Opettajien kokemuksia heidän roolistaan yhteenkuuluvuuden rakentumisessa ”mä oon se, joka suunnitelmallisesti edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta”

 

Tutkimuksen tausta ja tarkoitus

Olen pitkään toiminut erilaisten ryhmien parissa, ja minua on jo pidemmän aikaan kiinnostanut se, miten yhteenkuuluvuuden tunnetta koetaan. Kandini lähestyi yhteenkuuluvuuden tunnetta sitä heikentävistä ja vahvistavista kulmista ja nyt gradussani halusin tutkia enemmän opettajien kokemuksia. Oma kokemukseni on vahvasti ollut siinä, että yhteenkuuluvuuden tunteeseen panostetaan paljon ensimmäisenä kouluvuotena ja sen jälkeen se hiipuu paljon pois.

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia luokanopettajien kokemuksia yhteenkuuluvuuden tunteen merkityksestä̈, sen rakentumisesta sekä̈ yhteenkuuluvuutta heikentävistä̈ tekijöistä̈. Lisäksi tutkimuksen tarkoitus oli selvittää̈, minkälaiseksi luokanopettajat kokivat oman roolinsa yhteenkuuluvuuden tunteen rakentumisessa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että̈ yhteenkuuluvuuden tunteella on keskeinen rooli hyvinvoinnille ja oppimiselle. Aikaisempien tutkimusten mukaan aikuisella on keskeinen rooli yhteenkuuluvuuden tunteen rakentumiselle.

Tutkimuksen menetelmät

Vastausta tutkimusongelmiin haettiin haastattelemalla seitsemää luokanopettajaa, jotka olivat toimineet opettajina viimeisten vuosien aikana. Jännä asia oli se, että suurin osa näistä opettajista toimi luokanopettajana alkuopetuksesta. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna ja kaikki haastattelut toteutettiin zoom videopalvelussa, joka toi lisämausteen haastatteluiden pitämiseen. Tutkimusaineistona käytettiin litteroituja haastatteluita. Tässä Pro- Gradu tutkielmassa yhteenkuuluvuutta opettajien kokemana ilmiönä kuvattiin tapaustutkimuksen keinoin.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimustulokset olivat aika yhteneviä omien ennakko ajatusten kanssa sekä niiden kandin tulosten kanssa. Tutkimustulokset paljastivat sen, että aikuisen rooli on hyvin merkittävä yhteenkuuluvuuden tunteen rakentumisessa. Lisäksi kaikki luokanopettajat kokivat yhteenkuuluvuuden olevan tärkeä osa oppilaiden hyvinvointia ja oppimista. Myös opettajilla oli keskeisenä asiana rakentaa yhteenkuuluvuudentunnetta pelien, leikin ja yhdessä tekemisen keinoin. Aikuisen aktiivinen rooli näytti tukevan yhteenkuuluvuudentunnetta luokassa. Yhteenkuuluvuutta heikentäviä tekijöitä tutkimuksessa löydettiin vain vähän, niistä keskeinen oli vertaisryhmästä poikkeava käytös.

 

Jatkoa ajatellen

 Koen, että tämä aihe on ollut todella tärkeä ja sitä tulisi tutkia entistä enemmän. Aihe on aika tuore vielä, mutta hyvin ajankohtainen juuri vallitsevan korona pandemian takia. Oppilaita jää paljon ryhmien ulkopuolelle, eivätkä he koe kuuluvansa mihinkään. Aikuisten ja kasvattajien tulee ottaa suuri vastuu tästä ja panostaa oppilaiden ja ryhmiensä yhteenkuuluvuuden tunteen muodostumiseen. 

 

Patrick O’Shaughnessy

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *