Käsityöt vastavoimana masennukselle

Käsityöt ovat monelle hyödyllinen keino tuntea hyvää mieltä, kokea onnistumisia sekä haastaa itseään uuden oppimisessa. Tämän lisäksi monet käsitöiden harrastajat kertovat käsitöiden tekemisen auttavat heitä ajatusten järjestelyssä sekä tunteidensa säätelyssä. Näin on ollut myös itselläni ja käsitöiden erityisyys oman ajan ottamisen keinona on korostunut eritoten sen jälkeen, kun sairastuin masennukseen ensimmäistä kertaa noin kymmenen vuotta sitten. Henkilökohtaiset kokemukseni käsitöiden hyvinvoinnillisista merkityksistä masennukseni hoitamiseen sai minut kiinnostumaan siitä, voisiko käsityöt toimia yleisemmin masennuksen itsehoidollisena menetelmänä. Perehdyin aiheeseen ja huomasin, ettei sitä ole tällaisenaan aikaisemmin tutkittu, vaikka erikseen käsitöiden hyvinvointivaikutuksia ja masennuksen itsehoitoa on tarkasteltu useista eri näkökulmista.  Aihe oli mielestäni myös hyvin ajankohtainen molempien aihepiirien yleisyyden vuoksi. Nimittäin masennusta pidetään Suomessa jo kansainterveydellisenä sairautena ja puolestaan käsityöt ovat edelleen yksi maamme suosituimpia vapaa-ajan harrastuksia.

 

Tavoitteet ja menetelmä

Tutkimuksen tehtävänä oli tarkastella käsitöiden ja käsityöyhteisöjen merkitystä masennuksen sairastuneiden ihmisten elämässä sekä selvittää voiko käsitöitä hyödyntää masennuksen itsehoidollisena keinona. Tutkimustehtävään vastausta hain kolmen tutkimuskysymyksen avulla: millainen rooli käsityöllä on haastateltavien masennuksensa tarinassa, millaisia hyvinvointivaikutuksia haastateltavat kokevat saavansa käsitöistä ja millaisia hyvinvointia lisääviä kokemuksia haastateltavilla on käsityöyhteisöistä. Tutkimuksessa pyrin narratiiviseen otteeseen sekä aineiston keruussa että sen analysoinnissa. Tutkimusaineiston keräsin viideltä masennuksen kokeneelta käsityönharrastajalta kertomushaastattelun avulla, jossa haastateltavat kertoivat omatoimisesti kokemuksistaan masennuksesta ja käsitöiden merkityksestä siinä.  Kertomuksien tarkastelussa hyödynsin narratiivista ja narratiivien analyysiä, joista ensimmäisessä rakensin haastateltavien yksilölliset tarinat kertomuksista ja jälkimmäisessä vertailin tarinoiden tarkempia sisältöjä toisiinsa sekä aiheesta aiemmin tehtyyn tutkimustietoon.

 

Tulokset ja johtopäätökset

Haastateltavat kuvailivat kertomuksissaan monipuolisesti käsitöiden ja käsityöyhteisöjen merkittävyyttä heidän hyvinvoinnilleen. He kertoivat käsitöiden ja käsityöyhteisöjen olevan hyödyllisiä muun muassa heidän hyvän olon, uudenlaisten ajatusten sekä jaksamisen lisääntymisessä. He kokivat, että myönteisyyden lisääntyessä myös masennusoireiden hallitseminen tuntui helpommalta. Toisin sanoen heistä käsityöt kohottivat heissä itsessään sekä mielialassaan sellaisia piirteitä, joita masennus on ehtinyt tukahduttaa. Haastateltavat eivät suoraan puhuneet käsitöistä masennuksen itsehoidollisena menetelmänä, vaan keskittyivät enemmän kuvailemaan käsitöiden ja käsityöyhteisöjen positiivisia merkityksiä heille yleisesti.  Kuitenkin vertailemalla näitä haastateltavien kokemuksia ja masennuksen itsehoitoa koskevaa kirjallisuutta voidaan käsityöt nähdä hyödyllisenä ja toimivana keinona masennuksen itsehoidossa.

Lopputuloksena koen, että tutkimukseni voi lisätä masentuneiden ja heidän läheistensä ymmärrystä masennuksesta sekä tarjoaa menetelmiä masennusoireiden lievittämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Yhteiskuntamme eri toimijoille uskon tutkimuksen tulosten lisäävän ymmärrystä masennuksen itsehoidon erilaisten vaihtoehtojen tukemisen tärkeydestä sekä käsitöiden merkittävyydestä tuossa itsehoidossa. Näiden seikkojen vuoksi toivon, että käsitöiden hyödyllisyyttä masennuksen itsehoidossa sovellettaisiin tulevaisuudessa laajemmin ja aihetta tutkittaisiin kattavammin. Yhteiskunnassamme voitaisiin mielestäni kiinnittää huomiota masentuneille tarkoitettujen käsityöyhteisöjen perustamiseen, jolloin sairauden itsehoito yhdistyisi vertaistukeen. Jatkotutkimusaiheina puolestaan tulisi selvittää käsitöiden hyvinvoinnillisia merkityksiä myös masentuneille, jotka eivät harrasta käsitöitä sekä sitä, miten käsityöterapia voi auttaa masentuneita toipumisessa.

 

Essi Kronqvist

Käsityöt vastavoimana masennukselle. Narratiivinen tutkimus käsitöiden hyödystä masennuksen itsehoidon välineenä.