Lärare som stöd för barns kroppsuppfattning

Bakgrund

I dagens värld är fokuset på utseende mycket stort. De snäva utseendeidealen som finns i vårt samhälle har lett till att kroppsmissnöjet ökat och blivit en vanlig del av vår vardag. Ätstörningar och psykisk ohälsa är bara några exempel på vilka allvarliga konsekvenser en negativ kroppsuppfattning kan ha. Även barn berörs av detta och tidigare studier visar bland annat att barn ofta är missnöjda med sina kroppar och att de försöker gå ner i vikt på ohälsosamma sätt. Därmed skulle det vara viktigt att stödja barns kroppsuppfattning och skolan har visat sig vara en lämplig plats för detta arbete. Dock betonas inte kroppsuppfattning i den finländska läroplanen. På så sätt blev jag intresserad av lärares uppfattningar kring detta ämne. Syftet med min pro gradu-avhandling var att undersöka vilka uppfattningar lärare i årskurs 1–6 inom den grundläggande utbildningen har om barns kroppsuppfattning samt hurdana uppfattningar de har om sina påverkningsmöjligheter angående stödjandet av sina elevers kroppsuppfattning i skolan.

Genomförande

Eftersom jag var intresserad av lärares uppfattningar, hade avhandlingen en kvalitativ forskningsansats och ett fenomenografiskt förhållningssätt. I studien deltog sex lärare som arbetade i årskurs 1–6 inom den grundläggande utbildningen. Som materialinsamlingsmetod användes halvstrukturerade intervjuer som hölls på distans via Zoom. Intervjuerna analyserades med en tematisk analys.

Slutsatser

Lärarna som deltog i studien förstod vad som påverkar barns kroppsuppfattning och de kunde lägga märke till barns kroppsuppfattning i olika situationer. Trots att lärarna ansåg att kroppsuppfattning som ämne är viktigt och trots att de ville stödja sina elevers kroppsuppfattning, upplevde flera av dem ändå att det fanns brist på kunskap, resurser och riktlinjer angående detta arbete. Lärarna var eniga om att man som lärare ska vara en god rollmodell för eleverna och att man ska arbeta för en trygg skola för alla elever. Dock var lärarna av olika åsikt om huruvida stödjandet av kroppsuppfattningen egentligen hör till deras arbete. Resultaten i min avhandling visar att kroppsuppfattningen behöver betonas i framtida läroplaner, samt att mer kunskap och fler verktyg behövs för att lärare ska känna sig bekväma i att arbeta med detta ämne. Studiens resultat kan vara till nytta för exempelvis lärare och personer som arbetar med barn, för fortsatt forskning i kroppsuppfattning samt för bearbetning av framtida läroplaner.

Maija Ruokonen

”Du är bara nu lite smart om du tar upp det ”: En intervjustudie om lärares arbete med att stödja utvecklingen av elevers kroppsuppfattning

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *