Erityisopettajien kokemuksia sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta koulun interventiona

Tutkimustehtävä

Tutkielman tarkoituksena on nostaa esille erityisopettajien näkemyksiä ja kokemuksia sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta osana säännöllistä koulutyötä. Tutkielmassa pohditaan lisäksi, mitkä tekijät nousevat keskiöön sosiaalipedagogista hevostoimintaa toteutettaessa. Tutkimuskysymykset rakentuvat erityisopettajien kokemusten ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan toteuttamisen ympärille. Sosiaalipedagogista hevostoimintaa lähestytään myös Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) näkökulmasta, sillä hevostoimintaa on toteutettu koulun interventiona yleis- ja perusopetuksessa, juurikin opetussuunnitelman tukemana.

 

Tutkimusmenetelmät

Toteutin tutkimukseni laadullisena ja tapaustutkimuksen keinoin. Aineiston keräsin haastattelemalla kahta erityisopettajaa, jotka toteuttavat sosiaalipedagogista hevostoimintaa säännöllisesti osana työtään. Haastateltavilla oli myös virallinen sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja (SPHT®)- koulutus. Haastattelut toteutettiin maalis-huhtikuussa 2020 etäyhteyksien välityksellä, koronaepidemiasta johtuen. Haastattelut kestivät yhteensä noin 1,5 tuntia. Alustavan teemoittelun jälkeen esitin vielä muutamia tarkentavia lisäkysymyksiä sähköpostitse. Aineiston analyysissä käytettiin dialogista tematisointia, joka perustuu ilmiöstä kerättyyn kontekstuaaliseen tietoon sekä tutkimuskysymyksiin.

 

Keskeisimmät tulokset

Tutkielman päätuloksena voidaan pitää sitä, että vastaajien mukaan sosiaalipedagoginen hevostoiminta soveltuu hyvin koulun interventioksi ja osaksi erityisopetusta, sillä opetussuunnitelma tukee toiminnan toteuttamista kaikilla kolmiportaisen tuen tasolla. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta nähdään kokonaisvaltaisena sosiaalisen (ryhmä)kuntoutuksen muotona, joka edesauttaa muun muassa oppilaan ja opettajan pedagogisen suhteen muodostumista. Tähän päästään esimerkiksi murtamalla perinteisiä opettajan ja oppilaan välisiä rooleja talliympäristössä. Yhtenä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan edellytyksenä onkin talliympäristössä tapahtuva toiminta. Talli korostuu oppimisympäristönä ja aikuisjohtoisen talliyhteisön tarjoamat yhteistoimintamahdollisuudet sekä vertaistuki nousevat keskiöön toiminnan toteuttamisessa. Hevosen ja oppilaan välisellä toimivalla vuorovaikutuksella on suuri merkitys sosiaalipedagogisen hevostoiminnan onnistumiselle koulun interventiona. Hevonen nähdään peilinä oppilaan tunneilmaisulle ja käyttäytymiselle. Hevosen avulla oppilaat oppivat ymmärtämään omia tunteitaan ja toimintatapojaan ja siirtämään uusia oppimiaan käyttäytymistapoja talliympäristöstä kouluympäristöön.

 

Pohdintaa

Koulumaailmassa pyritään jatkuvasti kehittelemään uusia intervention muotoja, perinteisen koulutyön rinnalle, tukemaan oppilaiden hyvinvointia ja oppimista. Kehitysprosessia tukee Perusopetuksen opetussuunnitelma (2014), joka kannustaa opettajia ja muita koulun henkilökunnan jäseniä innovatiivisuuteen oppimisympäristöjen muokkaamisessa oppilaiden erilaiset tarpeet huomioonottaviksi. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta voidaan nähdä yhtenä koulun interventiona, monen muun intervention rinnalla. Hevostoiminta tarjoaa oivan vaihtoehdon perinteiselle koulutyöskentelylle, sillä toimintaan voimakkaasti liittyvä talliympäristö takaa elämyksellisyyden ja toiminnallisuuden kokemuksia, jotka puolestaan auttavat oppilaita muun muassa keskittymisessä ja motivaation suuntaamisessa.

Jatko- tai lisätutkimusaiheita voidaan nähdä olevan monia, sillä sosiaalipedagogista hevostoimintaa on tutkittu koulukontekstissa hyvin vähän. Tulokulmia tutkimukselle voisi olla esimerkiksi oppilaiden tai muun koulun henkilökunnan kokemukset hevostoiminnan toteuttamisesta. Hevostoimintaa on käytetty koulumaailmassa koulupudokkaiden ja syrjäytyneiden parissa työskennellessä sekä erilaisten koulukiusaamistapausten selvittelyssä. Kiinnostavaa olisi tutkia, konkreettisemmalla tasolla, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan käytön myönteisiä ja mahdollisesti pitkäaikaisia vaikutuksia juuri edellä mainituissa ryhmäkuntoutustapauksissa. Sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta kaivataan vielä lisää tutkimusta eri näkökulmista, jotta toiminnan merkitystä saadaan kirkastettua.

Saara Koistinen

Pro gradu: ”Tää ei oo temppuja, vaan tää on tapa sosiaalistaa” Tapaustutkimus kahden erityisopettajan kokemuksista sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta koulun interventiona

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *