Kuinka hyödyntää musiikkiteknologiaa musiikinopetuksessa luovan oppimisen ja musiikin luovan tuottamisen osalta?

Taustaa

Teknologia kehittyy hurjaa vauhtia, joka aiheuttaa tarpeen myös sisällyttää niistä oppimista ja niiden kanssa opiskelua kouluihin. Oppilailla on nykyaikana entistä enemmän mahdollisuuksia käyttää erilaisia laitteita vapaa-ajallaan. Osa lapsista tykkää pelata pelejä erilaisten laitteiden kanssa ja osa haluaa mahdollisesti hyödyntää erilaisia laitteita esimerkiksi musiikin tuottamiseen.

Itselleni läpi elämäni musiikki ja kitaran soittaminen ovat olleet aina erittäin läheisiä asioita. Näiden pohjalta heräsi kiinnostus tutkia millä tavoin peruskoulun 1-6lk. musiikinopetukseen sisällytetään luovaa oppimista ja musiikin luovaa tuottamista musiikkiteknologiaa hyödyntäen.

Luovuus on moniulotteinen käsite määritellä, mutta yhteistä kaikille sen erilaisille määrityksille on yhteinen ymmärrys siitä, että siinä olisi tarkoitus luoda jotakin uutta tarkoituksenmukaista. Musiikinopetuksessa luovuutta voidaan harjoitella monin eri tavoin esimerkiksi musiikin luovan tuottamisen avulla. Teknologian kehittyminen on avannut uusia erilaisia mahdollisuuksia musiikin luovaan tuottamiseen musiikinopetuksessa, kuten tablet-laitteet.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus, johon tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla. Haastatteluaineistoni koostui kuudesta peruskoulun musiikkia opettavasta opettajasta, joita haastattelin etänä. Tutkimukseen osallistuneille opettajille ainoana kriteerinä oli, että heidän täytyi opettaa musiikkia, joillain peruskoulun 1-6. luokka-asteilla. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluita eli haastattelut eivät välttämättä edenneet jokaisen haastateltavan kohdalla samalla tavalla. Tämä mahdollisti vapaamuotoisemman haastattelun järjestämisen.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selittää musiikkia opettavien opettajien kokemuksia ja näkemyksiä tutkittavasta ilmiöstä. Tästä syystä fenomenografinen tutkimusote sopi hyvin tutkimukseeni. Aineiston tiivistämisen osalta puolestaan hyödynsin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia.

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset

Opettajat järjestivät musiikinopetusta ottaen huomioon oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet ja niin, että oppilaat pääsivät kokemaan osallisuutta ja toimijuutta. Musiikinopetus oli monipuolista ja siihen sisällytettiin eri tavoilla luovaa oppimista ja musiikin luovaa tuottamista. Luovaa oppimista ja musiikin luovaa tuottamista oppilaat pääsivät harjoittelemaan ja oppimaan improvisoinnin, säveltämisen ja kappaleiden tekemisen avulla. Tablet-laitteet nähtiin erittäin hedelmällisinä välineinä luovan oppimisen ja musiikin luovan tuottamisen osalta. Opettajat mainitsivat, että oppilaat innostuvat enemmän ja motivoituvat paremmin oppimaan tablet-laitteiden avulla ja niitä käytettäessä oppilaiden kynnys lähteä työskentelemään madaltuu. Tablet-laitteet eivät vaadi improvisoinnin, säveltämisen tai kappaleiden tekemisen osalta niin laajaa musiikinteorian tai soittotaitojen osaamista verrattuna oikeisiin soittimiin. Kaikkien opettajien mielestä Garageband oli tablettisovelluksista ylivoimaisesti toimivin, mutta osaa heistä harmitti ettei tablet-laitteissa ollut oikein muita sovelluksia käytettävissä eikä niitä saanut ladattua tablet-laitteille.

Sekä opettajat että oppilaat suhtautuivat tablet-laitteiden käyttämiseen musiikinopetuksessa positiivisesti, mutta osalta opettajista nousi esille, että he kaipaisivat lisäkoulutusta tablet-laitteiden käyttämiseen.

Tuloksista on pääteltävissä, että musiikinopetukseen sisällytetään luovaa oppimista, musiikin luovaa tuottamista tablet-laitteita hyödyntäen. Opettajat järjestävät musiikinopetusta monipuolisesti ottaen huomioon oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet niin, että oppilaat pääsevät kokemaan osallisuutta ja toimijuutta.

 

Jere Törönen

Luova oppiminen ja musiikin luova tuottaminen musiikinopetuksessa musiikkiteknologiaa hyödyntäen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *