HR-ammattilaisten kokemuksia omasta asiantuntijuudestaan

Tutkimuksen tavoitteet
Asiantuntijuus on mielenkiintoinen ja monipuolinen ilmiö. Sitä on tutkittu vuosien ajan erilaisista näkökulmista. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, millaisia käsityksiä ja kokemuksia HR-ammattilaisilla on omasta asiantuntijuudestaan. Tutkimuksen avulla pyrin selvittämään, millaisista osa-alueista HR-ammattilaisten asiantuntijuus koostuu, miten se kehittyy ja millaisia haasteita siihen liittyy. Tutkimuksen kohdeyritys oli suomalainen henkilöstöpalvelualan yritys. Halusin tutkia nimenomaan henkilöstöpalvelualalla työskentelevien henkilöstöammattilaisten asiantuntijuutta, sillä ala on voimakkaassa kasvussa ja rekrytointi- ja henkilöstövuokrausyrityksistä on tullut merkittävä osa suomalaista työelämää. Lisäksi työ henkilöstöpalvelualalla on hyvin monipuolista ja vaatii monenlaisia tietoja ja taitoja. Henkilöstötyötä tehdään hyvin erilaisilla koulutustaustoilla ja työkokemuksilla, joten alan asiantuntijuus oli myös siksi mielenkiintoinen tutkimuskohde. Varsinainen tutkimuskysymykseni oli ”Millaisia käsityksiä henkilöstöammattilaisilla on omasta asiantuntijuudestaan?”.

Tutkimuksen menetelmät
Tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus. Hankin tutkimusaineistoni haastattelemalla kahdeksaa kohdeyrityksen henkilöstöammattilaista. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Analysoin aineiston fenomenografisen analyysimenetelmän avulla. Valitsin kyseisen analyysimenetelmän, sillä siinä keskitytään kuvaamaan erilaisia käsityksiä tietystä ilmiöstä. Näin ollen se sopi tähän tutkimukseen hyvin, sillä tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena oli nimenomaan henkilöstöammattilaisten kokemukset ja käsitykset asiantuntijuuden ilmiöstä.

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset
Tutkimuksessani kävi ilmi, että henkilöstöpalvelualalla työskentelevien HR-ammattilaisten asiantuntijuus on monipuolista ja joustavaa. Keskeisimmät elementit ovat jatkuva itsensä kehittäminen, riittävä tietopohja, toimintakyky, sosiaaliset taidot, kyky reflektoida omaa toimintaa ja osaamista sekä taito puhua erilaisissa tilanteissa ja löytää ne oikeat, tilanteeseen sopivat sanat. Henkilöstöammattilaisten asiantuntijuuteen ja sen kehittymiseen liittyy kuitenkin erilaisia haasteita. Esimerkiksi kiire, jatkuvasti muutoksessa oleva työ sekä riittämätön tuki koettiin haasteiksi oman asiantuntijuuden kehittymiselle. Tutkimukseni perusteella henkilöstöpalvelualalla työskentelevien henkilöstöammattilaisten asiantuntijuus kehittyy ennen kaikkea käytännön kokemuksen ja työssä oppimisen myötä. HR-ammattilaisten asiantuntijuus on luonteeltaan jatkuvasti muuttuvaa sekä kollektiivista.

Tutkimus toi mielenkiintoisen ja hieman erilaisen näkökulman asiantuntijuuteen sellaisessa kontekstissa, jossa sitä ei ole juurikaan aiemmin tutkittu.  Lisäksi tutkimus tuottaa kohdeyritykselleen arvokasta tietoa sen henkilöstön asiantuntijuuskokemuksista ja sitä kautta auttaa ehkä jalostamaan yrityksen henkilöstön kehittämisen keinoja ja tapoja.

Nenna Rissanen

Pro gradu: HR-ammattilaisten kokemuksia omasta asiantuntijuudestaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *