Toimiva kodin ja koulun yhteistyö – 1. ja 4. luokan oppilaiden huoltajien kokemana

Tutkimuksen taustaa

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ensimmäisen ja neljännen luokan oppilaiden huoltajien käsityksiä toimivasta kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä ja vertailla, muuttuvatko käsitykset, tarpeet ja ajatukset yhteistyön toimivuudesta oppilaan kouluvuosien myötä. Toimivan yhteistyön katsotaan edistävän lapsen turvallista ja tervettä kasvua (POPS 2014). Lisäksi tutkimusten mukaan tehtävällä yhteistyöllä on positiivinen vaikutus oppilaan opintomenestykseen koulussa (Lämsä 2013).

Tutkimuksen toteutus ja tutkimustulokset

Keräsin aineiston avoimista kysymyksistä koostuvan verkkokyselyn avulla kahdesta Facebookin eri kaupunginosaryhmästä. Tällä tavoin uskon saavuttaneeni eri koulujen oppilaiden huoltajia, jolloin kokemukset toimivasta yhteistyöstä eivät rajoitu vain yhteen kouluun ja tiettyihin opettajiin.  Tutkimus on laadullinen ja tutkimusmetodina käytettiin fenomenografiaa, joka ohjasi myös aineiston analyysia.

Tämän tutkimuksen perusteella toimivan yhteistyön kulmakiviksi muodostuivat aktiivinen ja säännöllinen yhteydenpito, avoin ja välitön vuorovaikutus, osapuolten välinen kunnioitus ja luottamus sekä yhteistyön positiivinen ja yhteisiä tavoitteita omaava ote. Sekä ensimmäisen että neljännen luokan oppilaiden huoltajat olivat tästä yhtä mieltä, eikä eroavaisuuksia tämän tutkimuksen perusteella ollut nähtävissä. Tutkimustulokset toimivan yhteistyön edellytyksistä ovat hyvinkin linjassa aiempien tutkimustulosten kanssa.

Huoltajat kokivat, että yhteistyön tärkeimpiä tavoitteita olivat oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja oppimaan oppimisen tukeminen sekä tiedonkulku kodin ja koulun välillä. Suurinta tarvetta yhteistyölle koettiin erityisesti silloin, kun oppilaan oppimisessa tai sosiaalisissa suhteissa ilmenee ongelmia. Kodin ja koulun yhteistyössä osapuolien roolit koettiin yhtä tärkeiksi ja tasa-arvoisiksi, vaikkakin roolit näyttäytyivät erilaisina kotona ja koulussa. Päämäärä, eli lapsen paras oli kuitenkin yhteinen. Viestinnässä Wilma nousi suosituimmaksi yhteistyön muodoksi. Valinta perustetiin Wilman käytön helppoudella ja nopeudella.

Kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä löytyy jo paljon tutkimustietoa, se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö sitä kannattaisi edelleen tutkia. Elämme jatkuvan muutoksen keskellä, joka väistämättä heijastaa myös koulun ja perheen arkeen. Jatkuva tiedon ja yhteistyön tarpeiden päivittäminen on nyt ja tulee vastaisuudessakin olemaan tärkeää toimivan yhteistyön takaamiseksi, se mikä toimi vuosia sitten, ei välttämättä toimi nyt.

Lähteet

Opetushallitus (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (POPS). Helsinki: Opetushallitus.

Lämsä, A.-L. (2013). Mistä kasvatuskumppanuudessa on kyse?. Teoksessa A.-L. Lämsä (toim.), Verkosto vahvaksi. Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa (s. 29-31). Opetus 2000. PS-kustannus. E-kirja.

Elisa Leikas

Toimiva kodin ja koulun yhteistyö – 1. ja 4. luokan oppilaiden huoltajien kokemana

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *