Att kombinera studier och toppidrott – gymnasiestuderandes upplevelser av en kurs i positiv psykologi.

Tidigare forskning har visat att skoltrötthet och utbrändhet har ökat bland gymnasiestuderanden, dessutom har ungdomars psykiska hälsa försämrats överlag. Redan före Covid-19 pandemin uppmärksammades problemet i medier, där experternas oro för ungdomarna psykiska hälsa kommit fram.

Toppidrottare som försöker kombinera studier med idrottandet löper också en hög risk för utbrändhet både inom idrotten och inom studierna. Tidigare forskning har dock visat att interventioner baserade på positiv psykologi effektivt kan stöda både studier och idrottande. Denna studies syfte var att undersöka hur toppidrottande gymnasiestuderande i Finland upplever att en interventionskurs baserad på positiv psykologi kan stöda dem i deras idrottande, studerande och välmående.

Studiens material bestod av semi-strukturerade intervjuer med toppidrottare som gått interventionskursen Studera starkt, (https://gladje.fi/forskning/studerastarkt/) under läsåret 2020–2021. Inom ramarna för projektet Studera starkt tas också salivprov för att mäta deltagarnas stresshormoner före, under och efter kursen. Denna avhandling fokuserar dock på idrottande studerandens upplevelser om hur kursen påverkat dem. Deltagarna i studien var sju (7) stycken och kom från svenskspråkiga gymnasier i Finland. Fem (5) av informanterna är kvinnor och två (2) är män. Tre (3) deltagare gick i ett allmänt gymnasium och de övriga antingen i idrottsgymnasium eller på en idrottslinje i ett gymnasium. Intervjuerna har utförts på distans under våren 2021 och analyserats med kvalitativ innehållsanalys som metod.

Alla deltagare upplevde att kursen stött dem med deras idrottande på något plan. Deltagarna hade blivit mer medvetna om sina styrkor och bättre på att utnyttja dem i sina idrott. Flera deltagare upplevde att de blivit bättre på att hantera motgångar inom sin idrott. Alla deltagare förutom en upplevde dessutom att kursen stött deras studier genom deras styrkor, hantering av motgångar inom skolan samt genom en förbättrad tids/stresshanteringsförmåga. Utöver detta upplevde alla deltagare att kursen påverkat deras välmående positivt, detta innebär fritid, umgänge med vänner och familj samt självkänsla och tro på sig själv överlag. Alla deltagare upplevde dessutom att de kommer att ha nytta av det de lärt sig under kursen för framtiden. Slutsatsen var att en interventionskurs baserad på positiv psykologi som Studera starkt effektivt stött toppidrottande gymnasiestuderanden med deras idrottande, studerande samt välmående.

Niels Främling

Att kombinera studier och toppidrott – gymnasiestuderandes upplevelser av en kurs i positiv psykologi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *