Klasslärare behöver få mer stöd i att uppfylla rollen som klasslärare

Många klasslärare idag upplever att klasslärarnas arbetsbild har förändrats och heterogeniteten i klassrummet har ökat. Som klasslärare idag behöver man ha mängder av olika kompetenser för att bemöta elever med olika behov i dagens klassrum. Detta leder till att klasslärare väljer att byta branscher eller till utbrändhet som i sin tur leder till långtidssjukledighet. Jag anser att klasslärare borde få mer stöd i att uppfylla rollen som klasslärare och det försöker jag göra med min avhandling.

Syftet med avhandlingen är att stödja klasslärare genom att lyfta fram positiva tankar och fungerande metoder inom de utvalda områdena inkludering, differentiering och klassrumsledarskap. Min avhandling söker även svar på vad som ingår i ett fungerande samarbete mellan klasslärare och speciallärare och hur klasslärarna erhållit sin kunskap om de utvalda områdena inkludering, differentiering och klassrumsledarskap. Min avhandling är en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Jag intervjuade sju klasslärare.

Avhandlingens resultat
Min avhandlings viktigaste resultat är att klasslärare har väldigt positiv inställning till de avgränsade områdena inkludering, differentiering och klassrumsledarskap. Fungerande metoder inom differentiering var att göra om uppgifter, förkorta eller förlänga läxor, flexibla grupperingar och nivåbaserade uppgifter. Fungerande metoder inom klassrumsledarskap var tydliga regler och gränser, självreflektion – vem är jag som lärare, skapandet av trygghet och se alla elever. De vanligaste sätten som klasslärare erhållit sin kunskap om inkludering och differentiering var genom erfarenhet och fortbildningar. De vanligaste sätten som klasslärare erhållit sin kunskap om klassrumsledarskap var att klasslärarna ansåg att de har en sådan människosyn och ett strakt intresse för ledarskap men även diskussioner med kollegor var viktigt. I samarbetet mellan klassläraren och specialläraren sökte klassläraren tips och råd, expertkunskap som specialläraren har på områden som inte klassläraren har, god kommunikation samt en strävan att samundervisa.

Mina egna slutsatser
På basen av mitt resultat kan man konstatera att det kollegiala stödet och resursfördelning är viktig för att stödja klasslärarna i att förverkliga det praktiska arbetet inom de utvalda områdena och uppbyggandet av ett fungerande samarbete med specialläraren i skolan. Om det kollegiala stödet av andra klasslärare, speciallärare samt av mångprofessionellt samarbete är starkt och stödjande, resurserna är välfungerande och skolan styrs av en ledning som är stödjande, flexibel och uppmuntrar till ”ny-tänk” och fortbildningar får klasslärare det optimala stödet och anser sig uppnå sitt fulla potential.

Jenny Karlsson
Klasslärares erfarenheter av fungerande specialpedagogiska metoder och samarbete med speciallärare

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *