Covid-19 pandemia-ajan vaikutuksia 0–5-vuotta alalla työskennelleiden peruskoulun opettajien avainoppimiskokemuksiin ja ammatilliseen toimijuuteen opettaja-oppilas -vuorovaikutustilanteissa

Tutkimuksen taustaa

Covid-19 pandemian ajan poikkeusolot vaikuttivat myös peruskouluissa. Luokkahuonetilat vaihtuivat etäluokkahuoneiksi, kun opettajat ja oppilaat joutuivat siirtymään pois kouluilta. Kun jälleen oli mahdollista palata takaisin kouluille, oli huolehdittava riittävästä etäisyydestä oppilaiden välillä kouluympäristössä. Opettajat, varsinkin vastavalmistuneet opettajat, olivat uuden äärellä rakentaessaan etäopetusympäristöä oppilailleen ilman yleisiä tai koulun sisäisiä ohjeita ja linjauksia. Opinnot eivät olleet valmistaneet heitä poikkeusolojen vaatimaan koitokseen. Digitaalisen välineistön haltuunottoon liittyi omat haasteensa. Uran alkuvaiheen opettajista tehtyä tutkimusta ei ole paljon. Esimerkiksi uran alkuvaiheen opettajien ammatillista toimijuutta on tutkittu vähäisesti.

Opettajien ammatillinen toimijuus rakentuu opettajan motivaatiosta, pystyvyysuskomuksista ja strategioiden käytöstä. Se kehittyy ja muovautuu koko ajan työtä tehdessä. Sen avulla voidaan havaita, miten opettajat oppivat työssään. Ammatillinen toimijuus heijastuu työhön kiinnittymiseen ja työhyvinvointiin.

Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus

Tutkimuksen tarkoituksen oli selvittää, millaisia avainoppimiskokemuksia uran alkuvaiheen peruskoulun opettajat kuvaavat pandemia-ajan opettajan ja oppilaan välisissä vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, millä tavoin peruskoulun opettajien ammatillinen toimijuus näyttäytyy opettajan ja oppilaan välisissä vuorovaikutustilanteissa pandemia-aikana. Tutkimuksessa hyödynnettiin aiemmin kerättyä haastatteluaineistoa, joka oli kerätty osana Suomen Akatemian rahoittamaa ” Early Career Teachers’ Professional Agency Across Four European Countries – Key for Sustainable Educational Change? -tutkimushanketta. Hanke toteutettiin vuosina 2018–2022. Yksilöhaastatteluissa kysyttiin 0–5-vuotta valmistumisen jälkeen opetusalalla työskennelleiltä opettajilta heidän merkittävistä oppimiskokemuksistaan opetustyössä, ammatillisen yhteisön vaikutuksesta uraan ja oppimiskokemuksiin, sekä kokemuksista työskentelystä Covid-19 pandemian aikana. Haastattelut analysoitiin laadullisen teoriaohjaavan analyysin avulla, jossa käytettiin opettajan ammatillisen toimijuuden ja oppimiskokemusten teoriaa.

Tulokset ja johtopäätökset

Suurin osa uran alkuvaiheen opettajien avainoppimiskokemuksista liittyi etä- ja lähiluokkahuonetilanteisiin Covid-19 pandemian aikana. Opettajan ja oppilaan välisiä vuorovaikutustilanteita havaittiin sekä oppilasryhmien että yksittäisten oppilaiden parissa. Uran alkuvaiheen opettajien mielestä haastavinta oli pitää yhteyttä kaikkiin oppilaisiin etäopetusjaksojen aikana. Toisaalta opettajat oppivat etäopetusjaksojen aikana uusia keinoja olla yhteydessä oppilaisiin digitaalisen välineistön avulla. Osa opettajista piti oppimaansa niin hyödyllisenä, että päätti jatkaa uusien yhteydenpitovälineiden käyttöä lähiopetukseen siirtymisen jälkeen. Uran alkuvaiheen opettajien merkittävin oppimiskokemus Covid-19 pandemian ajalta oli oppilaan yksilöllisen kohtaamisen tärkeys.

Uran alkuvaiheen opettajien ammatillinen toimijuus oli vahvinta luokkahuonetilanteissa. Erilaisten strategioiden valinta ja käyttö olivat ammatillisen toimijuuden vahvin osa-alue, niitä opettajat kuvasivat eniten. Tehtävien antamisessa, ohjeistamisessa sekä vaatimuksissa opettajat näkivät tärkeänä huomioida oppilaat yksilöinä. Covid-19 pandemia aiheutti uran alkuvaiheen opettajille erilaisia haasteita työtehtävissä. Niistä selviytyminen kuvasti uran alkuvaiheen opettajien minäpystyvyyttä. Heidän motivaatiotaan puolestaan kuvasi opettajan sitoutuminen oppilaaseen. Uran alkuvaiheen opettajat halusivat oppia kohtaamaan oppilaitaan yksilöllisesti.

Uran alkuvaiheen opettajien vahva ammatillinen toimijuus ilmeni Covid-19 pandemian aikana itsenäisessä työskentelyssä, mutta myös taidossa pyytää tarvittaessa apua. Uran alkuvaiheen opettajat osasivat lisäksi keventää työtään, jotta eivät olisi kuormittuneet liikaa etäopetuksen aiheuttamasta työn toteutuksen muutoksesta.

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää erilaisissa varautumissuunnitelmissa, joissa halutaan huomioida opettajien ja oppilaiden välisen vuorovaikutuksen onnistuminen ja säilyminen luontevana. Tuloksia voidaan hyödyntää myös uran alkuvaiheen opettajien tukemisessa, jotta heidän ammatillinen toimijuutensa kehittyisi ja vahvistuisi.

Päivi Walinen

Induktiovaiheen peruskoulun opettajien kokemuksia ammatillisesta toimijuudesta ja työssäoppimisesta Covid-19-pandemian aikana

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *