Tunteet siirtymävaiheessa yliopisto-opinnoista työelämään

Yksilön eri elämänvaiheisiin liittyvät siirtymät, kuten siirtymä opinnoista työelämään, muutto omaan kotiin tai vanhemmaksi tuleminen, ovat ihmisen olettamuksiin, rutiineihin, ihmissuhteisiin sekä rooleihin vaikuttavia muutoksia. Yliopisto-opinnoista valmistuminen ja työelämään siirtyminen on yksi näistä elämän tärkeistä risteyskohdista, jossa opiskelija pysähtyy miettimään, mitä hän tulevalta uraltaan haluaa. Omaan uraan liittyvät kysymykset eivät kuitenkaan nouse esille vasta opintojen loppuvaiheessa, vaan omaa uraa koskevat pohdinnat kohdataan jo opintojen alkuvaiheessa, jolloin opiskelijat aloittavat oman opintopolkunsa luonnostelun valitsemalla heitä kiinnostavat kurssit ja opintokokonaisuudet, joista heidän asiantuntijuutensa yliopisto-opintojen aikana vähitellen rakentuu.

Siirtymävaihe yliopisto-opinnoista työelämään ja sen yksittäiset tapahtumat voivat herättää paljon erilaisia tunteita ja siksi ymmärrys opiskelijoiden tunteista siirtymävaiheessa on tärkeää esimerkiksi yliopisto-opetuksen kehittämisen kannalta. Yksilöiden tunteiden huomioinen niin yliopisto-opetuksessa kuin työelämässäkin on tärkeää, sillä tunteet vaikuttavat opiskelussa ja työssä muun muassa motivaatioon, oppimisstrategioiden käyttöön ja keskittymiseen. Lisäksi tunteiden tutkiminen siirtymävaiheessa yliopisto-opinnoista työelämään on aiheena hyvin ajankohtainen, sillä työelämän kytköksen tärkeys korkeakouluopin-noissa on huomioitu myös uusissa koulutusala-arviointien kehittämissuosituksissa, joiden mukaan muun muassa yhteistyötä työelämän kanssa tulisi kehittää.

Tutkimustehtävä ja menetelmä

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, millaisia tunteita yleisen ja aikuiskasvatustieteen maisteriopiskelijat ja hiljattain työelämään siirtyneet maisterit kokevat siirtymävaiheessa työelämään ja mihin tilanteisiin tunteet kytkeytyvät.

Tutkimukseen osallistui 9 opintojen loppuvaiheessa ja työelämässä olevaa yleisen ja aikuiskasvatustieteen maisteriopiskelijaa sekä 11 hiljattain työelämään siirtynyttä yleisen ja aikuiskasvatustieteen maisteria, joiden valmistumisesta oli aikaa enintään 15kk. Tarkastelemalla maisteriopiskelijoiden ja valmistuneiden tunteita, saatiin mahdollisimman laaja kuva tutkittavasta ilmiöstä. Aineisto kerättiin yhteistyössä toisen pro gradu -tutkielmaa tekevän opiskelijan kanssa haastattelemalla tutkittavia heille tärkeistä tilanteista siirtymässä yliopisto-opinnoista työelämään. Analyysi tapahtui sisällönanalyysia hyödyntäen, ja sen avulla selvitettiin millaisia tunteita tutkittavat kokivat sekä mihin siirtymävaiheen tilanteisiin tunteet kytkeytyivät.

Tutkimuksen tulokset ja pohdintaa

Tutkimuksen tulokset osoittivat yleisen ja aikuiskasvatustieteilijöiden tunteiden olevan sekä yliopisto-opintojen että työelämän siirtymävaiheen merkityksellisissä tilanteissa pääosin positiivisia. Työelämän merkityksellisiin tilanteisiin kytkeytyi yliopisto-opintoja enemmän positiivisesti aktivoivia tunteita, jotka tutkittavien kokemuksen mukaan vaikuttavat heidän motivaatioonsa. Yliopisto-opinnoissa negatiivisista tunteista koettiin eniten ahdistusta ja työelämässä epävarmuutta.

Tutkimustuloksista näkyy, että varsinkin yliopisto-opintojen loppuvaiheessa ahdistusta ja turhautumista koetaan erityisesti gradun tekemisen eri vaiheissa varsinkin silloin, jos opiskelija on jo pääosin siirtynyt työelämän puolelle. Lisäksi tuloksista ilmeni, että työelämäkytköksen vähyys aiheuttaa negatiivisia tunteita jo opintojen alkuvaiheessa. Tutkimustuloksia voitaisiin siis hyödyntää esimerkiksi yliopisto-opintojen ja työelämän kytköksen kehittämisessä. Panostamalla yliopisto-opintojen ja työelämän väliseen kytkökseen jo opintojen alkuvaiheessa voisi negatiivisten tunteiden ilmeneminen opintojen loppuvaiheessa olla vähäisempää.

Maria Partanen

Pro gradu : ” Yleisen ja aikuiskasvatustieteilijöiden tunteet siirtymävaiheessa yliopisto-opinnoista työelämään”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *