Laulut kielenoppimisen tukena perusopetukseen valmistavassa opetuksessa

Tutkimuksen taustaa

Pro gradu -tutkielmassani selvitettiin, miten laulut voivat opettajien kokemusten mukaan tukea kielenoppimista perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Kielenoppimisen tukeminen tässä yhteydessä on hyvin tärkeää, sillä perusopetukseen valmistavan opetuksen tarkoituksena on antaa vastasaapuneille esiopetus- ja oppivelvollisuusikäisille lapsille ja nuorille tarvittavat valmiudet esi- tai perusopetukseen siirtymistä varten. Kielenoppiminen on yhteydessä myöhempään koulumenestykseen, kotoutumiseen sekä mahdollisuuksiin vaikuttaa ja olla osallisena yhteiskunnassa. Tämän vuoksi on välttämätöntä pyrkiä löytämään erilaisia keinoja, joilla kielenoppimista voidaan sen alkuvaiheessa helpottaa. Aiemman tutkimuksen perusteella musiikki voi vaikuttaa myönteisesti kielenoppimiseen. Tässä työssä selvitettiin perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien tapoja hyödyntää lauluja uuden kielen oppimisen tukena sekä heidän perustelujaan laulujen hyödyntämiselle opetuksessa.

Tutkimuksen toteutus ja tutkimustulokset

Haastattelin tutkimusta varten kahdeksaa opettajaa, joilla oli kokemusta laulujen hyödyntämisestä peruskouluikäisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Haastattelut toteutettiin etäyhteyksien avulla tammikuussa 2021. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin menetelmiä hyödyntäen.

Tulosten perusteella valmistavan opetuksen opettajat hyödynsivät lauluja opetuksessaan monin eri tavoin, mutta yleisin tapa oli tutustuttaa oppilaita uusiin sanoihin laulujen kautta tai kerrata opiskeltavaan teemaan liittyviä sanoja ja fraaseja laulujen avulla. Lisäksi lauluja liitettiin usein osaksi arjen rutiineja ja siirtymätilanteita. Toisaalta lauluja voitiin sisällyttää opetukseen myös erilaisilla spontaaneillakin tilannekohtaisiin tarpeisiin vastaavilla tavoilla tai osana pidempiä oppilaslähtöisiä projekteja. Nuorempien oppilaiden kanssa toimiessa korostuivat laululeikit ja vanhempien oppilaiden kanssa lauluista keskusteleminen sekä oppilaiden oman tekijyyden tukeminen.

Opettajien perustelut laulujen opetuskäytölle liittyivät usein laulujen parissa saatuihin hyviin kokemuksiin. Laulujen hyödyntämistä perusteltiin esimerkiksi sanojen muistamisen helpottumisella ja ääntämisen harjoittelemisella. Lisäksi laulujen koettiin monissa tapauksissa lisäävän oppilaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä motivaatiota kielenoppimista kohtaan. Osa opettajista korosti nimenomaan musisoimisen yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavaa merkitystä. Laulamisen ja musiikin koettiin liittyvän myös koulussa viihtymiseen, oppimistilanteen rentouttamiseen, tunteiden käsittelemiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen.

Opettajat tarkastelivat uuden kielen oppimista kiinteänä osana kaikkea koulussa tapahtuvaa arkista toimintaa. Esimerkiksi tunteet ja oppilaiden erilaiset taustat ja elämäntapahtumat kulkevat koulussa mukana ja vaikuttavat siten myös kykyyn sekä valmiuteen oppia ja käyttää uutta kieltä. Tämä ajatus tuli esille myös opettajien perusteluissa hyödyntää laulamista valmistavassa opetuksessa. Opettajien kokemusten mukaan lauluvalinnassa tuli ottaa huomioon oppilaiden taitotaso ja kiinnostuksen kohteet, sillä lauluvalinnalla oli merkitystä sekä oppimisen että opetustilanteen ilmapiirin kannalta. Sopivien laulujen koettiin edistävän kielenoppimista, mutta epäkiinnostavat laulut saattoivat vähentää motivaatiota.

Tämänkaltaisen tutkimuksen avulla voidaan pyrkiä lisäämään tietoisuutta  vastasaapuneiden kielenoppimisen tukemiseen soveltuvista keinoista perusopetuksessa. Tulokset antoivat tietoa opettajien näkemyksistä koskien niitä valmistavan opetuksen erityispiirteitä, joilla laulujen sisällyttämistä opetukseen voidaan perustella. Näitä olivat esimerkiksi yhteisen kielen mahdollinen puuttuminen, muodostuneen ryhmän moninaiset taustat sekä äskettäin koettu suuri elämänmuutos. Lisäksi saatiin tietoa asioista, jotka opettajien mukaan voisivat helpottaa laulujen opetuskäyttöä. Näitä olivat esimerkiksi laulujen liittäminen osaksi opetettavaa teemaa sekä yhteissuunnittelu ja -opetus mahdollisuuksien mukaan. Toiston ja laulumallin matkimisen sekä lauluihin yhdistettyjen liikkeiden ja kuvien koettiin edistävän laulujen oppimista. Oppilaille itselleen tärkeää musiikkia kannattaisi opettajien mukaan hyödyntää, ja oppilaat voivat harjoitella laulujen tekemistä myös itse. S2-opetukseen sopivia valmiita lauluja ja niihin liittyvää muuta materiaalia kaivattaisiin enemmän erityisesti vanhemmille oppilaille.

Annika Hovinen

Laulut uuden kielen oppimisen tukena – Opettajien käytänteitä ja kokemuksia perusopetukseen valmistavassa opetuksessa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *