Henrik Gabriel Porthan, kieli ja kansakunta Suomen ensimmäisessä sanomalehdessä

15.1.1771 julkaistiin ensimmäinen suomalainen sanomalehti, Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo. Lehden julkaisijana toimi Aurora-seura, joka perustettiin Turussa edellisenä vuonna. Lehden toimittaminen oli Aurora-seuran sihteerin vastuualueella ja seuran sihteerinä toimi Henrik Gabriel Porthan (1739-1804), jonka ura lehtimiehenä oli yli kolmen vuosikymmenen mittainen

Porthanin lehteä, eli Tidningaria, julkaistiin tammikuun 1771 puolesta välistä lähtien kaksi kertaa kuukaudessa ja heti seuraavan vuoden alusta alkaen kerran viikossa, kunnes heti seuraavana vuonna lehti ilmestyi jälleen kaksi kertaa kuukaudessa. Lehti ilmestyi vuosina 1771–1778 ja uudelleen vuosina 1782–1785. Lehti ilmestyi myös vuonna 1789, tällä kertaa nimellä Åbo Nya Tidningar, mutta katkosten jälkeen säännöllisesti vuodesta 1791 alkaen nimellä Åbo Tidningar. Vuodesta 1801 alkaen lehden nimi oli Åbo Tidning ja sitä julkaistiin vuodesta 1810 alkaen nimellä Åbo Allmänna Tidning ja edelleen vuodesta 1820 alkaen jälleen nimellä Åbo Tidningar aina vuoteen 1861 saakka. 

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo. Lehden ensimmäinen numero.

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo. Julkaistu 15.1.1771.

Anders Chydeniukselle lähettämässä kirjeessään Porthan kuvaili seuran ja lehden tavoitteita seuraavasti: ”Täällä Turussa on perustettu seura, jonka tarkoituksena on vaalia ja levittää keskuuteemme ennen kaikkea kaunokirjallisuuden harrastusta. Seura on myös päättänyt maanmiestensä luettavaksi julkaista viikkolehteä, joka tulee sisältämään sekä uutisia Turusta ja muilta Suomen paikkakunnilta että kirjoituksia maan historiasta, maantieteestä, kielestä jne. 

Tidningarin ensimmäinen numero alkaakin manifestoiden Porthanin ja Pehr Adrian Gaddin pitkällä runolla, jossa tiivistetään seuran ja lehden ohjelmaa: 

Kyll’ antaa Suomen maa voi sulle runsaat aiheet, 
saat tiedon terävin sen luonnon selittää, 
kuvailla isäin työn ja kunnon, vaivan, vaiheet – 
valoksi, viitaksi maan lasten niin ne jää. 
Viel’ outo maamme on, sen kuvaus kiero, 
sen kieli hoidoton, yö kaihtaa muistot sen: 
vain yhteis-uurastus, mi vaivaa, työtä ei viero, 
yöst’ unhon pelastaa voi aarteet aikojen. 
(Op. Cit. Manninen, 158. Suomennos Otto Manninen) 

Heli Rantala on artikkelissaan käsitellyt ”Porthanin lehden” ensimmäistä julkaisua ja lehden ensimmäisiä vuosikertoja sekä niiden uudelleen käyttöä myöhäisemmässä lehdistössä. Tuo runo toistuu lehdistössä pitkään ja eri tarkoituksissa, ja onkin mielenkiintoista seurata toistuuko traditio ja miten kotimainen lehdistö muistelee perustajaansa.

Tässä kirjoituksessa kuitenkin seurataan erästä ensimmäisessä numerossa ilmestynyttä Porthanin kirjoitusta, joka kulkee lehden ensimmäisen vuosikerran sivuilla useana otteena, yhteensä kuusi kertaa 

Avaussanojen ja runon jälkeen seuraava ensimmäisen lehden numeron kirjoitus on tekstilajiltaan jonkinlainen kommentaarin, kirja-arvostelun ja tieteellisen keskustelun hybridi. Se ottaa lehden kahdeksasta sivusta valtaosaan, yli puolet. Porthan on ottanut tekstissään kohteekseen unkarilaisen jesuiitan János Sajnovicsin edellisenä vuonna julkaiseman teoksen, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tässä kirjoituksessa Sajnovics oli osoittanut saamen ja unkarin kielisukulaisuuden vertailemalla kielien sanastoa ja kieliopillisia rakenteita.  

János Sajnovics: Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse.

János Sajnovics: Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae 1770. By [1], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1864769

János Sajnovics ei ollut kielitieteilijä, vaan astronomi ja matemaatikko. Hän osallistui vuonna Tanska-Norjan kuninkaan Kristian VII:n varustamaan retkikuntaan, jonka tarkoituksena oli havainnoida Venuksen ohikulkua Vuoreijaan rakennetussa observatoriossa. Retkikunnan johtajaksi oli kutsuttu Maria Teresian hoviastronomi, Maximilian Hell (1720-1792), joka valitsi entisen oppilaansa Sajnovicsin apulaisekseen retkikuntaan. Yksi valinnan motiiveista oli, että Sajnovicsin äidinkieli oli unkari ja että Hell halusi selvittää väitteitä, joiden mukaan pohjoisen asukkaat puhuisivat unkarinsukuista kieltä.  

Hell ja Sajnovics saapuivat Vuoreijaan lokakuussa 1768 ja retkikunta viipyi Lapissa yhteensä kahdeksan ja puoli kuukautta. Tuona aikana Sajnovics tutustui kahteen lähetyssaarnaajaan, jotka olivat olleet tanskalaisen kielitieteilijä Knud Leemin (1697-1774) oppilaita. Lähestysaarnaajat tutustuttivat hänet saameen ja ennen kaikkea Knud Leemin vuonna 1748 julkaisemaan saamen kielioppiin ja vuonna 1765 ilmestyneeseen tanskalais-saamelaiseen sanastoon. Vaikka Sajnovics teki myös jonkinverran omia muistiinpanojaan, pohjautui hänen Demonstrationsa ennen kaikkea Knud Leemin teoksiin. Sajnovicsin ansiona olivat hänen kieliopilliset havaintonsa, joita voidaan pitää täsmällisinä ja oikeaan osuvina. Sajnovicsin katsotaan ensimmäisenä todistaneen suomalais-ugrilaisten kielten sukulaisuuden. 

Sajnovicsin päätelmät eivät alkuun saaneet kannatusta Unkarissa, missä kielisukulaisuus saamelaisten kanssa torjuttiin jyrkästi. Kohun seurauksena kielisukulaisuuden vastustaja, lääkäri Sámuel Gyarmathi (1751-1830), matkusti Göttingeniin opiskellakseen siellä suomensukuisia kieliä ja kumotakseen Sajnovicsin teorian. Kävikin niin, että Gyarmathi joutui tunnustamaan Sajnovicsin osoittaman kielisukulaisuuden päteväksi. Edelleen Gyarmathi jatkoi Sajnovicsin tutkimuksia ja julkaisi vuonna 1799 tutkimuksensa Affinitas linguæ hungaricæ cum linguis fennicæ originis grammatice demonstrata, missä hän ulotti kielitieteelliset vertailunsa useimpiin suomalais-ugrilaisiin kieliin ja todistaa suomalais-ugrilaisten kielten sukulaisuutta muoto-opin kautta. Sajnovicsin ja Gyarmathin teokset olivatkin edelläkävijöitä kielitieteen saralla. 

Sinänsä ei ollut ihme, että Sajnovicsin tutkimus kiinnosti Porthania. Jo laadittaessa Tidningarin ohjelmaa loppukesästä 1770, “oman maan kieleen” liittyvien uutisten ja kirjoitusten tuottaminen oli mukana lehden ohjelmassa – kielisukulaisuus kiinnostaa myös Porthania. Hän esittelee Sajnovicsin Demonstratiota sanomalehdessään lähes koko sen ensimmäisen julkaisuvuoden ajan. Tidningarin sivuilla Porthan pohtii sitä, miten kielten ja kansojen sukulaisuus olisi selitettävissä. Porthanin oivallus tässä kohtaa on se, että kansakuntaan kuulutaan kielen kautta. Sajnovicsin tutkimus tukee hänen agendaansa. Sivuseikka on se, että Sajnovicsin teoksen esittely ja sen lyhennelmä on samalla sekä ensimmäinen suomalaisessa lehdistössä ilmestynyt käännös että jatkokertomus.

Porthanin huomioita unkarin-, saamen-, suomen- ja ruotsinkielisten sanojen samankaltaisuudesta.

Porthanin huomioita unkarin-, saamen-, suomen- ja ruotsinkielisten sanojen samankaltaisuudesta.

Vaikka monialaista Porthania on kutsuttu Suomen historian isäksi ja kansanrunoudentutkimuksen airueeksi, niin hänen tutkimusaloihinsa kuului myös kielitiede. Porthan eli tieteellisen keskustelun avantgardessa, mistä kiinnostus Sajnovicsin tekstiä kohtaan on osoituksena. Uutiset kulkivat nopeaan jo ennen lennätintä – kirja oli julkaistu vasta edellisenä syksynä, vain joitakin kuukausia aikaisemmin ennen Tidningarin ensimmäistä numeroa.

Porthanin ja Gyarmathin tiet kohtasivat myöhemmin vuonna 1779 Göttingenissä, minne Porthan oli matkustanut viideksi viikoksi, tutkijaresidenssiin, sanottaisiin nykyään. Göttingen oli tuolloin kielitieteellisen tutkimuksen tieteellisiä keskuksia ja täällä hän tapasi suomensukuisten kansojen ja kielten asiantuntijan August Ludwig von Schlözerin, jonka kanssa Porthan ryhtyi kirjeenvaihtoon. Schlözer oli aikaisemmin kiinnittänyt huomiota Venäjällä asuviin suomensukuisiin kansoihin ja heidän kielisukulaisuuteensa. Göttingenissä Porthan sai myös mahdollisuuden tutustua Eberhard Fischerin sanakirjan käsikirjoitukseen, joka sisälsi neljänkymmenen Venäjällä ja Siperiassa asuvan kansan sanastoa. Lisäksi Porthan aloitti unkarin kielen opiskelun tutustuttuaan Göttingenissä kahteen unkarilaiseen, David Perlakiin ja edellä mainittuun Gyarmathiin.

Göttingenin-matkan eräs seuraus oli se, että Porthan irrottautui selkeämmin aikaisemmasta käsityksestään suomen kielen sukulaissuhteista. Kun Porthan oli vielä vuonna 1766 De poësi Fennicassa pohtinut hepreaa suomen sukukiele niin viimeistään Göttingenin-matkan jälkeen hän oli muuttanut kielitieteellisiä perusteitaan kielisukulaisuudesta. Kiinnostuksestaan huolimatta, että Porthan ei varsinaisesti julkaissut yhtään kielitieteellistä tutkimusta ja hänen pohdintansa suomalais-ugrilaisuudesta ovat levällään eri julkaisuissa. Joka tapauksessa, hänen vaikutustaan kielitieteelle voidaan pitää merkittävänä.  

Porthanin perehtyneisyyden myötä kielitieteenkin uudet opit saapuivat Suomeen ja vielä jäsentymätön uralistiikan/suomalais-ugrilaisten kielten tutkimus saa tukea Porthanin kriittiseltä ajattelulta, joskin se konkretisoituu vasta tulevien sukupolvien pyrkimyksissä. Keskeisimmän havainnon hän oli kuitenkin tehnyt jo Tidningarin ensimmäisessä numerossa sivutessaan lyhyesti suomen kielen ja kansakunnan suhdetta.

(Kirjoitus pohjautuu 15.1.2021 pidettävään esitelmään, ks. https://porthanseura.wordpress.com/2021/01/06/suomalainen-sanomalehdisto-250-vuotta-15-tammikuuta-2021/ 

Jussi-Pekka Hakkarainen 
Tietoasiantuntija 

Kirjallisuutta 

Ahokas, Minna: Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Helsinki, 2011. 
Korhonen, Mikko: János Sajnovics, vertailevan kielitieteen edelläkävijä, Virittäjä, 87 (2), 1983. https://journal.fi/virittaja/article/view/37763  
Manninen, Juha (toim.): Porthanin monet kasvot. Kirjoituksia humanistisen tieteen monitaiturista. Helsinki, 2000. 
Manninen, Juha: Valistus ja kansallinen identiteetti. Aatehistoriallinen tutkimus 1700-luvun Pohjolasta. Helsinki, 2000. 
Rantala, Heli: “Porthanin lehti” ja otteita sen myöhemmästä elämästä, Auraica, 9, 2018. https://journal.fi/aur/article/view/78061 
Tarkiainen, Kari: Porthan, Henrik Gabriel. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– (viitattu 5.1.2021)  Artikkelin pysyvä tunniste http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-002599  
Tommila, Päiviö (toim.): Suomen lehdistön historia 1. Sanomalehdistön vaiheet vuoteen 1905. Kuopio 1988.

Ex bibliotheca…

 

Kansalliskirjastolle merkittävä lahjoitus vanhaa kirjallisuutta

Kansalliskirjasto sai loppukeväästä lahjoituksena Suomen mittakaavassa harvinaisen suuren kokoelman vanhaa eurooppalaista kirjallisuutta 1500-luvulta 1800-luvun alkuun. Lahjoittaja on humanisti ja pankkiiri Thomas Thesleff.

Aineisto sisältää historiaa, teologiaa, epistolografiaa sekä niteitä varhaisista tieteellisistä sarjoista ja antiikin auktorien editioita. Kaiken kaikkiaan sidoksia on 84. Huomattavaa lahjoituksessa on vielä se, että teosten aikalaissidokset ovat säilyneet.

Lahjoitus myös täydentää Kansalliskirjaston kokoelmia, Althusius_001sillä kaikkia teoksia ei löydy ennestään kirjastosta. Tällainen on mm. saksalaisen oikeusoppineen ja kalvinistifilosofi Johannes Althusiuksen (1563-1638) alun perin v. 1603 ilmestynyt Politica Methodicè digesta. Lahjoitettu kappale on v:lta 1625. Politica teoksessa Althusius hahmottelee eurooppalaisen valtio-opin ja demokratian kannalta keskeisiä aatteita kuten kansansuvereniteettiä ja federalismia.

 

 

 

Mukana on monia ainutlaatuisia julkaisuja kuten Mercure francois vuosilta 1621–1622. MercureMercure on varhaisin tunnettu ranskalainen poliittinen kausijulkaisu (revue), joka ilmestyi vuosina 1605–1644. Nimiösivun alareunan omistusleima ex dono D. Cardose et uxoris viittaa Bordeaux’ssa 1700-luvulla vaikuttaneeseen Cardose-sukuun.

 

Monet teoksista ovatkin kiinnostavia nimenomaan provenienssiensä kautta eli omistushistoriansa takia;  protestanttiteologi Matthias Flaciuksen (1520-1575) v.1567 ilmestyneen teoksen Clavis Scripturae Sacrae loistosidos paljastaa kirjan ensimmäisen omistajan: etukanteen on kaiverrettu Preussin herttua Albrecht Friedrich’n (1568-1577) vaakuna.

Mika 2

 

 

Asiakkaiden käyttöön aineisto saadaan vuoden 2016 aikana.

Lisätietoja: Mika Hakkarainen (mika.hakkarainen@helsinki.fi)

Cinefiilin kirjat – Peter von Baghin lahjoitus Kansalliskirjastolle

Edesmennyt professori Peter von Bagh lahjoitti ennen kuolemaansa Kansalliskirjastolle elokuvakirjakokoelmansa, tuon elokuviinkin tallennetun ”legendan” (Aki Kaurismäen Calamari Union). Kyse ei ole mistään pienimuotoisesta kotikirjastosta, vaan yli 8000 kirjaa käsittävästä kokoelmasta, johon kuuluu kirjojen ohella huomattava määrä elokuvalehtien vuosikertoja. Käytännössä tällainen kirjamäärä tarkoittaa noin kolmeasataa pahvilaatikkoa, joiden siirtämiseen meille Kansalliskirjastoon vaadittiin kuorma-auto.

Peter von Baghin elokuvakirjat pakattuina siististi kolmeensataan pahvilaatikkoon

Kirjakokoelma pakattuna kolmeensataan pahvilaatikkoon

Kokoelma koostuu lähinnä englannin-, ranskan- ja italiankielisistä kirjoista.

Kokoelma koostuu lähinnä englannin-, ranskan- ja italiankielisistä kirjoista.

Kokoelma koostuu lähinnä englannin-, ranskan- ja italiankielisistä kirjoista. Joukossa on sekä tiukkaa tieteellistä tutkimusta että populaarimpaa kirjallisuutta. Erillisteosten lisäksi kokoelmaan sisältyy sarjojen osia, esimerkkeinä ”BFI film classics” sekä ”Conversations with filmmakers” sekä hakuteoksia, kuten monien Euroopan maiden kansallisfilmografiat. Elokuvalehdistä mainittakoon esimerkkeinä ”Cahiers du Cinéma” ja British Film Instituten ”Sight & Sound”. Useimmissa kirjoissa on alleviivauksia sekä reunahuomautuksia, jotka kertovat omaa tarinaansa niiden käytöstä.

Elokuvakriitikko Matti Salo on järjestänyt kirjakokoelman systemaattisesti ja laatinut siitä myös erinomaisen luettelon. Onneksemme tämä järjestys onnistuttiin myös säilyttämään kirjojen siirron yhteydessä. Kokoelma on järjestetty seuraaviin ryhmiin:

 • Elokuvan tekijät
 • Ohjaajat
 • Näyttelijät
 • Kuva ja ääni
 • Käsikirjoittaminen
 • Lavastus
 • Elokuvan historia
 • Elokuvaesseet ja – kritiikki
 • Elokuvateoria
 • Elokuvagenret ja -aiheet
 • Hakuteokset

Lisäksi kokoelma sisältää kirjallisuutta ja elokuvaa sekä taidetta ja elokuvaa käsittelevää kirjallisuutta.WP_20141001_020

Suuren kokoelman purkaminen, järjestäminen ja käyttöön saattaminen tulee viemään oman aikansa. Kokoelma asetetaan Kansalliskirjaston asiakkaiden käyttöön vuoden 2016 alussa, jolloin kirjaston korjaushankkeen on määrä valmistua.

Yksi kolmestasadasta kirjalaatikosta sisältää western-elokuvia käsittelevää kirjallisuutta

Yksi kolmestasadasta kirjalaatikosta sisältää western-elokuvia käsittelevää kirjallisuutta

Peter von Baghin kirjakokoelmasta kiinnostuneiden kannattaa tutustua Esko Rahikaisen tekemään parin vuoden takaiseen haastatteluun ”Ellei Absurdin raja mene kirkkaasti rikki”.  Haastattelu on julkaistu Kansalliskirjasto-lehdessä (2/2012) sekä Antti Alasen ja Olaf Möllerin toimittamassa juhlakirjassa ”Citizen Peter” (2013).

Hospodarin kirjastosta

Syyskuussa 1827 Turku paloi, kahden päivän ajan. Kaupungin mukana paloi Turun akatemia kirjastoineen; useita kymmeniä tuhansia niteitä. Kirjaston kokoelmien uudelleen rakentaminen jouduttiin aloittamaan lähes tyhjästä.
Uusi kokoelma alkoi karttua aktiivisen kampanjan tuloksena lähettämällä eri puolille Eurooppaa toiveita kirjalahjoituksista. Tunnetuimmat ja merkittävimmät lahjoitukset saatiin Pietarin tiedeakatemialta ja Venäjän keisarillisesta hovista. Näiden ohella Helsinkiin muuttaneeseen yliopiston kirjastoon virtasi kirjoja yksityishenkilöiden tekeminä lahjoituksina niin Suomesta ja Pohjoismaista kuin muualtakin Euroopasta. Kokoelmahistorian ja kirjahistorian kannalta on harmittavaa, että useimpien lahjoittajien henkilöllisyys ja tiedot siitä miten ja mistä he taas olivat hankkineet lahjoittamansa kirjan, jäävät valitettavan usein historian hämärään. Joidenkin kohdalla olemme kuitenkin onnekkaita, kun kirjojen ex libris’n yms. omistusmerkintöjen kautta niiden aikaisempaa omistushistoriaa voidaan seurata hyvinkin kauas ajassa taaksepäin. Kirjahistorian yksi päähaara onkin selvittää kirjojen provenienssi eli keille tai mihin kirjastoihin kukin teos on aikanaan kuulunut.

Yksi tällainen tapaus on humanistisesta kokoelmasta signumilla 6.II.8 löytyvä teos, Pariisissa vuonna 1683 Denys Thierryn kirjapainossa painettu

Le Cesars de l’empereur Julien,
traduits du Grec Avec des Remarques et des Preuves illustrées par les medailles, et autres anciens Monuments.

Kyse on Rooman keisarin Julianuksen vuonna 362 jaa. kirjoittamasta satiirista (Περί του αυτοκράτορος πράξεων ή περί βασιλεἰας), jossa keisarit väittelevät siitä, kuka heistä on ollut paras hallitsija. Satiirin käänsi ja varusti selityksin ja numismaattisin kuvin sveitsiläisyntyinen oppinut Ezekiel Spanheim (Freiherr von Spanheim, 1629–1710). Teos on omistettu Brandenburgin vaaliruhtinaalle Friedrich Wilhelmille (1640-1688).

Kolmisenkymmentä vuotta ilmestymisensä jälkeen kirja on Balkanin niemimaalla, mikä käy ilmi keskelle nimiösivua kirjoitetusta omistusmerkinnästä:

Ex libris Jo. Nicolai Maurocordati Principis Valachiae et Moldaviae 1722.

Kuva-2

Kyseinen omistaja on Ioannēs Nikólaos Maurokordátos (1670-1730), Balkanin varhaisen uudenajan historiassa hyvin merkittävä hahmo, kuten myös koko hänen sukunsa. Maurokordátokset olivat yksi osmani-ajan vaikutusvaltaisimmista kreikkalaisista suvuista, joita kutsuttiin fanariooteiksi. He olivat kristittyä yläluokkaa, joka asui Konstantinopolissa Fanar-nimisessä kaupunginosassa ekumeenisen patriarkaatin läheisyydessä. Nimitys fanariootti juontaa juurensa kaupunginosan nimestä.
Maurokordátos-suvusta nousi useita henkilöitä Korkean Portin eli osmanihallinnon korkeisiin tehtäviin, mm. baş tercüman -virkaan (kr. μέγας δραγουμάνος, ransk. Grand drogman) eli päätulkiksi, joka johti imperiumin käytännön ulkopolitiikkaa, sekä edelleen Valakian ja Moldovan (nyk. Romanian alue) ruhtinaiksi (hospodar). Nikolaos Maurokordátos oli yksi heistä; dragoman 1697-1709, Moldovan ruhtinas 1709-1710, Valakian ruhtinas 1715-1716 ja 1719-1730. Hän oli tunnettu bibliofiili ja keräsi länsieurooppassakin mainetta saavuttaneen kirjaston kolmeen eri paikkaan: Valakian ruhtinaskunnan hallintokeskukseen Bukarestiin, perustamaansa Văcărești’n luostariin (nyk. Romaniassa) ja kolmannen suvun palatsiin Konstantinopolin Fanarissa. Nikolaoksen kuoltua tämän poika Konstantinos Maurokordátos myi kirjastot isänsä lainojen lyhentämiseksi.

Konstantinopolissa kokoelma myytiin ilmeisesti englantilaiselle kauppahuoneelle Benjamin & George Barker’lle, jota kautta kirjat levisivät eteenpäin. Onneksi myös kirjan seuraava omistaja on muistanut merkitä omaisuutensa. Nimiösivun alareunassa on painettu leima: Comte De Ludolf. Kreivi de Ludolf oli joko Guglielmo Maurizio Ludolf (de Ludolf) Napolin kuninkaan lähettiläs Istanbulissa 1747-1789 tai tämän poika Guglielmo Konstantin Ludolf, isänsä työn jatkaja suurlähettiläänä 1789-1816. Todennäköisimmin edellinen, joka oli tunnettu bibliofiili. Kirjasto tai osa siitä on jouduttu kuitenkin syystä tai toisesta myymään, koska etukannen sisäpuolelta löytyy merkintä siitä kuinka kirja lopulta päätyi Helsingin yliopiston kirjastoon. A.D. Hummel niminen henkilö on kirjoittanut seuraavan merkinnän:

Apporté de Constantinople en 1813. Offert á la Bibliothèque de Université Imperiale d’ Alexandre à Helsingfors, le 27 Avril 1829.

Lahjoittaja on Arvid David Hummel (1778-1836) ruotsalainen Göteborgissa syntynyt ja vuonna 1807 velkojiaan Venäjälle paennut skribentti ja tiedemies (entomologisti). Yrityksistään huolimatta hän ei löytänyt vihreää oksaa Venäjän palveluksessa, vaikka toimi erilaisissa tehtävissä mm. diplomaattisena kuriirina vuosina 1812 ja 1813 Konstantinopolissa, jolta matkalta lahjoitettu kirja on peräisin. Hummel siirtyi myöhemmin Suomeen ja Tammisaareen, jossa kuoli.

Kirjallisuutta:

Cornelius Dima-Drăgan,
Ein grosser Bibliophile: Fürst Nicolae Mavrocordat. Biblos – Österreichische Zeitschrift für Buch- und Bibliothekswesen 29 (1980), 285-299.

Päiviö Tommila,
Muuan suomalaisten tuttava Pietarissa. Historiallinen Arkisto, 59 (1964), 277—420.