Vissa barn har utbildade föräldrar medan andra barn inte ens hittar rena strumpor

Bakgrund

Covid-19 har haft en stor påverkan på utbildning. Under våren 2020 blev elever runt om världen tvungna att övergå till distansundervisning. Detta har kunnat påverka jämlikheten inom utbildning. Syftet med min gradu var att undersöka på vilka sätt ojämlikhet har kommit fram under distansundervisningsperioden våren 2020 enligt lärare inom den grundläggande utbildningen, samt på vilka sätt dessa lärare har tagit elever från lägre samhällsklasser i beaktande när de har distansundervisat. Speciellt socioekonomiskt mer utsatta elever har kunnat hamna i en ojämlik position under lockdown våren 2020. I Finland är samhällsklassen inte något som diskuteras i mycket. Det är inte heller något som diskuteras mycket bland lärare och inom utbildning. På grund av detta tyckte jag att det var viktigt att undersöka detta ämne.

Genomförande

Min pro gradu-avhandling hade en kvalitativ forskningsdesign med fenomenologi som forskningsansats. Studien var en del av projektet DISKO, digitalisering och distansundervisning i svenskspråkig skola. E-lomake webbenkäter användes som materialinsamlingsmetod och i studien deltog 17 lärare inom den grundläggande utbildningen. Lärarna var både svensk- och finskspråkiga. Jag valde att inkludera både svensk- och finskspråkiga lärare eftersom jag ville få en allmän uppfattning om situationen i Finland. Analysen gjorde jag i form av en tematisk analys.

Slutsatser

Största delen av lärare inom den grundläggande utbildningen har upplevt skolan som ojämlik våren 2020. Det kom också fram att det finns lärare som har upplevt distansundervisningsperioden som jämlik. Distansundervisningen har organiserats på varierande sätt bland skolorna. Stödåtgärderna hade inte heller ordnats enligt riktlinjerna. Hemomständigheterna och digital utrustning blev också betonade i fråga om jämlikhet under denna period. Lärare inom den grundläggande hade beaktat elever från lägre samhällsklasser genom att låna datorer och ringa eleverna. Undervisningen hade också planerats så att elever utan stöd hemifrån kan göra uppgifterna själv. Det kom också fram att det fanns lärare och skolor där elevernas socioekonomiska status inte hade beaktats. Resultaten i min gradu bevisar att utbildning inte har varit jämlik för alla elever under distansundervisningen våren 2020, speciellt för socialt mer utsatta elever. På grund av att nya pandemier och således distansundervisningsperioder kan uppkomma skulle det vara viktigt att ha tydliga referensramar för hur distansundervisning skulle kunna ordnas på ett jämlikt sätt för alla elever. Hur allvarliga konsekvenser covid-19 kommer att ha, speciellt för socialt utsatta elever, kommer vi att se först i framtiden.

Viola Mäkelä

“Lärares upplevelser om jämlikhet under covid-19 och distansundervisning – En fenomenologisk studie om jämlikhet under coronavåren”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *