Minkälaista opiskelu on uudessa ruotsinkielisessä luokanopettajakoulutuksessa?

Opiskelijoiden hyvinvoinnista ollaan viime aikoina oltu yhä kiinnostuneempia ja huolestuneempia. Usean tutkimuksen mukaan opiskelijoiden mielenterveysongelmat, kuten masennus ja stressi ovat lisääntyneet huomattavasti. Uusi ruotsinkielinen luokanopettajakoulutus perustettiin Helsinkiin vuonna 2016, mutta siitä ei vielä ole tutkimustietoa saatavilla. Tutkimuksessani olinkin kiinnostunut uudesta koulutuksesta ja siitä, miten opiskelijat siellä voivat.

Tutkimuksen toteutus

Tutkin opiskelijoiden hyvinvointia opiskeluhyvinvointimallin (student well-being model) avulla.Keräsin aineiston laadullisen asennetutkimuksen menetelmin. Toteutin tutkimuksen verkkokyselynä huhtikuussa 2019. Kysely lähetettiin sähköpostitse kaikille koulutuksen 120 opiskelijalle. Kyselyyn vastasi onnistuneesti 20 opiskelijaa. Analysoin aineiston teorialähtöisellä sisällönanalyysillä.

Opiskelijoiden hyvinvointi ruotsinkielisessä luokanopettajakoulutuksessa

Tutkimukseeni osallistuneet opiskelijat voivat pääosin erittäin hyvin. Opetukseen, opettajiin ja oppimisympäristöihin oltiin suurimmaksi osaksi erittäin tyytyväisiä. Opiskelijat kokivat yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä saavansa arvostusta opettajilta ja muilta opiskelijoilta. Opiskelijatapahtumat koettiin monipuolisiksi ja riittäviksi ja opiskelijaelämään oltiin tyytyväisiä, vaikka suurin osa kertoi ettei osallistunut siihen.

Enimmäkseen opinnoissa koettiin positiivisia tunteita ja pyrittiin tavoitteita kohti. Sillä tarkoitan esimerkiksi sitä, että opiskelijat asettivat tavoitteita, pyrkivät tekemään parhaansa ja oppimaan mahdollisimman paljon. Este tällaiselle ponnistelulle oli riittämätön aika ja stressi, joka tuli esiin moneen kertaan tutkimuksessa. Noin puolet opiskelijoista koki, että opinnoissa on riittävästi aikaa kriittiselle ajattelulle, kun taas puolet kokivat, ettei opinnoissa ole aikaa pohtia asioita. Useat opiskelijat kokivat stressiä, mutta suurimmaksi osaksi se oli lyhytkestoista, eikä vaikuttanut hyvinvointiin pidemmällä aikavälillä. Muutama kuitenkin koki, että se opiskelu heikentää psyykkistä terveyttä.

Erika Tanner

Pro gradu: ” Ruotsinkielisten luokanopettajaopiskelijoiden hyvinvointi. Viitekehyksenä Student Well-being Model”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *