Kädentaitojen ja ryhmään osallistumisen merkityksiä tyttöjen kesken

Tutkimustehtävä

Pro gradu -tutkielmassani selvitin, mitä kädentaidot ja ryhmään osallistuminen merkitsevät nuorille tytöille, ja miksi ryhmään osallistuminen koetaan tärkeäksi. Tutkimuksessa myös kuvataan, millaisena käsityöt näyttäytyvät sosiaalisessa nuorisotyössä sekä mikä merkitys tytöille on olla vain tyttöjen kesken. Tutkimus tehtiin Tyttöjen talolla, joka on avoin paikka kaikille 10-29 -vuotiaille tytöiksi ja naisiksi itsensä määritteleville henkilöille.

Miksi tutkimus tehtiin Tyttöjen talolla?

Suomessa nuorisotyöllä on pitkä historia. Kuitenkin uudenlaista sukupuolisensitiivistä tyttötyötä alettiin tekemään 1990 -luvulla, ja Helsinkiin perustettiin ensimmäinen Tyttöjen talo 1999. Aiemmin tytöt olivat jääneet hieman sivuun nuorisotyössä, joten heille tarvittiin oma paikka, jossa voi saada vertaistukea ja tehdä omia juttuja, sekä saada tukea oman naiseuden ja identiteetin kasvussa. Tyttöjen talolla pidetään avoimen toiminnan lisäksi erilaisia ryhmiä, joita on tutkittu opinnäytetöissä vuosien aikana. Avoin kädentaidot -ryhmä on ollut osa toimintaa useita vuosia, joten sitä oli myös perusteltua tutkia. Tämän tutkimuksen aikana Tyttöjen talo täytti 20 vuotta, joten oli myös hienoa päästä osalliseksi tähän juhlavuoteen, ja tuoda tutkimuksella esiin talolla käyvien nuorten mielipiteitä Tyttöjen talon merkityksestä heidän elämässään.

Tutkimusmenetelmä

Tutkimuksen kohteena oli Avoin kädentaidot -ryhmä, joka kokoontui talolla kerran viikossa kahden tunnin ajan. Ryhmään osallistujat olivat 14-25 -vuotiaita. Tutkimuksen aikana toimin itse Kädentaidot -ryhmän ohjaajana, joten ryhmäkerroilla toimin samanaikaisesti sekä ohjaajana että tutkijana. Laadullinen tutkimusaineisto kerättiin etnografian menetelmin ryhmää havainnoimalla sekä haastattelemalla neljää talolla säännöllisesti käyvää tyttöä. Haastattelut olivat teemahaastatteluita, joista puolet pidettiin Covid19 -epidemian vuoksi videohaastatteluina, ja puolet tyttöjen kotiseudulla turvavälein. Tutkimuksen analysoinnissa käytettiin laadullista sisällönanalyysiä, jonka tarkoituksena oli löytää yhteneväisyyksiä ja eroja tutkimuksen teemoista ja niiden merkityksistä.

Tyttötyöllä useita merkityksiä

Tutkimus osoittaa, että tytöille suunnatulla omalla tilalla on kysyntää ja tarvetta. Merkityksiä sille, että saa olla tyttöjen kesken löytyi useita. Osa tytöistä koki vaikutuksen oman identiteetin kasvuun ja vertaistuen auttavan naiseksi kasvamisessa. Monelle tytölle kädentaitoryhmään osallistuminen oli arkeen sidottua toimintaa enemmänkin kuin harrastus. Ryhmään osallistuminen koettiin usein tärkeämpänä kuin käsitöiden tekeminen. Tytöille oli oleellista se, että ryhmä on vain tytöille, jolloin tyttöjen oli helppo puhua käsitöiden lomassa mistä vaan aiheesta, ilman tuomitsevia tai kyseleviä katseita. Osa tytöistä jopa kertoi oppineensa kunnioittamaan
muita ja ihmisten erilaisuutta, sekä ymmärtämään erilaisia elämäntilanteita.  Tyttöjen talo koetaan luotettavana ja turvallisena paikkana, jossa saa vertaistukea muilta tytöiltä ja naisilta.

Tutkimuksella saatiin talolle tärkeää tietoa toiminnan merkityksestä, joita voidaan esimerkiksi suunnittelutyössä ottaa huomioon. Varsinkin nyt, kun Covid19 on sulkenut nuorilta harrastusmahdollisuuksia, ovat tämän tutkimuksen kaltaiset tulokset merkittäviä. Jatkotutkimusta ajatellen olisi kiinnostavaa selvittää, millaisena kädentaidot näyttäytyvät poikatyössä, sekä tutkimusta voisi laajentaa koskemaan muutakin Suomessa tapahtuvaa tyttö- ja poikatyötä, eikä ainoastaan tämän konseptin taloja. Tyttö- ja poikatyöllä on kuitenkin oma lokeronsa ja tarpeensa nuorisotyössä.

 

Johanna Räsänen

Pro gradu: Kädentaitojen ja ryhmään osallistumisen merkitykset Tyttöjen talon nuorisotyössä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *