Miten työhyvinvoinnista huolehditaan tietotyössä?

Aiheen valinta ja taustaa

Tarkastelin pro gradu -tutkielmassani työhyvinvointia ja sitä tukevia voimavaroja tieto- ja asiantuntijatyössä, sillä työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistävät tukitoimet, käytänteet ja yhteisön ohjaus ovat tutkimuksen arvoinen asia jokaisessa työyhteisössä. Aiheen valintaa ohjasi sen ajankohtaisuus, sillä 2021 keväällä vuoden ajan myllännyt pandemia oli taas herättänyt ihmiset ja median aiheen tärkeyteen. Erityisesti pandemia-ajan myötä räjähdysmäisesti lisääntynyt etätyö on tuonut työhyvinvoinnin tarkasteluun uuden vivahteen hämärtäen työn ja vapaa-ajan rajaa, tehden työstä irtaantumisesta vaikeampaa, ja samalla korostaen itsensä johtamisen taitoja.

Otin tutkielmassa kokonaisvaltaisen, voimavaralähtöisen lähestymistavan työhyvinvointiin, jossa sen nähdään rakentuvan yksilön, työyhteisön ja organisaation yhteisvaikutuksessa, joita yksilö tulkitsee omasta näkökulmastaan. Halusin tarkastella organisaation roolia työhyvinvoinnin tukemisessa ja edistämisessä, sillä liian usein yksilökeskeinen lähestymistapa saa vallan, ja vastuu työhyvinvointityöstä sysätään yksilön harteille. Tarkastelun kohteeksi valikoituvatkin siis organisaatiossa toteutuvat toimintatavat, sekä työyhteisön sosiaaliset käytänteet, jotka rajasin organisatorisiksi ja sosiaalisiksi voimavaroiksi.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin haastattelemalla kahdeksaa henkilöä monialaisesta suunnittelutoimistosta. Haastateltavat työskentelivät arkkitehteina, insinööreinä, suunnittelijoina ja henkilöstöhallinnossa. Teemahaastattelua ja aineiston analyysia ohjasivat työhyvinvoinnin teoriasta, erityisesti Työn vaatimukset ja voimavarat mallista (JD-R) sekä Koetun organisaation tuen teoriasta, nousseet työhyvinvointia tukevat voimavarat. Tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysilla etsien keskeisimpiä yksilöiden työhyvinvointia tukevia sosiaalisia ja organisatorisia voimavaroja sekä näiden toimintaedellytyksiä. Haastavinta toteutuksen kannalta oli haastateltavien löytäminen, sekä aiheen rajaaminen hallittavaan muotoon.

Tutkimuksen tulokset ja merkitys

Tieto- ja asiantuntijatyössä keskeisimpiä työhyvinvointia tukevia voimavaroja tässä tutkimuksessa olivat koettu organisaation tuki, vaikutusmahdollisuudet ja autonomia, organisaatiokulttuuri ja työilmapiiri sekä työyhteisöviestintä. Näiden voimavarojen toteutuminen edellyttää aineiston mukaan ajallista resursointia, työyhteisötaitoja, sekä oikeanlaista asenneilmapiiriä. Tulokset myötäilevät aiempaa työhyvinvointitutkimusta, sekä tukevat JD-R -mallia sekä koetun organisaation tuen teoriaa. Työhyvinvointikokemuksensa kannalta merkityksellisenä haastateltavat pitivät arkipäiväisessä työssä esiintyviä asioita, kuten ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita, kunnioittavaa, kuuntelevaa ja tasa-arvoista ilmapiiriä, yhteistä tekemistä, joustavia työjärjestelyjä ja avointa viestintää. Aineistossa korostui työhyvinvointikokemuksen subjektiivisuus ja aaltoilevuus: joinain päivinä palautteen saamista pidettiin positiivisena asiana, toisena se tuntui ärsyttävältä. Yhdelle haastateltavalle autonomia ja valinnan mahdollisuus puolestaan tuntui kuluttavalta muiden pitäessä sitä työhyvinvointia edistävänä voimavarana.

Tutkimus osoitti, kuinka tärkeää työhyvinvointiin panostaminen on työntekijöiden jaksamisen, viihtyvyyden, hyvinvoinnin, motivaation ja sitoutumisen kannalta, ja kuinka tärkeä rooli työnantajalla ja organisaatiolla on työhyvinvoinnin edistäjänä ja mahdollistajana. Yksi työntekijöistä muun muassa harkitsi irtisanoutumista, mutta organisaatio mahdollisti työn tuunaamisen, ja työntekijä sai näin lisää merkitystä työhönsä ja päätti jäädä organisaatioon. Työnhyvinvoinnin tulisikin organisaatioissa olla strategisen ja tietoisen kehittämisen kohde, sillä hyvinvoivat työntekijät ovat keskeinen menestystekijä. Organisaatiot, jotka ymmärtävät tämän houkuttelevat innostuneita ja sitoutuneita työntekijöitä.

Heini Hyttinen

”HR-hömpötyksiä?” Työhyvinvointia tukevat organisatoriset ja sosiaaliset voimavarat tietotyössä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *