Tohtoriopintojen kuormittavuus ja sosiaalinen tuki väitöskirjaprosessissa

Tutkimuksen tausta:

Tohtorikoulutus yhdistää opiskelun ja akateemisen työn väitöskirjatutkijoiden laatiessa väitöskirjaansa, ja suorittaessa samanaikaisesti tohtorintutkintoonsa vaadittuja opintoja yliopistossa. Väitöskirjatutkijoiden tutkimustyön avulla kehitetään uusia innovaatioita ja luodaan ratkaisuja paikallisiin sekä globaaleihin ongelmiin.

Väitöskirjatutkijat kokevat usein stressiä ja uupumusta tohtoriopintojensa aikana. Monet eri tekijät voivat kuormittaa väitöskirjatutkijoita, esimerkiksi tohtoriopintoihin liittyvä suuri työmäärä, taloudelliset haasteet, tulevan uran epävarmuus, ongelmat ohjaussuhteessa tai rooliristiriidat yliopistolla. Ylikuormitus pitkittyessään voi johtaa myös muihin ongelmiin, kuten etääntymiseen tiedeyhteisöstä, väitöskirjaprosessin kesken jättämiseen ja väitöskirjatutkijan loppuun palamiseen.

Sosiaalinen tuki väitöskirjatutkijalle tarkoittaa sellaisia sosiaalisia resursseja, joita tämä sosiaalisesta ympäristöstään ja tutkijayhteisöstään voi saada. Erilaisia tuen lähteitä väitöskirjatutkijalle ovat esimerkiksi ohjaajat, tutkimusinstituutiot, tutkijayhteisö ja muu yliopiston väki, vaikkakin sosiaalisen tuen lähteet ulottuvat usein myös tiedeyhteisön ulkopuolelle, perheelle ja ystäville.

Väitöskirjatutkijoiden hyvinvointiin liittyen on jo aiemmin enemmän tutkimusta, mutta kuormittumisen yhteyttä sosiaaliseen tukeen on tutkittu niukemmin. Tutkimuksessani tarkastelenkin muun muassa tätä yhteyttä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijoiden kokemuksia tohtoriopintojen kuormittavuudesta, sekä ohjaajalta ja tiedeyhteisöltä saadusta sosiaalisesta tuesta. Tämän lisäksi tarkasteltiin onko ohjaajalta ja tiedeyhteisöltä saatu sosiaalinen tuki yhteydessä väitöskirjatutkijoiden kuormittumisen kokemuksiin.

Tutkimuksen toteutus:

Pro gradu -tutkielmani on luonteeltaan kvantitatiivinen. Tarkastelun kohteena  tutkimuksessani ovat Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijat. Tutkimusaineiston muodostaa toukokuussa 2021 Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijoilta osana laajempaa tohtorikoulutuksen tutkimus- ja kehittämishanketta kerätty kyselyaineisto.  Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä lomakkeella  keväällä 2021 ja se  koostuu 768 väitöskirjatutkijan vastauksista.

Uupumusoireiden, stressin sekä ohjaajalta ja tiedeyhteisöltä saadun sosiaalisen tuen esiintyvyyttä tutkittiin muodostettujen summamuuttujien keskiarvojen, -hajontojen, jakaumien huipukkuuden sekä vinouden, Cronbachin alfojen ja Kolmogorov-Smirnovin testin tuloksen perusteella. Aineistolle tehtiin Mann-Whitneyn U-testi selvitettäessä eroavatko osa- ja kokoaikaisesti, sekä yksin ja ryhmässä työskentelevät väitöskirjatutkijat toisistaan uupumusoireiden, stressin ja/tai ohjaajalta sekä tiedeyhteisöltä saadun sosiaalisen tuen suhteen. Varianssianalyysin avulla tutkittiin eri tutkijakouluihin kuuluvien väitöskirjatutkijoiden kokemuksia. Uupumusoireiden, stressin ja sosiaalisen tuen välistä yhteyttä lähestyttiin summamuuttujien tarkastelulla Spearmanin korrelaatiokertoimen, ja edelleen lineaarisen regressioanalyysin avulla.

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset:

Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijat kokivat tutkimuksen tulosten mukaan jonkin verran uupumisoireita; uupumusasteista väsymystä ja kyynisyyttä, sekä melko paljon stressiä. Kokoaikaisesti työskentelevien todettiin olevan keskimäärin kuormittuneempia kuin osa-aikaisesti työskentelevien väitöskirjatutkijoiden.  Eri tieteenaloilla työskentely ei ollut yhteydessä kuormittumisen vaihteluun ja eri tutkijakoulut erosivat toisistaan vain tiedeyhteisöltä saadun tuen suhteen humanistisyhteiskuntatieteelliseen tutkijakouluun kuuluvien väitöskirjatutkijoiden raportoidessa saavansa vähemmän tukea tiedeyhteisöltään kuin luonnontieteelliseen ja terveyden tutkimuksen tutkijakouluun kuuluvat väitöskirjatutkijat.  Ryhmässä työskentelevät raportoivat saavansa keskimäärin enemmän tukea, kuin yksin työskentelevät väitöskirjatutkijat, mutta kuormittuneisuuden suhteen nämä ryhmät eivät eronneet toisistaan. Ohjaajalta ja tiedeyhteisöltä saatu tuki näyttäisivät tulosten mukaan voivan vähentää koettua stressiä, sekä uupumuksen oireita; ekshaustiota ja kyynisyyttä.

Tutkimustuloksista on hyötyä esimerkiksi tohtoriopintojen kehittämisen kannalta. Sosiaalisen tuen yhteyttä uupumukseen ja stressiin ei ole aiemmin vielä paljolti tutkittu väitöskirjatutkijoilla, joten tällainen tutkimus tuo uutta tietoa tekijöistä, jotka voivat lisätä hyvinvointia väitöskirjatutkijoiden keskuudessa ja siitä, kuinka sosiaalinen tuki voi vaikuttaa väitöskirjaprosessin aikana väitöskirjatutkijoiden jaksamisen ja muun hyvinvoinnin kannalta.

Laura Sundström

”Väitöskirjatutkijoiden kuormittuminen ja sosiaalinen tuki – Ohjaajalta ja tiedeyhteisöltä saadun tuen yhteys uupumukseen ja stressiin”

Hyvinvointia on mahdollista tukea osana yliopisto-opintoja

Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia heikentävän psyykkisen oireilun on todettu olevan yleistä ja lisääntymään päin. Kehityskulku on ollut selvillä jo aikana ennen kevään 2020 poikkeustilaan siirtymistä. Kulunut vuosi on heikentänyt osan opiskelijoiden hyvinvointia entisestään.

Haasteet opiskelijoiden hyvinvoinnissa vaikuttavat herkästi opintojen etenemiseen ja opintomenestykseen sekä voivat johtaa opintojen keskeyttämiseen. Opiskeluaikana alkanut oireilu voi seurata myös työelämään, joten haasteiden ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää myös yliopisto-opiskelijoiden myöhemmän työkyvyn ja hyvinvoinnin valossa.

Psykologinen joustavuus ja suunnitelmallisen opiskelun taidot osana opiskelukykyä

Yliopisto on toimintaympäristö, jossa menestyminen edellyttää opiskelijalta itsesäätelyä ja kykyä itsenäiseen toimintaan. Tiedonkäsittelyyn liittyvien valmiuksien lisäksi opiskelijoilta edellytetään kykyä ottaa vastuuta opintojen suunnittelusta sekä ajankäytön hallinnasta. Suunnitelmallisen opiskelun taidoissa ilmenevien haasteiden on todettu olevan yhteydessä opiskelijoiden hyvinvoinnin haasteisiin, altistavan opiskelijan stressille ja lisäävän opintoihin liittyvää uupumusriskiä.

Kognitiivisten kykyjen sekä opintoihin liittyvien suoritusten hallinnointiin liittyvien taitojen lisäksi korkeakouluopiskelu vaatii opiskelijoilta emotionaalisen itsesäätelyn taitoja. Psykologisen joustavuuden käsitteellä viitataan yksilön kykyyn toimia erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja arvojensa mukaisesti negatiivisista ajatuksista ja tunteista huolimatta. Psykologisen joustavuuden on havaittu olevan hyvinvointiin monella tavalla yhteydessä oleva tekijä. Psykologisen joustavuuden tukemisesta hyväksymis- ja omistautumisterapian harjoitteisiin perustuvien interventioiden avulla on mittavaa näyttöä.

Yliopisto-opintojen yhteydessä toteutetuista hyvinvointia psykologisen joustavuuden ja suunnitelmallisen opiskelun avulla tukevien interventioiden vaikuttavuudesta on alustavaa näyttöä, mutta lisää tietoa tarvitaan.

Opintoihin integroitu verkkokurssi hyvinvointi-interventiona

’Kohti parempaa opiskelua’ on pedagogisten yliopistolehtoreiden Henna Asikaisen ja Nina Katajavuoren kehittämä opintoihin integroitu verkkokurssina toteutettava hyvinvointi-interventio, jonka tarkoituksena on edistää yliopisto-opiskelijoiden opiskelukykyä tukemalla psykologista joustavuutta ja opiskelutaitoja.

Helsingin yliopistossa vuonna 2019 syksyllä toteutetun kurssin yhteydessä koe-kontrolliasetelmalla toteutetun tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten yliopisto-opiskelijoiden psykologinen joustavuus, koettu hyvinvointi ja stressi sekä opiskeluun liittyvä uupumus ovat yhteydessä toisiinsa ja minkälaisia muutoksia niissä havaitaan intervention jälkeen verrattuna kontrolliryhmän tuloksiin.  Tutkimukseen osallistui 74 yliopisto-opiskelijaa (koe-ryhmä n=38, kontrolliryhmä n=36).

Yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointiin voi vaikuttaa

Tutkimus osoitti, että psykologinen joustavuus, koettu hyvinvointi, stressi, opiskeluun liittyvä uupumus ja suunnitelmallisen opiskelun taidot olivat yhteydessä toisiinsa. Psykologisen joustavuuden havaittiin olevan positiivisessa yhteydessä koettuun hyvinvointiin ja suunnitelmallisen opiskelun taitoihin ja vastaavasti negatiivisessa stressiin ja opintoihin liittyvään uupumukseen. Tulokset vahvistivat kirjallisuudessa esitettyä käsitystä siitä, että psykologinen joustavuus on yhteydessä useisiin opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviin tekijöihin.

Kohti parempaa opiskelua –kurssin interventioon osallistuneiden koehenkilöiden psykologinen joustavuus, koettu hyvinvointi ja suunnitelmallisen opiskelun taidot lisääntyivät. Opiskelijoiden kokema stressi väheni ja opiskeluun liittyvä uupumusriski pieneni. Kontrolliryhmässä vastaavia muutoksia ei tapahtunut.

Tulokset antavat viitteitä siitä, että yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointia on mahdollista tukea verkkointerventiolla yhdistämällä hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuvat harjoitukset suunnitelmallisen opiskelun taitojen tukemiseen. Verkkokurssimuotoisen hyvinvointi-intervention aikaansaamista yksilötasoisista sekä pitkäkestoisista muutoksista tarvitaan lisää tutkimusta.

– Kristiina Räihä

Pro gradu -tutkielma: Psykologinen joustavuus ja suunnitelmallisen opiskelun taidot yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tukena