestä vertaisarviointiin. Arviointiprosessiin hyväksytyt artikkelikäsikirjoitukset etenevät vertaisarviointiin, jossa kaksi toisistaan riippumatonta arvioitsijaa arvioivat artikkelin anonyymissa muodossa. Artikkelin kirjoittajat
saavat arviointiprosessin jälkeen palautteen, jossa on usein artikkelia koskevia korjausehdotuksia. Korjausten laatimisen jälkeen tiedelehden toimittajat tekevät päätöksen artikkelin jatkoprosessista. Artikkeli voidaan joko hyväksyä julkaistavaksi, hylätä tai lähettää uudelleen arviointiin.

Miksi artikkeligradu?

Artikkeligradu on mielenkiintoinen vaihtoehto opiskelijalle, joka on kiinnostunut mahdollisuudesta kirjoittaa tieteellinen tutkimusartikkeli, joka lähetetään julkaistavaksi vertaisarvioituun tieteelliseen paperi- tai verkkolehteen. Artikkelin kirjoittaminen on upea kokemus, jonka myötä opiskelija osallistuu tutkimusryhmän jäsenenä sekä tutkimuksen tekemiseen että julkaisuprosessiin. Kun tutkimustulokset julkaistaan artikkelina, on mahdollisuus saavuttaa laajempi yleisö, sillä tieteen keskeinen kriteeri, julkinen arviointi sekä kritiikki mahdollistuvat paremmin.

Artikkelimuotoisen opinnäytetyön kirjoittaminen on antoisa ja opettavainen prosessi, jota voi kuvata ainutlaatuiseksi mahdollisuudeksi. Päätyypä opiskelija hakemaan jatko-opintoihin tohtorikoulutettavaksi tai toisenlaiselle urapolulle yliopiston ulkopuolelle, on artikkeligradu loistava mahdollisuus kehittää asiantuntijuuttaan ja syventää tietämystään tutkimuksen tekemisestä.

 

Vivianne Ruohola

Artikkelimuotoisen pro gradu -tutkielman kirjoittanut yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelija