Strategia-menetelmä, kenties paras kurssi ikinä

Tutkimukseni lähtökohtana oli saada tietoa vanhempainohjausmenetelmästä nimeltään Strategia. Strategia-menetelmä on tarkoitettu adhd-diagnosoitujen lasten vanhemmille. Menetelmä on ollut Suomessa käytössä muutamia vuosia. Siitä saatu palaute on ollut hyvää ja kiinnostus menetelmää kohtaan kasvaa koko ajan. Matkalla maineeseen yhtenä tukimuotona adhd-oireisten lasten perheille on kuitenkin mutkia, menetelmästä tarvitaan tutkimustietoa! Olkoon graduni yksi osa tätä taivalta.

ADHD-OIREISTEN LASTEN PERHEET TARVITSEVAT TUKEA

Adhd haastaa perheitä. Vanhemmat tuntevat usein epävarmuutta lapsensa kasvatuksesta.  Pahimmillaan perheet kokevat olevansa yksin ja jäävänsä ilman tarvitsemaansa tukea. Myös tutkimusten mukaan adhd-oireisten lasten perheiden tuen saanti on maassamme sattumanvaraista, eivätkä kaikki perheet saa asianmukaista hoitoa. Valitettavasti adhd saatetaan yhä ohittaa ja diagnoosia vähätellä. Hoitamattoman adhd:n seuraukset heijastuvat laajasti ihmisen koko elämään, terveyteen, ihmissuhteisiin, opiskeluun ja työelämään sekä talouteen. Suomessa on noin 55 000 adhd-oireista lasta. Heitä on paljon ja heillä on koko joukko rakkaita läheisiä, vanhempia, sisaruksia ja isovanhempia. Inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti on merkityksellistä, miten adhd-oireisten lasten perheitä tuetaan.

TUKIMUOTONA VANHEMPAINOHJAUS

Adhd:n yhtenä psykososiaalisena hoitomuotona on vanhempainohjaus, jonka tavoitteena on parantaa vanhemman keinoja ohjata lapsensa käyttäytymistä ja tukea perheensisäistä positiivista vuorovaikutusta. Vanhempainohjauksessa keskitytään tavoitteisiin ja ongelmanratkaisuihin. Käypä hoito -suosituksen mukaan Suomessa käytettäviä vanhempainohjausmenetelmiä käytösongelmien ja häiriöiden hoidossa ovat Ihmeelliset vuodet, Perhekoulu POP ja Voimaperheet -verkko-ohjelma. ADHD-liitto toi Strategia-menetelmän maahamme tarkoituksenaan täydentää perheille tarjottuja tuenmuotoja. Strategia-menetelmä on  kehitetty juuri adhd-diagnosoitujen lasten vanhempia varten. Sen sisältönä ovat  adhd-tietous ja strategiat, eli pedagogiset toimintamallit, joilla vanhemmat tukevat lapsensa toimintaa myönteisesti. Menetelmä tarjoaa myös tietoa yhteiskunnan tukimuodoista adhd-oireisten lasten perheille.

STRATEGIA-MENETELMÄN VAIKUTTAVUUS

Halusin tutkimuksessani selvittää, millä tavoin vanhempien kokemukset antavat viitteitä menetelmän vaikuttavuudesta. Vanhempien kokemuksia menetelmästä on selvitetty aikaisemmin Ruotsissa tekemällä tutkimus psykoedukaation ja lääkehoidon vaikutuksista, laatimalla raportti pilottitutkimuksineen sekä muutamilla opinnäytetöillä. Toteutin tutkimuksen laadullisena tutkimuksena käyttäen fenomenologis-hermeneuttista lähestymistapaa. Aineisto kerättiin kyselyllä neljältä ADHD-liiton järjestämältä Strategia-kurssilta syksyllä 2019. Kysely oli kaksiosainen, ensimmäiseen osaan vastattiin kurssin alussa ja toiseen osaan kurssin loputtua. Kyselyyn vastasi 68 vanhempaa. Analysoin aineiston teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä.

STRATEGIA-MENETELMÄ ANSAITSEE TULLA HUOMIOIDUKSI TUKIMUOTONA

Tutkimukseen osallistuneiden vanhempien kokemukset Strategia-menetelmän vaikuttavuudesta olivat myönteisiä. Valtaosa vanhemmista koki kurssin vastanneen heidän tavoitteisiinsa hyvin. Eräs vanhempi kommentoi kurssin todellakin  olleen paras kurssi ikinä. Kurssin tavoitteet näkyivät vanhempien kokemuksia ilmaisevissa käsityksissä viiden teeman mukaisesti. Teemoiksi muodostuivat: ymmärtäminen, pedagogiset toimintamallit, positiivinen vuorovaikutus, käsitys vanhemmuudesta ja muutos lapsessa. Vanhemmat kuvasivat kurssin muuttaneen heidän tietojaan, osaamistaan ja kokemustaan vanhemmuudesta myönteisesti. Tutkimuksen aineiston mukaan Strategia-menetelmä vastaa vanhempainohjauksen tavoitteisiin ja sille asetettuihin sisällöllisiin kriteereihin. Tämän tutkimuksen perusteella Strategia-vanhempainohjausmenetelmä tulee ottaa huomioon yhtenä tukimuotona adhd-oireisten lasten vanhemmille. Tällaista tukea tarvitaan!

Tuuli Korhonen

Pro gradu: Ymmärrän, pystyn ja yritän – Vanhempien käsityksiä Strategia-vanhempainohjausmenetelmästä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *