Vanhempien alkoholinkäytön yhteys koulukiusaamiseen

Taustaa

Vanhempien alkoholinkäyttö koskettaa suurta osaa suomalaisista lapsista ja nuorista. Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) mukaan Suomessa noin joka viides nuori kokee vanhemman alkoholinkäytön elämäänsä haittaavana. Myös suomalaisten juomatavoissa tapahtuneet muutokset, kuten naisten alkoholinkäytön lisääntyminen ja alkoholinkäytön siirtyminen enenevissä määrin koteihin, ovat lapsia suuresti koskettavia ongelmia. Myös koulukiusaaminen koskettaa monia lapsia ja nuoria, vuoden 2019 Kouluterveyskyselyssä vuonna 2019 vastaajista 17,4 prosenttia oli osallistunut kiusaamiseen kuluneen lukuvuoden aikana. Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten nuorten vanhempien alkoholinkäytön yhteyttä koulukiusaamiseen vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn perusteella. Tutkimusongelmana oli selvittää, onko vanhempien liiallinen alkoholinkäyttö yhteydessä nuoren koulukiusaajana toimimiseen, kun muut kiusaamiskäytökselle altistavat riskitekijät on otettu tutkimuksessa huomioon. Vanhempien alkoholinkäytöllä on todettu yhteys lasten kiusaajana toimimiseen koulussa, vaikka aikaisempia tutkimuksia aiheeseen liittyen oli varsin vähän saatavilla.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen aineisto koostui vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn vastauksista, joita aineistossa oli yhteensä 87 215 kappaletta. Näistä vastauksista 52 821 kappaletta otettiin tässä tutkimuksessa huomioon, sillä muista vastauksista puuttui tämän tutkimuksen kannalta oleellisia tietoja. Aineiston tutkimiseen ja analysointiin käytettiin kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä, tarkemmin ottaen lineaarista regressioanalyysia. Vanhempien alkoholinkäytön lisäksi ennustavina tekijöinä koulukiusaajana toimimiselle tarkasteltiin 16 muuta muuttujaa.

Tulokset

Tutkimustulokset osoittivat, että vanhempien alkoholinkäytöllä oli yhteys kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten todennäköisyyteen osallistua kiusaamiseen koulussa. Myös useiden muiden tutkimuskirjallisuudesta nousseiden riskitekijöiden yhteys kiusaamiseen löydettiin. Vanhempien alkoholinkäytöllä voi siis olla vaikutusta nuoren todennäköisyyteen toimia koulukiusaajana, mutta tässä tutkimuksessa löydetty yhteys oli kuitenkin heikko.

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kiusaajana toimimiseen erityisessä riskissä olevien lasten ja nuorten tunnistamiseksi. On tärkeää, että osaamme tunnistaa niitä tekijöitä, jotka lisäävät lapsen tai nuoren kiusaamiseen osallistumisen riskiä, jotta voimme tarjota tukea erityisen suuressa riskissä oleville lapsille ja nuorille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Koska tässä tutkimuksessa löydetty yhteys oli kuitenkin heikko, myös erilaisia uusia näkökulmia koulukiusaamisen taustatekijöiden tutkimiseksi tarvitaan ja uudenlaisten näkökulmien huomioiminen tulevissa tutkimuksissa on erityisen tärkeää.

 

Salla Laine

Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten nuorten vanhempien alkoholinkäytön yhteys koulukiusaamiseen vuoden 2019 Kouluterveyskyselyssä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *