Läslust och läsvanor bland tredjeklassiter på Åland

Mål och forskningsfrågorna:
Jag tycker att läsning är viktigt och många studier visar att elever minskar sin läsning och får sämre resultat i b.la. läsförståelse. Därför ville jag göra en egen studie där eleverna själva fick bedöma hur mycket eller lite läslust de upplevde att de hade och vilka faktorer som bidrog till det. Målet med avhandlingen var att granska och se till åländska elevers läslust och få en bild av hur läsvanorna ser ut bland tredjeklassister på Åland. Studien tog bland annat upp läsning hemma och i skola och skillnader könsmässigt samt vilken inverkan stöttning och uppmuntran i skolan och hemmen har för deras läsintresse. Mina tre forskningsfrågorna var följande: ”Hur ser läslusten och läsvanorna ut i årskurs 3, i åländska grundskolor?”, ”Hur visar sig skillnader mellan flickor och pojkars läsning?” samt ”Anser eleverna att omgivningen uppmuntrar till läsning?”

Metod:
Metoden var en enkätundersökning som var kvalitativ. 56 elever deltog sammanlagt och det var tre olika skolor som var med i undersökningen.

Resultat:
Resultaten visar att majoriteten av eleverna har bra läslust och läsvanor. Dock var det flera och stora skillnader mellan flickors och pojkars läsning. Bland annat kom det fram att flickor gillar läsning lite mer, gillar högläsning i större utsträckning än pojkar och de har i större utsträckning en vuxen hemma som läser för dem. Majoriteten av pojkarna uppskattar högläsning men i mindre skala än flickorna och många fler pojkar än flickor väljer ljudbok framför vanlig bok. Ingendera gruppen anser sig dock ha svårt för läsning. Majoriteten av eleverna i studien tyckte inte att skärmtiden tar tid av/ förstör för läsningen. Något annat som framkom tydligt var att flickorna i mycket högre grad än pojkarna tyckte att omgivningen (skolan och någon vuxen hemma) stöttar och uppmuntrar till läsning.

Min forskning visar på det som tidigare forskning också visar, att det är en stor skillnad könsmässigt gällande läsning.

Marina Raitanen

Läslust och läsvanor bland elever i årskurs tre En enkätstudie i åländska grundskolor

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *