Förstavårdarstudenters upplevelser om tillfredsställelse och självförtroende i simuleringsundervisning

Bakgrund

Förstavårdare möter akut sjuka patienter och arbetar ivarierande  förhållanden. Den pre-hospitala vårdens roll, dvs, vården utanför sjukhuset, har förändrats och verksamheten har utvecklats mycket. Idag krävs det att förstavårdare har mångsidiga kliniska kunskaper samt att utbildningen möter dessa krav. För att förbättra patientsäkerheten har man i förstavårdarutbildningen använt simulering som en utbildningsmetod. Med simulering menas att man imiterar en äkta händelse, skapar en verklighetstrogen miljö där  individer tryggt kan lära sig.  Simulering möjliggör att öva på akuta kliniska problem på ett tryggt sätt utan att skada en riktig patient. Med simulering kan man öva på baskunskaper, avancerade kliniska kunskaper samt eller träna på praktiska färdigheter.  Simuleringstillfällen kan anordnas i specifika simuleringscenter eller genuina kliniska miljöer, med äkta utrustning och team som fungerar tillsammans i vardagen

Syfte

I tidigare forskning framkommer det att en hög tillfredsställelse hos studenter kan öka på deras engagemang, lärande, kompetenser och slutligen vårdkvaliteten. Om studenterna har ett starkt självförtroende, möjliggör det ett bättre kritiskt tänkande, identifikation av kunskapsluckor och beredskap att möta oväntade händelser. Trots att simulering visat sig vara en populär och effektiv utbildningsmetod, finns det få finlänska undersökningar om förstavårdarstudenters upplevelser om tillfredställelse samt självförtroende vad gäller simulering. Det behövs överlag mera forskning inom förstavård för att uppnå en likadan evidensnivå som i andra delar av hälsovården.

Studiens syfte var att ta reda på hur tillfredsställda förstavårdarstudenterna på en yrkeshögskola var med simulering, hur de upplever sitt självförtroende och finns det skillnader mellan studenter beroende på demografiska faktorer som t.ex. kön och ålder.

Genomförande

Studien utfördes som en kvantitativ, deskriptiv studie. En elektronisk enkät skickades till förstavårdarstudenter på Arcada yrkeshögkskola och allt som deltog 29 studenter i undersökningen. Svarsprocenten var 31,5 %. Materialet analyserades med programmet SPSS och  alla gruppjämförelser gjordes med non-parametriska test.

Resultat

I resultaten framkom det att studenterna generellt upplever en hög tillfredsställelse med simulering. De upplever även ett högt självförtroende. Resultaten var liknande tidigare forskning. Studenterna upplever att simulering är en effektiv utbildningsmetod för att tillmpa teoretisk kunskap i praktiken. En del av studenterna upplever nackdelar med simuleringens realism och vissa upplever känslor av stress men dessa har inte en negativ inverkan på den generella nivån av tillfredsställelse eller självförtroende. Oerfarna studenter var mer tillfredsställda med läraren än erfarna studenter. Arbetserfarenhet var signifikant för tillfredsställelse med debriefing.

Sammanfattning

I studien framkom det att studenter generellt är nöjda med simulering och upplever ett högt självförtroende. Även de som upplever stress är generellt tillfredsställda. Det verkar som simuleringsundervisningen genomförs på ett sätt som sporrar till lärande och engagemang och studenterna känner sig trygga. Miljön ger goda möjligheter till bl.a. lärande, utvecklande av kompetenser och kritiskt tänkande. I framtiden är det viktigt att fokusera på att framställa undersökningar som har en stark evidensnivå och forska i alternativa sätt att genomföra simulering t.ex. med hjälp av escape-rum eller virtuell realitet.

Hannes Similä

Pro gradu: ”Aldrig mer för första gången” en kvantitativ studie om förstavårdarstudenters upplevelser om tillfredställelse och självförtroende i simuleringsundervisning

Juni 2021