Kouluruokailun teemojen hyödyntäminen osana kotitalousopetusta – kotitalousopettajien näkemyksiä

Tutkimuksen tausta

Vaikka kouluruokailulla on useita kasvatuksellisia tehtäviä, sen hyödyntäminen oppimistilanteena on usein haastavaa lyhyiden ruokailuaikojen puitteissa. Kouluruokailun kasvatuksellista tehtävää voitaisiin tukea yhdistämällä siihen liittyviä teemoja osaksi eri oppiaineiden opetusta. Oppiaineyhteistyö kotitalousopetuksen kanssa olisi luontevaa, sillä ruokaan liittyvät sisällöt ovat myös kotitalousopetuksessa keskeisiä. Lisäksi kouluruokailulla ja kotitalousopetuksella on yhteisiä tavoitteita liittyen esimerkiksi ruokaosaamisen kehittymiseen sekä hyvinvointia ja kestävyyttä edistävien valintojen hahmottamiseen. Halusin selvittää, mitä kotitalousopettajat ajattelevat kouluruokailun sisältöjen liittämisestä kotitalousopetukseen.

Tutkimukseni tavoitteena oli tarkastella kotitalousopettajien näkemyksiä kouluruokailun teemojen hyödyntämisestä osana kotitalousopetusta. Selvitin sitä, millaisia mahdollisuuksia ja esteitä kotitalousopettajat kokivat kouluruokailun teemojen hyödyntämisessä osana kotitalousopetusta. Lisäksi olin kiinnostunut kotitalousopettajien näkemyksistä kotitalouden ja kouluruokailun yhteisistä teemoista ja tavoitteista. Tutkimuksen teoreettinen tausta linkittyy ruokatajun käsitteeseen, sillä aiemman tutkimuksen mukaan sen avulla on mahdollista jäsentää ruokakasvatuksen toteutusmuotoja. Tässä tutkimuksessa ruokatajun käsitettä käytettiin analyysin tukena.

Tutkimuksen toteutus

Toteutin tutkimuksen laadullisin menetelmin. Keräsin aineiston viidellä etänä toteutetulla parihaastattelulla, eli tutkimukseen osallistui kymmenen peruskoulussa työskentelevää kotitalousopettajaa. Parihaastatteluiden tarkoituksena oli luoda opettajien välille keskusteluyhteys, jolloin heillä olisi mahdollisuus jatkojalostaa toistensa ideoita. Haastatteluissa käytettiin virikeaineistona kotitalousopetuksen tavoitteita sekä kuviota ruokatajun kolmelle tasolle jaotelluista konkreettisista oppiaineintegraation toteutustavoista.

Analyysimenetelmänä käytin aineisto- ja teorialähtöistä sisällönanalyysia. Suoritin aineistolähtöisen sisällönanalyysin sille osalle aineistoa, jossa kotitalousopettajat esittivät näkemyksiään kouluruokailun ja kotitalousopetuksen yhteisistä teemoista ja tavoitteista. Teorialähtöisellä sisällönanalyysilla etsin aineistosta kotitalousopettajien näkemyksiä siitä, millaisia mahdollisuuksia ja esteitä kouluruokailuun kytkeytyvän kotitalousopetuksen toteuttamiseen liittyy. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissa kotitalousopettajien kokemia oppiaineintegraation mahdollisuuksia ja esteitä jaoteltiin suhteessa ruokatajun kolmeen tasoon (ymmärryksen tukeminen, käytännönläheiset sovellukset sekä toimintatapojen uudelleenmäärittely ja muutos).

Tulokset ja johtopäätökset

Kotitalousopettajat kokivat kouluruokailua ja kotitalousopetusta yhdistävän esimerkiksi kestäviin ja terveellisiin ruokailutottumuksiin kannustaminen, vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen sekä ruokakulttuureihin tutustuminen. Heidän näkemyksen mukaan kouluruokailun teemoja on mahdollista hyödyntää osana kotitalouden oppiainetta esimerkiksi teettämällä kouluruokakyselyitä, osallistumalla erilaisiin projekteihin tai kilpailuihin, suunnittelemalla julisteita, ylläpitämällä ruokaraatitoimintaa sekä keskustelemalla kouluruokailuun liittyvistä teemoista oppilaiden kanssa muiden asioiden lomassa. Esteinä kouluruokailuun kytkeytyvän kotitalousopetuksen toteuttamiselle opettajat kokivat muun muassa aikarajoitteet, kuten suunnitteluun käytettävän ajan vähyyden sekä kouluruokailuhetken lyhyyden. Muut esteet liittyivät esimerkiksi ruokapalveluiden toimintaan sekä opetusta ohjaaviin dokumentteihin. Kouluruokailun teemojen integroiminen opetukseen nykyistä paremmin vaatisi erityisesti systeemisiä, eli koulun ulkopuolisten rakenteiden sekä institutionaalisia, eli koulun sisäisten rakenteiden muutoksia.

 

Aino Antas

Kotitalousopettajien näkemyksiä kouluruokailun hyödyntämisestä osana kotitalousopetusta – ruokatajuun kytkeytyvä analyysi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *