Lajintunnistusta ja silmänliikkeitä

Tutkimuksen taustaa

Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin köyhtyminen on yksi aikamme merkittävimpiä ympäristöongelmia. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen turvaamiseksi on tehty monia kansainvälisiä sekä kansallisia suunnitelmia ja sopimuksia, mutta lajiston uhanalaistumista ei ole saatu kuitenkaan hillittyä tavoitteiden mukaisesti.

Luonnon monimuotoisuuden suojelemisen edellytyksenä on se, että ihmiset ymmärtäisivät luonnon monimuotoisuuden merkityksen koko maapallolle sekä jokaiselle ihmiselle omakohtaisesti. Jotta voisimme ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen, on meillä oltava tietoa erilaisista lajeista eli lajintuntemusta. Useissa tutkimuksissa onkin todettu, että biodiversiteetin opiskelun tulisikin alkaa jo varhaislapsuudessa oman lähiympäristön kasvien ja eläinten havainnoinnilla. Tälle ajatukselle pohjaa myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, jonka mukaan yhtenä ympäristöoppi- oppiaineen kannalta keskeisenä tavoitteena on ohjata oppilaita tuntemaan ja ymmärtämään luonnonympäristöä, ihmistä, elämää, sen kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ympäristöopin tavoitteena alaluokilla on myös oppilaiden ympäristösuhteen rakentumisen tukeminen. Luontosuhteen kehittymiselle on tärkeää, että oppilaat ymmärtävät luonnon monimuotoisuuden merkityksen maapallon elinkelpoisuuden kannalta, minkä lisäksi oppilaille muodostuu käsitys siitä, että ihminen on osa luonnon monimuotoisuutta ja täysin riippuvainen häntä ympäröivästä luonnosta. Luontosuhteen syntyminen onkin siis edellytys sille, että oppilaissa herää mielenkiinto oman ympäristönsä tutkimiseen, suojelemiseen ja kestävien elämäntapojen omaksumiseen. Jotta oppilaat pystyisivät kehittämään luontosuhdettaan, hahmottamaan omakohtaisesti luonnon monimuotoisuutta ja ymmärtämään luonnon toimintaa, heidän tulee päästä harjoittelemaan lajien havainnointia, luokittelua ja tunnistamista.

Peruopetuksen alaluokilla luokanopettajien tulisi siis osata tukea oppilaidensa ympäristösuhteen sekä luontosuhteen kehittymistä ohjaamalla heitä tutkimaan omaa elinympäristöään ja lähiluontoaan mm. kasvilajeja havainnoimalla ja tunnistamalla. Useat viime vuosina tehdyt tutkimukset kuitenkin osoittavat, että luokanopettajaopiskelijoiden kasvien lajintuntemus ovat Suomessa keskimäärin heikkoa. Alaluokkien opetuksen kannalta olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että opettajan omat taidot ja tiedot ovat riittävän hyvät, jotta hän pystyisi ohjaamaan oppilaita lajintunnistuksessa muuhunkin kuin joidenkin oppikirjassa esiintyvien lajien tarkasteluun.

Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus

Tutkimukseni tarkoituksena on tutkia ja vertailla luokanopettajaopiskelijoiden ja biologian aineenopettajaopiskelijoiden tapaa tehdä näköhavaintoja kasvilajeista. Opiskelijaryhmien välillä oletetaan olevan eroa siinä, kuinka hyviä he ovat kasvilajien tunnistajina, sillä luokanopettajaopiskelijoiden lajintunnistustaidot ovat aiemmissa tutkimuksissa osoittautuneet heikoiksi. Lisäksi luokanopettajan opintoihin kuuluu pakollisina biologian opintoina vain yksi viiden opintopisteen didaktiikan kurssi, josta puolet on varattu maantieteen didaktiikan opiskelulle. Biologian aineenopettajaopiskelijoilla sen sijaan annetaan jo perusopinnoissa yleiskuva Suomen kasvistosta sekä opetetaan käytännön lajinmääritystä, lajien levinneisyyttä ja kasvien kasvupaikkaekologiaa. Tutkimuksessani tarkastelen, onko opettajaopiskelijaryhmien välillä eroa näköhavaintojen kohdistamisessa, katseen kestossa, näönvaraisessa lajintunnistuksessa tai lajintuntemuksessa, jota tutkitaan soveltavan tehtävän avulla. Opiskelijaryhmien mahdollisia eroja tarkastelemalla pyritään selvittämään vaikuttaako lajintunnistus- ja tuntemustaidot kasvien näönvaraiseen havainnointiin.

Tutkimus on osa Helsingin yliopiston Cultivating Of Expertise in Learning of Life Sciences-hankeen (CELLS) tutkimusta, jossa selvitetään asiantuntijuuden kehittymistä life sciences-aloilla. Tutkimus toteutettiin silmänliiketutkimuksena. Tutkimuskohteeksi valikoituivat Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan luokanopettajaopiskelijat sekä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan biologian aineenopettajaopiskelijat. Tutkimukseen osallistui viisi opiskelijaa kummastakin opiskelijaryhmästä eli yhteensä tutkittavia oli kymmenen. Tutkimuksen aineisto muodostui luontosuhdetta mittaavasta kyselystä, lajintunnistuksen lähtötasotestistä sekä kasvilajien tunnistamista ja lajintuntemuksen soveltamista mittaavista osaamistehtävistä. Kasvikuvien havainnointi tapahtui tietokoneruudulta, jonka aikana taltioitiin tutkittavien silmänliikkeet. Silmänliikkeet taltioitiin kahdella erillisellä havainnointikierroksella, joista ensimmäiseen havainnointikierrokseen ei liittynyt tehtävänantoa ja havainnointiaika oli rajattu, kun taas toisella havainnointikierroksella tutkittavat vastasivat lajintuntemukseen liittyviin kysymyksiin ja saivat itse määritellä itselleen tarpeellisen havainnointiajan. Aineiston analyysit toteutin SPSS-ohjelmalla. Tarkastelin opiskelijaryhmien välisiä eroja kasvikuvien havainnoinnissa katseen kokonaiskeston ja katseen kiinnittymisten osalta. Lisäksi tarkastelin, olivatko kasvikuvien havainnointiin käytetty aika, kasvilajitesteissä menestyminen, soveltavan tehtävän tulos sekä koettu luontosuhde yhteydessä toisiinsa.

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että kun kasvilajin havainnointiin ei liittynyt tehtävänantoa, luokanopettajaopiskelijat tarkastelivat kuvia keskittyen vain yksittäisiin kasvinosiin, kun taas aineenopettajaopiskelijat tarkastelivat kasvikuvia perusteellisemmin, useampiin kasvin osiin keskittyen. Kun havainnointiin liittyi lajintuntemukseen liittyvä tehtävänanto, aineenopettajaopiskelijat näyttävät olleen havainnoinnissaan strategisempia keskittyen tiettyihin, tehtävän kannalta olennaisiin kasvinosiin. Vaikka kasvilajien tunnistusta ei ole aikaisemmin tällä menetelmällä tutkittu, tutkimuksen tulokset ovat linjassa aikaisempien silmänliiketutkimusten kanssa, vaikka ne on toteutettu eri konteksteissa. Kokonaisuutena tutkimuksen tulokset antavat huolestuttavaa tietoa etenkin luokanopettajaopiskelijoiden lajintuntemuksen tasosta.

Luokanopettajaopiskelijoiden toistuvasti tutkimuksissa esiin nouseviin heikkoihin lajintunnistustaitoihin tulisikin mahdollisuuksien mukaan reagoida jo luokanopettajien koulutusvaiheessa, sillä luokanopettajaopiskelijoiden tulisi kyetä tulevaisuudessa, luokanopettajina toimiessaan ohjaamaan oppilaita kasvilajien havainnointiin ja tunnistamiseen. Lajintunnistusta, varsinkin luonnossa lajien elinympäristöissä, tulisi lisätä opettajaopiskelijoiden opintoihin. Samalla opiskelijoita tulisi ohjata tekemään lajihavaintoja monipuolisesti: yksittäisten tuntomerkkien sijaan opiskelijoita tulisi ohjata lajien tunnuspiirteiden laajempaan havainnointiin. Maasto- opetus ja biodiversiteettikasvatus eivät saa jäädä vain opiskelijoiden ja tulevaisuuden opettajien oman harrastuneisuuden varaan, vaan heille tulee tarjota riittävät välineet oppilaiden kanssa työskentelemiseen jo opiskeluaikana. Vain näin voimme turvata Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden toteutumisen oppilaiden havainnointitaitojen, lajintunnistustaitojen, luontosuhteen kehittämisen ja biodiversiteettikasvatuksen osalta.

Satu Fredriksson-Nurmi

Luhtavilla vai tupasvilla?  Opettajaopiskelijoiden lajinhavainnointi- ja tunnistustaidot

 

Helsinkiläiset viidesluokkalaiset näkevät metsässä muutakin kuin puita

Sanotaan, että kaikilla suomalaisilla on jonkinlainen suhde metsään. Metsällä nähdään olevan erityinen paikka suomalaisten sydämissä – onhan Suomi metsäisin maa Euroopassa ja muutenkin metsät nähdään keskeisenä osana suomalaisuutta ja Suomen historiaa. Metsä on ollut merkittävä elinympäristö, elinkeino ja olemisen paikka. Viime vuosina on käyty keskustelua siitä, onko suomalaisten suhde metsän muuttunut. Keskustelua mahdollisesta muutoksesta herättävät esimerkiksi muuttuvat yhteiskunnan rakenteet ja maahanmuutto. Keskustelua on vauhdittanut muun muassa Maa- ja metsätalousministeriön linjaus metsäsuhteen vahvistamisesta Kansallisessa metsästrategiassa 2025 ja metsäsuhteen asettaminen Unescon elävän perinnön luetteloon.

Mutta miten lapset suhtautuvat metsään? Viime vuosina on esitetty huolta lasten luontosuhteen etääntymisestä. Huolta on herättänyt esimerkiksi se, että nuoret harvoin kertovat viettävänsä aikaa luonnossa. Puhutaan yleensäkin lasten ja nuorten vapaa-ajan muutoksesta – vapaa-aika tuntuu olevan entistä enemmän sisätiloissa ja aikuisen organisoimaa. Lasten ja nuorten luontotietotaidoista ollaan huolissaan, sillä kasvilajien tunnistaminen on puutteellista ja  jotkut lapset eivät ymmärrä luonnon merkitystä ihmiselämän kannalta.

 

Toteutus

Tämä tutkimus antaa tietoa lasten metsäsuhteesta. Päivitettyä tietoa tarvitaan ympäristökasvatuksen kehittämisessä vastaamaan tämän päivän tarpeisiin. Aineistona toimii helsinkiläisten viidesluokkalaisten kirjoitelmat ja piirrokset heille mieleen painuneesta metsähetkestään. Tutkimukseen osallistui 13 oppilasta. Kaikilta tutkimukseen osallistuneilta ja heidän huoltajiltaan pyydettiin kirjallinen lupa tutkimuksen osallistumiseen. Aineisto analysoitiin fenomenografista analyysia mukaillen. Aineiston analyysia ohjasi kolmijako metäsuhteen ulottuvuuksista. Tarkastelin, mitä havaittua tietoa metsästä välitettiin, miten metsää kuvataan koettuna ympäristönä ja millaisia jaettuja merkityksiä metsään liitetään.

 

Tulokset

Tutkimustulokset osoittavat, että lasten metsäsuhde on moniulotteinen. Helsinkiläisten viidesluokkalaisten kertomuksissa korostuvat metsän koetut (subjektiiviset) ja jaetut (yhteiskunnalliset ja kulttuuriset) merkitykset. Havaitun (tieteellisen) tiedon osoittaminen korostui vain joissain kertomuksissa. Metsähetket ovat usein aikuisten mahdollistamia, mutta metsässä haetaan myös itsenäistä vuorovaikutusta ympäristön kanssa. Metsää kuvaillaan ja arvotetaan henkilökohtaisten merkitysten kautta. Metsää käytetään vapaa-ajan viettoon ja yhdessäoloon.

 

Johtopäätökset

Ympäristökasvatuksessa on syytä kiinnittää huomiota erityisesti ympäristöä koskevan tiedon ja ympäristönsuojelun osa-alueisiin. Kaikkien oppilaiden metsähetkistä ei välity ympäristökasvatuksessa tavoiteltu tietävä, läheinen ja huolehtiva suhde metsään. Lisäksi tutkimus herättää ensinnäkin kysymyksen siitä, onko helsinkiläisillä lapsilla mahdollisuutta omaehtoiseen liikkumiseen metsässä tai hakeutuvatko he metsään itse. Toisekseen herää kysymys, miten oppilaita saataisiin innostettua kiinnostumaan metsän lajeista ja niiden tunnistamisesta.  Kolmanneksi kysymykseksi voidaan nostaa pohdinta siitä, miten oppilaiden kynnystä metsään pääsyyn voitaisiin madaltaa. Tarvitaan lisää päivitettyä tietoa siitä, mistä ympäristökasvatuksessa tulisi tänä päivänä lähteä liikkeelle.

 

Pro Gradu: Metsä on muutakin kuin puita – Tarkastelussa viidesluokkalaisten metsäsuhde

Mira Pulkkinen

” Kyllä, oli, tärkeetä myös sillon lapsena päästä aina sinne luontoon et… [–] Tai niinku meni sinne ni tuns et on ihan, omassa paikassa.”

-Tutkimuksen teema-

Ihmisen luonnosta vieraantuminen ja luontosuhde puhututtaa tässä ajassa kovasti. Luonnon ja ympäristön hyvinvointi ja sen merkitys ihmiskunnan selviytymiselle on kiistaton, luonto on läsnä meissä kaikissa ja kaikkialla (Willamo, 2004a; 2004b). Kirjassaan ”Kasvatus ekokriisin aikakaudella” Värri (2018) esittää, jotta välttyisimme ekologiselta katastrofilta maailmassa, tarvitaan uudenlaista, ympäristövastuullista kasvatusta. Kasvatuksen tehtävänä on toivon ilmapiirin luominen (Pihkala, 2018; Värri 2018).  Värrin (2018) mukaan yksi keino ympäristökatastrofin välttämiseksi tulevaisuudessa voisi olla lasten luontosuhteen vahvistaminen ja positiivisten luontokokemusten saaminen lapsuudessa. Ympäristökasvatus ei ole enää vain pienen luonnonsuojelijoiden muodostaman piirin asia, vaan koskettaa meitä kaikkia. (Värri, 2018.)

Tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on ollut perehtyä luontosuhteen tematiikkaan sekä Luonnossa Kotonaan -toimintaan tutkimuksellisesta näkökulmasta. Lyhykäisyydessään Luonnossa Kotonaan -toiminta on ulkoilmaelämää säällä kuin säällä halki vuodenkierron. Suomen Latu hallinnoi ja koordinoi Suomessa tapahtuvaa Luonnossa Kotonaan -toimintaa. Luonnossa Kotonaan toiminnalle on määritelty laatutunnus, jota käyttääkseen toimipaikan henkilökunnan on käytävä tiettyjä koulutuksia ja sitouduttava Luonnossa Kotonaan -toiminnan tavoitteisiin ja laatulupauksiin. Suomessa Luonnossa Kotonaan -toiminta alkoi yhdestä päiväkotiryhmästä ja on vuosien saatossa kasvanut useiksi Luonnossa Kotonaan -yksiköiksi ja toimipaikoiksi (Suomen Latu, 2018a; 2018b). Yleisesti tuntuu olevan sellainen ajatus, että luontosuhde on suomalaisille ihmisille tärkeä (Tyrväinen, ym., 2007) ja Luonnossa Kotonaan -toiminta koetaan hyväksi. Aiemmin kuitenkaan ei ole tehty tutkimusta siitä, minkälaisia mahdollisia vaikutuksia Luonnossa Kotonaan -toiminnalla on lapsen kehittyvälle luontosuhteelle.

-Tutkimuksen toteutus-

Tutkielmassa tarkastellaan, minkälainen luontosuhde Luonnossa Kotonaan -päiväkotia käyneillä nuorilla aikuisilla on. Tarkastelun kohteena on se millaiset tekijät ovat keskeisinä vaikuttaneet yksilön luontosuhteeseen, sekä se kuinka haastateltavat kuvaavat luontosuhdettaan tällä hetkellä. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, kuinka lapsuuden luontokokemuksilla sekä lasten mahdollisuuksilla itsenäiseen liikkumiseen omassa lähiympäristössä on vaikutuksia yksilön ympäristö- ja luontosuhteeseen. (Kellert, 2002; Kyttä, 2003, 2009.)

Tutkimusaineisto on tuotettu laadullisella teemahaastattelulla. Tutkielmaa varten haastattelin neljää lapsena Luonnossa Kotonaan -muotoiseen päivähoitoon osallistunutta aikuista. Haastateltavien osallistuminen lapsena Luonnossa Kotonaan -muotoiseen päivähoitoon oli vaihdellut yhdestä vuodesta neljään vuoteen. Haastatteluaineistoa tulkittiin yksilökeskeisen ympäristösuhteen näkökulmasta, jossa yksilön omat kokemukset ja merkityksenannot ovat keskeisessä roolissa. (Suomela & Tani, 2004.)

-Johtopäätökset-

Tämän pro gradu -tutkielman merkittävimmät havainnot ovat: Luonnossa Kotonaan -toiminnalla ja sen mahdollistamilla suorilla luontokokemuksilla on ollut positiivisia vaikutuksia haastateltavien luontosuhteeseen. (Kellert, 2002; Tovey, 2007). Haastateltavien luontosuhteeseen ovat Luonnossa Kotonaan ajan lisäksi vaikuttaneet monet muut seikat, muun muassa haastateltavien perhe sekä lapsuuden asuinpaikka. Luontosuhteella itsellään on ollut vaikutusta haastateltavien elämänvalintoihin esimerkiksi aikuisuudessa. Johtopäätöksenä on, että luontosuhde on haastateltavien elämän aikana kehittynyt vahvaksi ja merkittäväksi asiaksi kaikilla haastateltavilla, osalle jopa erittäin merkittäväksi.

-Miksi tämä on tärkeää?-

On liian suoraviivaista sanoa, että Luonnossa Kotonaan -toimintaan osallistumalla voidaan taata yksilölle vahva ja merkityksellinen luontosuhde.

Ei ole kuitenkaan liioiteltua esittää, että Luonnossa Kotonaan -toiminta voi osaltaan edesauttaa vahvan ja merkityksellisen luontosuhteen muodostumista.

 

Noora Novitsky-Wahlroos

Pro Gradu: Luonnossa Kotonaan -päiväkotia käyneiden luontosuhde

(Lähdeviitteet löytyvät tutkielman lähdeluettelosta.)